Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

5 juli 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Aanpassen van het waterpeil

Het waterpeil in de sloten, vaarten en singels stemmen we af op het gebruik van het gebied: het waterpeil in een woonwijk houden we lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven. Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting wijzigt of we het watersysteem herinrichten, passen we daar het waterpeil zo goed mogelijk op aan. Elke waterpeil is vastgelegd in een peilbesluit. Voor sommige gebieden is een nieuw peilbesluit nodig.  


In 22 gebieden in de gemeenten Den Haag, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Vlaardingen en Westland is het watersysteem veranderd naar aanleiding van een ruimtelijke ontwikkeling. Dit loopt uiteen van de herinrichting van glastuinbouw- en bedrijventerreinen, woningbouw, de aanleg van de Rotterdamse baan en het Molenvlietpark, aanleg van een waterberging tot een kadeverbetering.  

 

Voor een peilgebied in de Duifpolder van Midden-Delfland brengen we het peilbesluit administratief terug naar de oude situatie uit 2014. Een eerder voorgestelde verplaatsing van een stuw blijkt niet mogelijk. Het waterpeil wijzigt hier dus niet.  

 

De voorgestelde peilbesluiten zijn afgestemd met de grondeigenaren en omwonenden, voor zover het hun belangen raakt. 

 

Het college heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. De ontwerp-peilbesluiten liggen van 8 augustus tot en met 29 september 2023 ter inzage. Het algemeen bestuur stelt de peilbesluiten op 30 november vast. 

Ontwerpbesluit Wijziging Waterschapsverordening Delfland

Delfland bereidt zich voor op de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. De Omgevingswet bundelt de wetten over de fysieke leefomgeving, zoals de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Tegelijk met de Omgevingswet zal de Waterschapsverordening Delfland in werking treden en worden de Keur Delfland en de Algemene Regels ingetrokken. 
 
De Waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die Delfland stelt binnen zijn beheergebied. Het college heeft besloten een ontwerpbesluit tot Wijziging van de Waterschapsverordening Delfland ter inzage te leggen. De wijzigingen hebben geen grote veranderingen in de fysieke leefomgeving tot gevolg. Het gaat om: kleine correcties en verbeteringen, aanpassingen om beter aan te sluiten op het nieuwe Digitale Stelsel van de Omgevingswet, een actualisering vanwege nieuwe regels van de provincie Zuid-Holland voor grondwaterkwaliteit en het uitstellen van inwerkingtreding van regels voor afvalwatertransportleidingen. 


Belanghebbenden kunnen de voorgestelde wijzigingen van de regels van Delfland bekijken en eventueel van 10 juli tot en met 20 augustus 2023 hun zienswijzen indienen. De voorgestelde wijzigingen en een toelichting staan op de website van Delfland.

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.