Handhavingsdag opkweekfase glastuinbouw

28 maart 2023

Op woensdag 22 maart hielden onze handhavers een handhavingsdag in de glastuinbouwgebieden. Bij 11 bedrijven was er aanleiding voor onderzoek, in drie zaken is direct handhavend opgetreden.

Dat onze handhavers juist nu gingen, is niet zonder reden. Op dit moment vindt in veel bedrijven de opkweekfase plaats. De jonge planten krijgen dan vaak extra voedingswater om te groeien. Het overtollige water wordt daarbij niet altijd goed opgevangen en/of niet gezuiverd naar het riool afgevoerd. Als dit water in de sloot terechtkomt, is dat slecht voor de waterkwaliteit.

Overtredingen

Onze collega’s troffen diverse situaties aan die aandacht nodig hadden. Van een container met groenafval waarbij een deel van het afval in de sloot terechtkwam tot een lozing van drainagewaterwater van een grondgebonden teelt.

Met 1500 bedrijven heeft de glastuinbouw veel invloed op de waterkwaliteit in ons gebied. Dit jaar zijn wij gestart met een nieuwe risico-gestuurde aanpak om lozingen en lekkages van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen uit de kassen naar bodem en water verder terug te dringen. Handhavingsdagen op momenten dat de risico’s op fouten en overtredingen groot zijn, maken daarvan deel uit. Risicogestuurde Aanpak waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

afvalcontainer
Groenafval van container
lozing drainage
Lozing drainage

Opvallende bijvangst - niets met de glastuinbouw te maken - was een gronddam met duiker die is aangelegd zonder dat daarvoor vergunning is aangevraagd.