Nieuwe beleidsregel Natte Ecologische Zones

24 november 2023

Het college heeft besloten de ontwerpbeleidsregel Natte Ecologische Zones (NEZ) ter inzage te leggen. Hiermee wordt de bescherming en registratie van NEZ die worden aangelegd door onder andere gemeenten, in de legger mogelijk gemaakt.

In de legger geven wij aan waar bijvoorbeeld de NEZ ligt en waaraan deze moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud doet en wat dit onderhoud inhoudt. Registratie in de legger zorgt voor het meewegen van het belang van de NEZ bij andere watervergunningaanvragen. Ook wordt het dan meegenomen in de jaarlijkse schouw, een controle naar het onderhoud van de NEZ.

Het streven van Delfland

Delfland werkt aan schoon gezond en levend water in het hele gebied. Dit doen wij door het water te beschermen tegen vervuiling en door de waternatuur te stimuleren. Dat kunnen wij niet alleen; ook onze gebiedspartners hebben hierin een belangrijke rol. Om de ecologie in lokaal water te stimuleren, leggen bijvoorbeeld ook gemeenten en agrariërs NEZ aan. Daarbij lopen deze partijen nu nog tegen een aantal praktische obstakels aan. Door het instellen en naleven van de beleidsregel NEZ streeft Delfland er naar dat:

  1. Er een duidelijk toetsingskader is voor het beoordelen van vergunningaanvragen voor aanleg, medegebruik en verwijderen van NEZ.
  2. Alle aangelegde NEZ beschermd zijn. Ook die van gemeenten, natuurorganisaties en bewoners.
  3. Er een betere registratie is van groene structuren en oevers van gemeenten, natuurorganisaties en bewoners.