Hoge waarden bestrijdingsmiddelen Woudse Droogmakerij

30 november 2023

Uit een reguliere meting die Delfland in het oppervlaktewater van het glastuinbouwgebied Woudse Droogmakerij heeft uitgevoerd zijn een tweetal stoffen, bestrijdingsmiddelen, aangetroffen die niet in die hoeveelheid in het water aanwezig mogen zijn. De gemeten hoeveelheid van de stoffen is dusdanig hoog dat deze de norm voor oppervlaktewater fors overschrijden. De aanwezigheid van de stoffen in het water is schadelijk voor de waternatuur en het aanwezige waterleven. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze stoffen in het water terecht zijn gekomen. Uit de inmiddels uitgevoerde nieuwe meting blijkt dat de stoffen niet opnieuw de norm overschrijden in het water.

Verantwoordelijkheid

De situatie rondom de waterkwaliteit in de glastuinbouw is zorgwekkend. Een intensivering van de inzet van alle betrokkenen bij het verbeteren van de waterkwaliteit is nodig. Delfland constateert de aanwezigheid van stoffen in het water die daar niet thuishoren. Het is goed te beseffen dat voordat de stoffen in het water terecht zijn gekomen een hele keten betrokken is geweest bij de ontwikkeling en het gebruik van de stoffen: producenten, tussenhandel, glastuinbouw als gebruiker, wetgever. Delfland hecht eraan eenieder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid in die keten.

Herhaling voorkomen

Het ongedaan maken van deze situatie is helaas niet mogelijk. Het onderzoek naar het achterhalen waar de stoffen vandaan komen en hoe het heeft kunnen gebeuren loopt met als doel een herhaling van deze situatie te voorkomen. Ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland is hierover ook in contact met de bedrijven in het gebied.