Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 20 april 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Uitvoeringsstrategie waterkwaliteit overig water

Het college heeft besloten de Uitvoeringsstrategie waterkwaliteit in overig water ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.
 
Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het gehele gebied. Daarmee dragen wij bij aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, herstel van biodiversiteit en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast is er wet- en regelgeving vanuit de Europese Kader Richtlijn Water. Hiervoor zijn wateren aangewezen die in 2027 moeten voldoen aan de KRW-doelen.
 
Begin 2022 zijn ook ecologische doelen vastgesteld voor de waterkwaliteit in overig water. De Uitvoeringsstrategie waterkwaliteit overig water beschrijft hoe wij hier de komende twaalf jaar aan werken. Vanwege de omvang van de opgave, de wederkerigheid met de omgeving en verschillende verantwoordelijkheden, is samenwerken met gebiedspartners (gemeenten, terreinbeheerders en particulieren) een vereiste: iedereen moet inspanningen leveren.
Delfland heeft als waterbeheerder de rol van coördinator en aanjager en een rol in beheer, onderhoud en ecologische verbetering. De Uitvoeringsstrategie geeft aan hoe wij daaraan invulling geven.

Keuzes over de inzet maakt Delfland aan de hand van zes strategische uitgangspunten. Deze maken voor onszelf en anderen duidelijk hoe we werken aan de doelen voor overig water. Wij expliciteren onze inspanningen als (verantwoordelijk) waterkwaliteitsbeheerder en benoemen wat wij van gebiedspartners verwachten en nodig hebben om vooruitgang te boeken.
                                                                   
Voorstel nieuwe scope voor project S.C.H.O.O.N.

In het project S.C.H.O.O.N. werkt Delfland aan het verwijderen van microverontreinigingen uit gezuiverd afvalwater. Dit extra schone water kan daarna worden hergebruikt in eigen gebied. Door het via een waterharmonica naar de Krabbeplas te leiden, draagt het daar bij aan het tegengaan van blauwalg. De waterharmonica maakt deel uit van Nieuw Waterland, het kwaliteitsprogramma van de Blankenburgverbinding.
 
Bij het ontwerpen van de Zoetwaterfabriek die het extra schone water moet maken, is gekozen voor nabehandeling met ozon. Dit levert een goed zuiveringsrendement en is inpasbaar op de huidige AWZI De Groote Lucht. Bij nabehandeling met ozon wordt in het water aanwezig bromide omgezet in bromaat. Recent is bekend gemaakt dat bromaat moet worden beschouwd als een zorgwekkende stof. Het college vindt het daarom niet verantwoord om de Zoetwaterfabriek op basis van de voorgestelde techniek uit te voeren.
 
Het college legt daarom een voorstel voor aan het algemeen bestuur om de doelstellingen van de Zoetwaterfabriek mee te nemen in de verkenning naar de toekomst van AWZI De Groote Lucht en om in overleg met de partners in Nieuw Waterland te onderzoeken welke alternatieven er zijn om invulling te geven aan de doelen van het project S.C.H.O.O.N.
Visie recreatief medegebruik

Het college heeft ingestemd met de Visie Recreatief medegebruik Delfland. In ons sterk verstedelijkte beheergebied zijn goede plekken om te recreëren heel belangrijk.
Mensen zoeken het water graag op om bijvoorbeeld te varen, vissen, zwemmen of schaatsen. Als waterbeheerder, nautisch beheerder en eigenaar van percelen grond, wateren en visrechten heeft Delfland volop te maken met recreatie. Recreatie is door de sterke verbinding met het water dus een relevant thema voor Delfland.
 
Als waterschap vinden we het belangrijk dat mensen kunnen genieten van het water en al het mooie dat het water en de waternatuur te bieden hebben. Wij staan positief tegenover recreatief medegebruik van het watersysteem en zetten ons in om recreatie op, in en om het water waar mogelijk, te faciliteren.
 
Delfland heeft nog geen vastgesteld beleid voor recreatief medegebruik. Daarom is het in de praktijk niet altijd duidelijk hoe we ernaar kijken en hoe verschillende onderwerpen op het gebied van recreatief medegebruik samenhangen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, is nu een visie opgesteld. Deze wordt op 2 juni voor besluitvorming voorgelegd aan ons algemeen bestuur.
Bezwaarschriften- en klachtencommissie doen verslag over 2021

Delfland verzet ieder jaar veel werk en neemt daarbij tal van besluiten. Een belanghebbende die zich niet kan vinden in een besluit, kan daartegen een bezwaarschrift indienen. Dit wordt behandeld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De commissie brengt – na het eventuele horen van partijen – advies uit aan het college, waarna het college een besluit op het bezwaar neemt.

Het aantal ingediende bezwaarschriften in 2021 (43) is minder dan het aantal ingediende bezwaarschriften in 2020 (54). De onderwerpen waarover bezwaar is ingediend zijn heel verschillend. Er zijn bijvoorbeeld bewaarschriften ingediend over watervergunningen, vaarontheffingen en subsidies die zijn aangevraagd in het kader van de stimuleringsregeling klimaatadaptatie.

De onafhankelijke klachtencommissie heeft twee taken: de behandeling van ingekomen klachten en advisering aan het college daarover. In 2021 zijn er zeven klachten ontvangen door de Klachtencommissie. Een van de zeven klachten is door de Klachtencommissie op zitting behandeld.
Overig nieuws
Bestuurders in gesprek over toekomst AWZI De Groote Lucht

Op dinsdag 12 april brachten leden van de gemeenteraad van Vlaardingen en het algemeen bestuur van Delfland gezamenlijk een bezoek aan AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur. In nauwe samenwerking met de gemeente onderzoekt Delfland daarom wat het beste is: grootschalige renovatie op het huidige terrein of nieuwbouw op Vergulde Hand West aan de andere kant van de dijk. De bestuurders van beide organisaties kregen een rondleiding en spraken met elkaar over de kansen en uitdagingen van beide scenario’s.
 
In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die het water van de inwoners en bedrijven in Vaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier weer 40 jaar volgens de wettelijke eisen goed, veilig en duurzaam schoonmaakt.
Voor meer informatie: Toekomst AWZI De Groote Lucht - Delfland (hhdelfland.nl)
Kringlooplandbouw draagt bij aan betere waterkwaliteit

Op 13 april zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst kringloopcertificaten uitgereikt aan melkveehouders in ons gebied. Hoogheemraad Marcel Belt was erbij.
 
Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat kunnen wij niet alleen. Op dit moment komen nog te veel stoffen uit de land- en tuinbouw in het water. Boeren kunnen dit voorkomen door de mineralenkringloop op hun bedrijf te sluiten. In ons gebied doen 38 melkveehouders dat.

Bij de kringlooplandbouw staat het verbeteren van de bodem-plant-dier-mest kringlopen op bedrijfs- en gebiedsniveau centraal. Ook dit jaar hebben de deelnemende melkveehouders weer beter gepresteerd op zaken als stikstof, fosfaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaat.

Die inzet wordt beloond door gemeente Midden-Delfland en FrieslandCampina, Rotterdam De Boer Op! en Delfland. Marcel Belt: “Het bevorderen van de transitie naar duurzaam ondernemen is belangrijk voor de kringloopboeren, de waterkwaliteit en het gebied Midden-Delfland waarvan zoveel mensen genieten.”
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram