Delen Delflandsedijk voldoen niet aan strengere veiligheidsnorm

12 januari 2023

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. Daarom werkt Delfland voortdurend aan sterke dijken en ruimte voor water. Onze waterkeringen inspecteren en onderhouden we goed. Eens in de 12 jaar worden alle primaire waterkeringen in Nederland, aan de hand van de nieuwste veiligheidsnormen, beoordeeld. Uit de toetsing blijkt dat de Delflandsedijk tussen Hoek van Holland en Schiedam niet aan de strengere eisen voldoen die voor de verwachte situatie in 2050 gelden.

De normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050, waarmee er nog voldoende tijd is om de dijk te versterken. De nieuwe veiligheidsnormen die bij de beoordeling zijn gebruikt, zijn in 2017 vastgesteld. Op basis hiervan wordt bepaald wat de kans is op een overstroming. Die zijn afgemeten aan de verwachte situatie in 2050, waarbij onder andere wordt gerekend met het aantal inwoners en de economische waarde van het achterland.

Diepe vaargeul

Over een lengte van circa zeven kilometer is er sprake van een diepe en steile vaargeul waardoor de dijk hier kwetsbaar is voor zettingsvloeiing. Dit betekent dat de dijk door verdieping van de vaargeul of erosie in het voorland kan verzakken en bezwijken. Het voorland is het buitendijks gebied tussen de dijk en de vaargeul, de Nieuwe Waterweg. Monitoring van de oever langs de Delflandsedijk laat zien dat er in de praktijk weinig erosie optreedt. Dit gaat gemiddeld om enkele centimeters per jaar. Zettingsvloeiing kan worden uitgesloten door het schuine vlak onder water aan te vullen met een laag erosiebestendige stortsteen.

Versterkingsprogramma

Hoogheemraad Peter Ouwendijk: “We werken continu aan waterveiligheid. Onze dijken en duinen die de inwoners beschermen tegen hoog zeewater zijn op dit moment stevig en veilig. De dijk langs de Nieuwe Waterweg moet voor 2050 zijn verstevigd. Delfland meldt het dijktraject aan bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zodat er aan een structurele oplossing gewerkt kan worden.” Het HWBP is een samenwerking van de 21 waterschappen en Rijkswaterstaat waarbij ze samen dijkversterkingsprojecten betalen en uitvoeren. Ook het Rijk betaalt vanuit het Deltaprogramma mee aan deze projecten.

Tijdelijke maatregel

Om ook op korte termijn de veiligheid tegen overstroming te garanderen neemt Delfland een aantal tijdelijke maatregelen op in het calamiteitenbestrijdingsplan. Zo gaan we na welk materiaal er nodig is om de dijk te herstellen bij een eventuele zettingsvloeiïng en zorgen we dat dit materiaal beschikbaar is.

Het werk is nooit af

Het is wettelijk bepaald dat primaire keringen iedere 12 jaar worden beoordeeld op basis van de meest actuele kennis (zoals bijvoorbeeld nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI). Waterschappen en Rijkswaterstaat starten in 2023 met de voorbereidingen voor een nieuwe beoordelingsronde tot 2035. Het hele proces wordt opnieuw doorlopen, gebruikmakend van de resultaten en ervaringen uit de deze beoordelingsronde.

Delflandsedijk
Delflandsedijk