Het Hoogheemraadschap van Delfland ondertekent de Direct Duidelijk Deal

21 december 2023

Klare Taal in onze dienstverlening en begrijpelijk communiceren met onze inwoners. Met deze belofte ondertekenden dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt en secretaris-directeur Pieter Janssen van het Hoogheemraadschap van Delfland de Direct Duidelijk Deal.

De Direct Duidelijk Deal is een intentieverklaring waarmee overheidsorganisaties laten zien dat het gebruik van duidelijke taal prioriteit heeft. “Met het ondertekenen van deze deal beloven we ons nog meer in te zetten voor heldere communicatie met de omgeving”, zegt Pieter Janssen. “Dat doen wij door duidelijk te communiceren in onze brieven, e-mails en op onze website. Wij vinden het belangrijk dat al onze klanten onze informatie kunnen begrijpen.”

Bij Delfland zetten vakkundige medewerkers zich elke dag in voor stevige dijken, schone sloten en zuiver water. Dit zijn belangrijke eisen voor een veilige omgeving. Om fijn met elkaar in een waterrijk gebied te wonen, werken en ontspannen vraagt om samenwerking. Dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt zegt dat het werk van waterschappen ingewikkeld kan zijn en dat er dan soms moeilijke woorden en teksten gebruikt worden. “Wij willen als inclusieve organisatie een dienstverlening bieden, die iedereen begrijpt, zoals ook in ons coalitieakkoord is afgesproken. Duidelijke taal zal begrip voor ons werk vergroten.”

Aan de slag met Klare Taal

Delfland is al langer bezig met begrijpelijker communiceren. De website is voor een groot deel herschreven. In 2020 is een Klimaatquiz ontwikkeld: een quiz die moeilijke klimaatwoorden vertaalt naar begrijpelijke taal. In 2022 is gestart met het herschrijven van alle standaardbrieven die de bewoners ontvangen van Delfland. Medewerkers van Delfland volgen een schrijftraining. Hierbij gaan ze aan de slag met de verschillende taalniveaus en het centraal stellen van de lezer.

Pieter Janssen: “We zijn dus al goed bezig. De ontwikkelingen gaan door, ook op het gebied van taal, middelen en kanalen die onze klanten gebruiken. Daarom ontwikkelen we ons continu als Delfland. Onze klanten willen we de komende tijd nog meer betrekken bij ons werk en bij de verbetering van onze dienstverlening. Zo kunnen zij bijvoorbeeld toetsen of onze teksten begrijpelijk zijn.”

Gebruiker Centraal

De Direct Duidelijk Deal is een initiatief van Gebruiker Centraal. Deze organisatie zet zich, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), in voor een begrijpelijke, bruikbare en toegankelijke overheid. Steeds meer (overheids)organisaties ondertekenen de Direct Duidelijk Deal.