Gemeente en hoogheemraadschap maken afspraken over de nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen

18 december 2023

In Vlaardingen wordt het afvalwater van inwoners en bedrijven in Vlaardingen en omstreken schoongemaakt. De bestaande zuivering is aan het einde van zijn levensduur. Na een positief besluit van zowel de gemeenteraad als de verenigde vergadering van het hoogheemraadschap, gaat het Hoogheemraadschap van Delfland een nieuwe waterzuivering bouwen op het bedrijventerrein Vergulde Hand West. Op maandag 18 december tekenden hoogheemraad Robert Tieman en wethouder Koen Kegel een samenwerkingsovereenkomst voor het vervolg van het project en een koopovereenkomst voor de aankoop van de benodigde grond.

Om het project mogelijk te maken moest de gemeente eerst de benodigde grond aankopen van Védégé Projecten B.V.. Een groot gedeelte van de grond wordt verkocht aan Delfland als locatie voor de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI). De resterende grond houdt de gemeente in eigendom. Daarbij ontstaat op termijn ruimte voor een bedrijventerrein tussen de George Stephensonweg en de nieuwe AWZI.

Samenwerking

Een goede samenwerking tussen het hoogheemraadschap, gemeente en belanghebbenden in de omgeving van de nieuwe locatie is van groot belang. Met het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst leggen Delfland en gemeente Vlaardingen uitgangspunten, randvoorwaarden en gezamenlijke ambities vast voor de nieuwe waterzuivering.

Wethouder Koen Kegel: “De ondertekening van deze overeenkomsten markeert het einde van een stevig onderhandelingsproces en de start van de realisatie van een toekomstbestendige AWZI. Hierin hebben we goede afspraken gemaakt over het beperken van overlast, een groene inpassing en een duurzame realisatie. Nu de raad besloten heeft deze nieuwbouw mogelijk te maken, kan het hoogheemraadschap aan de slag.”

Hoogheemraad Robert Tieman vult aan: “Het komt niet vaak voor dat er zo’n moderne nieuwe AWZI wordt gebouwd in Nederland. Het is een groot project en een uitgelezen mogelijkheid om in 2030 echt een toekomstbestendige en duurzame zuivering in Vlaardingen te hebben. Een installatie die weer zo'n 30 tot 40 jaar het afvalwater van alle inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed kan zuiveren.”

Toekomstgericht en duurzaam

Delfland maakt het afvalwater schoon afkomstig van de huishoudens en bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De nieuwe waterzuivering gaat voldoen aan alle strenge wettelijke eisen op het gebied van zuivering en veiligheid. En is voldoende groot om de toename van afvalwater door de komst van meer woningen schoon te maken en wordt duurzaam ingericht. De nieuwe zuivering wordt zo ontworpen dat er zo min mogelijk grondstoffen en energie worden gebruikt. Wat overblijft en vrijkomt tijdens het zuiveringsproces, wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Een deel van het schone water uit de zuivering loost Delfland niet langer op de Nieuwe Waterweg, maar gaat via de waterharmonica naar de Krabbeplas. Ook onderzoekt Delfland of het warmte kan delen met bedrijven en woningen uit de buurt.

Gebiedsgericht

Natuurlijk moet de AWZI passen in de omgeving. Hier besteedt Delfland dan ook veel aandacht aan; bij het ontwerp van de installatie, de inrichting van het terrein en door het betrekken en informeren van de omgeving tijdens het hele proces. Door strengere eisen en nieuwe technieken wordt geur- en geluidoverlast beperkt. Delfland heeft afspraken gemaakt met de gemeente over het monitoren hiervan en hoe om te gaan met eventuele klachten vanuit de omgeving. Het terrein van en het gebied rond de zuivering richt Delfland zo klimaatbestendig en biodivers mogelijk in en passend bij de groene omgeving. Het naastgelegen Volksbos wordt beter ontsloten en er komt ruimte voor educatie bij de waterzuivering. Ook zal de gemeente samen met Delfland een groenblauwe speelplek inrichten voor de bewoners van de Westwijk.

Vervolg

Delfland werkt komend jaar een aantal opties uit voor de zuiveringstechniek van de nieuwe installatie. Dit vormt de basis van de definitieve keuze over wat de zuivering straks allemaal moet kunnen. Het streven is het benodigde omgevingsplan, dat gewijzigd moet worden voor de komst van de zuivering, in 2025 voor te leggen aan de gemeenteraad. Naar verwachting begint Delfland in 2027 met de bouw van de nieuwe AWZI op de Vergulde Hand West.


Wethouder Koen Kegel en hoogheemraad Robert Tieman schudden elkaar de hand na de ondertekening.