Overtredingen ontdekt tijdens handhavingsdag in glastuinbouwgebieden

10 november 2023

Delfland hield op donderdag 9 november een grootschalige handhavingsdag in glastuinbouwgebieden Westland en Oostland. In deze tijd van het jaar gaan veel tuinders over naar een nieuwe teelt en worden kassen grondig gereinigd. Bij het reinigen wordt water gebruikt waar resten voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in kunnen zitten. Voor de waterkwaliteit is het belangrijk dat dit water niet in de sloot terecht komt. Handhavers trokken het gebied in om misstanden op te sporen. Toezicht werd ook per helikopter gedaan.

Waterkwaliteit

De zorg voor de waterkwaliteit tijdens teeltwisselingen is bij veel ondernemers aanwezig. Helaas zien we in deze periode toch nog verhoogde waarden voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water. Tijdens het wisselen van teelten worden substraatmatten (kunstmatige bodem) voordat deze worden afgevoerd, opgeslagen op het buitenterrein. Het afgevoerde gewas wordt vermalen of tijdelijk bewaard in containers. Het vrijkomende lekwater (percolaat) komt soms onbedoeld (via straatkolken) in de sloot terecht. Dit water bevat restanten voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen dat slecht is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en dat moet voorkomen worden.

Overtredingen

Tijdens de handhavingsdag zijn meerdere overtredingen geconstateerd. Zo zagen wij op een aantal plekken afgevoerd gewas op het buitenterrein liggen. Op twee locaties kwam het vrijkomende percolaat hiervan in het oppervlaktewater terecht. Wij zagen dat een glastuinbouwbedrijf het restant van zijn drainwatersilo loosde op oppervlaktewater. Ook zagen wij een aantal afvalcontainers die niet vloeistofdicht waren, omdat deze nog niet afstroomde naar de sloot worden de eigenaren alleen bestuursrechtelijk aangeschreven. Tot slot zijn er nog enkele andere zaken geconstateerd, zoals aanleggen of aanpassen van een dam in de watergang zonder watervergunning. In alle gevallen heeft Delfland handhavend opgetreden.