Waterschapsverkiezingen 2023: bekendmaking kandidaatstelling

9 januari 2023

Op 15 maart 2023 zijn er Waterschapsverkiezingen. Met dit bericht maakt Delfland officieel bekend dat men zich kandidaat kan stellen voor het algemeen bestuur van Delfland en wat hiervoor nodig is.

Het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap van Delfland maakt (volgens het bepaalde in artikel H1, tweede lid, van de Kieswet) bekend dat op de dag van kandidaatstelling, 30 januari 2023, van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft.

Waarborgsom kandidaatstelling

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro (€ 225) worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL71 NWAB 0636 7516 51 ten name van het Hoogheemraadschap van Delfland onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Formulieren kandidaatstelling

De Kiesraad stelt aan politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen of de verkiezingen voor het algemeen bestuur van een waterschap, OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) ter beschikking. Met OSV2020-PP kunnen de volgende formulieren worden aangemaakt ten behoeve van de kandidaatstelling:

  1. het kandidaatstellingsformulier (model H 1)
  2. de ondersteuningsverklaringen (model H 4). De kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan of op de dag van kandidaatstelling deze verklaring in het gemeentehuis van de gemeente waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar.
  3. de instemmingsverklaringen (model H 9). Bij de kandidatenlijst wordt overlegd een schriftelijke verklaring van iedere daarop voorkomende kandidaat dat hij instemt met zijn kandidaatstelling op deze lijst.
  4. de machtiging tot het plaatsen van de aanduiding van een politieke partij boven de kandidatenlijst (model H 3-1)
  5. de machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen boven de kandidatenlijst (model H 3-2).

Voorcontrole formulieren kandidaatstelling

De mogelijkheid bestaat om in de periode van maandag 23 januari tot en met vrijdag 27 januari 2022 de formulieren op correctheid te laten controleren door de projectgroep Verkiezingen van Delfland. Hiervoor dient een afspraak gemaakt worden via Reena Bisnajak, projectsecretaris, tel.nr. 015-2608108, e-mail: verkiezingen@hhdelfland.nl.

Bekendmaking Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV)

Het centraal stembureau van het Hoogheemraadschap van Delfland maakt ingevolge het bepaalde in artikel P 1a van de Kieswet tevens bekend dat het hoogheemraadschap ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Voor het downloaden van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen/ondersteunende-software-verkiezingen-osv/osv-voor-politieke-partijen

Bekendmaking zittingen centraal stembureau

Besloten zitting op dinsdag 31 januari 2023 om 16.00 uur

Het centraal stembureau onderzoekt in een (besloten) zitting op dinsdag 31 januari 2023 om 16:00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I3 van de Kieswet worden onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht, deze en, indien vereist, de verklaringen van ondersteuning, voor eenieder ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland en geplaatst op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl.

Openbare zitting op vrijdag 3 februari 2023 om 17.00 uur

In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I4 van de Kieswet over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

Ook nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten.

Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland en geplaatst op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl. De kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl.

Openbare zitting op donderdag 23 maart 2023 om 10.00 uur

Op 23 maart 2023 stelt het centraal stembureau ingevolge artikel P20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing vast.

Het proces-verbaal van de zitting ligt voor eenieder ter inzage bij het centraal stembureau op het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland totdat over de toelating van de gekozenen is beslist en wordt daarnaast openbaar gemaakt op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland: www.hhdelfland.nl.

De openbare zittingen van 3 februari en 23 maart 2023 zijn in de Vijverzaal van het kantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 te Delft.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Reena Bisnajak via tel.nr. 015-2608108 of via het mailadres: verkiezingen@hhdelfland.nl