Besluiten ontwerpwijziging waterschaps- verordening ter inzage

19 juni 2024

Het college heeft besloten drie ontwerpwijzigingsbesluiten van de waterschapsverordening ter inzage te leggen, voor een termijn van zes weken. De wijzigingen zijn vooral relevant voor specifieke doelgroepen als bedrijven en gemeenten in het gebied van Delfland.

De Waterschapsverordening Delfland is dit jaar gelijktijdig met de Omgevingswet in werking getreden. Bij het daadwerkelijk werken met de waterschapsverordening hebben we onvolkomenheden ontdekt. Met het eerste ontwerpwijzigingsbesluit worden deze aangepast.

Het tweede ontwerpwijzigingsbesluit gaat over een uitbreiding en aanpassing van het hoofdstuk vergunningplicht verhardingsactiviteiten. De voorgestelde wijziging houdt in dat een toename van verharding op bedrijventerreinen en bij de glastuinbouw vergunningplichtig wordt. Neerslag die op verhard oppervlak valt, stroomt sneller af naar het oppervlaktewater en kan niet in de grond zakken. Toename van verharding vergroot daardoor de kans op wateroverlast.

Tot slot wordt voorgesteld de vergunningplicht bij activiteiten in of nabij afvalwatertransportleidingen definitief te laten vervallen. Voor activiteiten in het beperkingengebied rond afvalwatertransportleidingen zal wel een specifieke zorgplicht gelden.

Wat is een waterschapsverorderning?

In de waterschapsverordening staan de regels om de sloten, vaarten, plassen en dijken in het gebied van Delfland te beschermen. Met de verordening kan Delfland nagaan of voor een activiteit een vergunning nodig is. De waterschapsverordening wordt regelmatig aangepast zodat de verordening blijft aansluiten op actuele ontwikkelingen.