Onderzoek naar duurzame inzet Brielse Meer als bron van zoet water

13 maart 2023

Vandaag ondertekenden Heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta, Eric van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam en onze hoogheemraad Marcel Vissers een overeenkomst voor een gezamenlijk onderzoek naar de toekomst van het Brielse Meer als belangrijke zoetwaterbuffer.

Voldoende zoet water van een goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend. Dat hebben de droge zomers van 2018 en 2022 maar weer eens laten zien. Al in de jaren ’80 heeft Delfland een 4,2 km lange leiding aangelegd van het Brielse Meer naar ons gebied om in tijden van droogte vanuit daar zoet water aan te voeren. Hoogheemraad Marcel Vissers zegt hierover:

Anno 2023 staat de beschikbaarheid van zoet water ernstig onder druk. Het is dus echt belangrijk om te onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat het Brielse Meer de bron kan blijven van voldoende schoon zoet water dat zo hard nodig is voor de natuur, de waterpeilen en de van zoet water afhankelijke partijen in ons gebied.

Door klimaatverandering, verzilting en een toenemende vraag naar goed zoet water, wordt het steeds belangrijker de bronnen hiervoor goed te beheren en te beschermen. Daarom gaan Waterschap Hollandse Delta, Havenbedrijf Rotterdam en Delfland samen onderzoek doen om ook op lange termijn de watervoorziening vanuit het Brielse Meer systeem robuust en klimaatbestendig te houden

De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen om het Brielse Meer systeem verder te verbeteren door een slimmere sturing, automatisering van kunstwerken, meer monitoring en een extra inlaatvoorziening bij Spijkenisse. Hiermee is de zoetwatervoorziening vanuit het het Brielse Meer verbeterd.

Onderzoeksprogramma

Nu wordt een onderzoeksprogramma gestart om de werking van het Brielse Meersysteem nog beter in de vingers te krijgen en om inzicht te krijgen in mogelijke extra maatregelen die de watervoorziening uit het Brielse Meer robuuster maken in relatie tot ontwikkelingen als zeespiegelstijging en lagere rivierafvoeren.

Het onderzoeksprogramma wordt uitgevoerd tussen 2023 en 2026. Om de samenwerking tussen de drie partijen te bekrachtigen en afspraken vast te leggen is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die vandaag is ondertekend. Het Deltaprogramma Zoetwater draagt 50% bij aan de kosten van het onderzoek.


V.l.n.r. Eric van der Schans van Havenbedrijf Rotterdam, Heemraad Dorenda Gerts van waterschap Hollandse Delta en hoogheemraad Marcel Vissers van Hoogheemraadschap Delfland.