Start inrichting weidevogelgebied Zuidpolder van Delfgauw

9 maart 2023

Het weidevogelgebied in de Zuidpolder van Delfgauw krijgt dit jaar verder vorm. Vanaf najaar 2023 worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd in de polder om het vogels als grutto, tureluur, kievit en watersnip naar de zin te maken. Hierdoor blijft het open polderlandschap behouden en ontstaan midden in de Randstad nieuwe kansen voor natuur, kleinschalige recreatie en duurzame landbouw.

De initiatiefnemers van het weidevogelproject in de Zuidpolder zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het hoogheemraadschap van Delfland en Staatsbosbeheer. De bestuurders van deze  vier organisaties ondertekenden op 9 maart een samenwerkingsovereenkomst waarin zij afspreken om samen verder vorm te geven aan het weidevogelgebied.

Wat er gaat gebeuren

Weidevogels houden van vochtig kruidenrijk grasland, met voldoende voedsel en ruimte om rustig te broeden. Daarom komen er in het nieuw aan te leggen weidevogelgebied extra greppels zodat het waterpeil beter te regelen is en er een hoger waterpeil kan worden ingesteld. Ook wordt de komende jaren vol ingezet op meer kruiden en bloemen zodat het gebied een walhalla wordt voor insecten, het belangrijkste voedsel voor de weidevogels. In het zuidelijk deel van de Zuidpolder komt een natuurvriendelijke oever waar insecten, vissen, kikkers en andere waterdieren een plek kunnen vinden. Het huidige natuurgebied De Groene Keijzer wordt waterrijker met poelen en ondiepe plassen. Staatsbosbeheer neemt de voorbereiding en begeleiding van al deze maatregelen namens de vier initiatiefnemers op zich.

Behoud polderlandschap

Een belangrijk uitgangspunt bij het uitwerken van de plannen voor de Zuidpolder is het behoud van het karakteristieke open polderlandschap. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de weidevogels, maar ook voor inwoners, recreanten en boeren. Het beheer van het weidevogelgebied wordt zoveel mogelijk door lokale partijen uitgevoerd. Inzet hierbij is het halen van zoveel mogelijk natuurdoelen, in combinatie met een duurzame toekomst voor de landbouw. Ook wordt gewerkt aan een goede aansluiting op het beheer van de aangrenzende eendenkooi en van het bestaande natuurgebied De Groene Keijzer. Het nieuw in te richten gebied in de Zuidpolder sluit goed aan op het bestaande Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, waar partners sinds 2017 samenwerken aan meer ruimte voor groen, water en recreatie.

Natuurnetwerk Nederland

De provincie wil het toekomstige weidevogelgebied officieel opnemen in het landelijke netwerk van natuurgebieden, het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Daardoor is het goed beschermd en komt er ook geld beschikbaar. Verwacht wordt dat de Zuidpolder in 2023 officieel is opgenomen in het NNN, en dat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.

Actieplan Boerenlandvogels

Zuid-Holland is van groot belang voor het behoud van weidevogels en hun leefgebied. Zo broedt 90% van de grutto’s uit Noord-West Europa in Nederland, en ongeveer 15% daarvan in Zuid-Holland. Met het Zuid-Hollandse Actieplan Boerenlandvogels worden concrete initiatieven ingezet om meer geschikt leefgebied voor weidevogels zoals de grutto, maar ook de tureluur, kievit en patrijs te creëren en bestaande leefgebieden in kwaliteit te verbeteren. Dit is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland samen met de agrarische collectieven verenigd in BoerennatuurZH, de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties en de weidevogelvrijwilligers. Een van de maatregelen uit het actieplan is het inrichten van weidevogelgebieden op grond van de provincie, zoals dat nu ook in de Zuidpolder gebeurt.

Grutto icoonsoort biodiversiteit

Hoogheemraad Marcel Vissers: 'Dit project past goed bij ons als beheerder van de waterpeilen en de waterkwaliteit en bij onze inzet voor de biodiversiteit. Wij houden bij alles wat wij doen rekening met gevolgen en kansen voor de biodiversiteit. Waar wij samen met gebiedspartijen kunnen werken aan het herstellen en versterken van de biodiversiteit, doen wij dat graag. Dit project is daarvan een goed voorbeeld. De grutto is een van de icoonsoorten van ons beleid voor de biodiversiteit.'

''Wij hebben actief meegedacht over de optimale inrichting voor de weidevogels. In een deel van het gebied gaat het waterpeil omhoog en wij zorgen ervoor dat de polder het water goed kan blijven aan- en afvoeren. Het hogere waterpeil verkleint de veenoxidatie in de Zuidpolder en dat draagt weer bij aan vermindering van CO2-uitstoot.Verspreid door het gebied wordt nieuwe waternatuur aangelegd, waaronder natuurvriendelijke oevers. Dat draagt bij aan de waterkwaliteit én de biodiversiteit. Kortom, het is een prachtig project waarbij onze bijdrage welbesteed is!'


Gedeputeerde Berend Potjer, wethouder Peter Hennevanger, provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland Nick de Snoo en hoogheemraad Marcel Vissers snijden een taart aan met daarop een foto van grutto’s op zoek naar voedsel, zoals dat straks volop kan in de Zuidpolder.