Lichte stijging aantal gevangen muskusratten in regio Delfland

29 januari 2024

In het gebied van Delfland zijn in 2023 in totaal 1.856 muskusratten gevangen. Dat is een lichte stijging vergeleken met het jaar ervoor. Het gegraaf van muskusratten vormt een risico voor de waterveiligheid en de biodiversiteit, daarom vangen de waterschappen deze dieren. Delfland is samen met vijf andere waterschappen aangesloten bij Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland. In heel Nederland zijn in totaal 51.449 muskusratten door de 21 waterschappen gevangen.

De bestrijding van muskus- en beverratten is een wettelijke taak van de waterschappen. Om schade te voorkomen werken de waterschappen nauw samen. Via regionale samenwerkingsverbanden vangen we de muskusratten weg. In de provincie Noord-Holland en het grootste deel van de provincies Utrecht en Zuid-Holland werden afgelopen jaar 29.618 muskusratten gevangen. Dit is een stijging van 26% ten opzichte van 2022. Dat blijkt uit cijfers van Muskusrattenbeheer West- en Midden- Nederland, gepubliceerd door de Unie van Waterschappen.

Het aantal gevangen muskusratten afgelopen jaar verschilt per regio. Door extra inzet van muskusrattenbestrijders, in gebieden met veel muskusratten, nemen de vangsten toe. De vangsten stegen in 2023 dan ook het meest in het gebied van waterschap Amstel Gooi en Vecht, Schieland en Krimpenerwaard en Rijnland. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland, Hollands Noorderkwartier en De Stichtse Rijnlanden was de stijging minder sterk. De verwachting is dat in West- en Midden-Nederland het aantal vangsten nog enige tijd hoog blijft voordat het aantal muskusratten vermindert.

Samenwerking in de Krimpenerwaard

In het najaar van 2023 werd een grote vangactie in de Krimpenerwaard gehouden waarbij bijna 3.300 muskusratten werden gevangen. Muskusratbestrijders uit het hele land hebben in de Krimpenerwaard geholpen om muskusratten te vangen. Niet alleen de inzet van extra uren vanuit de verschillende waterschappen, maar ook de inzet hiervan op de juiste plek zorgt ervoor dat er een groot aantal muskusratten is gevangen die zich dit jaar niet meer kan vermenigvuldigen.

Schade aan dijken

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade veroorzaken aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken waardoor er dorpen of zelfs steden onder water lopen.

Bedreiging biodiversiteit

De muskus- en beverratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Vangsten Delfland

vangsten HHD

Vangsten per waterschap

Vangsten per waterschap