Renovatie gemaal en filterinstallatie Broekpolder afgerond

24 januari 2024

Het gemaal en de filterinstallatie in de Vlaardingse Broekpolder zijn vorig jaar flink onder handen genomen. De renovatie was nodig, omdat er bij de technische inspectie diverse gebreken naar voren waren gekomen die aangepakt moesten worden. De werkzaamheden zijn afgerond en de installatie is weer volledig operationeel en toekomstbestendig.

Aan de filterinstallatie en het gebouw eromheen is het nodige werk verricht. De drie bestaande filters zijn geleegd, gekeurd, gestraald, gespoten en opnieuw gevuld. En verder zijn de pompen, de afsluiters, al het leidingwerk en de bufferbakken vervangen.

Filterinstallatie voor vervuild slib

De sloten en vaarten van de Broekpolder worden bemalen door het gemaal Broekpolder, met daaraan vast een filterinstallatie. Die filterinstallatie is nodig, omdat er in dit gebied vervuild slib in de bodem zit.

De Broekpolder in Vlaardingen is in de jaren ’60 opgehoogd met havenslib. Dit slib is vervuild en zorgt ook voor vervuiling in het watersysteem. De filterinstallatie filtert het vervuilde   water en zo voorkomen wij dat de vervuiling uit de Broekpolder zich verder verspreid.