Meer biodiversiteit in Delfland

5 juni 2024

Delfland versterkt continu de biodiversiteit in zijn gebied. Zo maaien we bijvoorbeeld een deel van onze keringen op ecologische wijze, hebben we bijgedragen aan het inrichten van waterbergingen voor (weide)vogels en hebben we een aantal van onze terreinen vergroend en biodivers ingericht.

Verbeteren leefgebieden

Voor het versterken van de biodiversiteit werkt Delfland aan het verbeteren van leefgebieden. Dit doen we door in te zetten op het versterken van de groenblauwe dooradering, ofwel het netwerk van natuurlijke elementen in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan droge landschapselementen zoals houtwallen, bomenrijen en kruidenrijke randen, die verbonden zijn met aan natte elementen zoals sloten, beken met natuurlijke oevers en poelen.

Biodiversiteit helpt waterschapswerk

Een goede biodiversiteit helpt ook het waterschapswerk. Denk bijvoorbeeld aan de versterkende werking van een kruidenrijke vegetatie op een dijk of een verbeterde waterkwaliteit door het ontwikkelen van een droge ecologische zone naast een natte ecologische zone.