Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 28 april 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
 Waterkwaliteit Delfland in 2020 niet verbeterd, meer inzet noodzakelijk

Het college heeft kennisgenomen van de Waterkwaliteitsrapportage over 2020. Deze laat zien dat de waterkwaliteit in het beheergebied van Delfland in 2020 min of meer gelijk is gebleven. Dat betekent dat alle partijen die invloed hebben op de waterkwaliteit fors aan de slag moeten.

Delfland werkt hard aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Dat is belangrijk voor de natuur, een gezonde en prettige leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht in 2027 te voldoen aan de doelen voor de Europese Kader Richtlijn Water (KRW).

Jaarlijks stellen wij een waterkwaliteitsrapportage op om inzicht te krijgen in de vooruitgang van de chemische en ecologische toestand van het water. De rapportage over 2020 laat zien dat over dat jaar geen vooruitgang is geboekt. Dat de positieve ontwikkeling van de waterkwaliteit zich over 2020 niet heeft voortgezet baart ons grote zorgen.

Delfland werkt aan nieuwe plannen om emissies naar het water verder tegen te gaan. Wij verwachten van de glastuinbouw, de gemeenten, de boeren en de omgevingsdiensten in ons gebied dat zij de komende jaren veel steviger de schouders eronder zetten. De gesprekken daarover zijn gestart.

Meer informatie is te vinden op: www.hhdelfland.nl/waterkwaliteitsrapportage-2020
Visie Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland

Het college heeft op 26 april de Visie Gebiedstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland vastgesteld. De gebiedstafel is een samenwerking van vijftien partijen waaronder gemeenten, LTO, natuurorganisaties en Delfland. Doel is het behouden, versterken en bekender maken van het open, groene gebied.

In 2017 heeft de provincie aan dit gebied de status Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL) toegekend. Daarbij is vastgesteld dat een visie op het landschap en de toekomst ontbrak. De nu ontwikkelde visie geeft hieraan invulling, waarbij ook ambities voor klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteit zijn meegenomen. De gebiedstafel gaat uitvoering geven aan de Visie.

De samenwerking is voor Delfland in het bijzonder van belang om doelen te behalen en kansen te benutten op de thema’s voorkomen wateroverlast, droogte, bodemdaling en waterkwaliteit en biodiversiteit.
Terinzagelegging waterschapsverordening

Het college heeft besloten de waterschapsverordening ter inzage te leggen. Geïnteresseerden kunnen deze van 11 mei tot en met 22 juni inzien en eventueel zienswijzen indienen.

In de waterschapsverordening staan de regels die Delfland hanteert om sloten, vaarten, kanalen, dijken, kades etc. te beschermen. In de waterschapsverordening wordt bepaald of voor een gewenste activiteit nabij of in een waterstaatswerk een watervergunning nodig is.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de huidige Keur en Algemene regels. De precieze datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet moet nog worden vastgesteld. Deze is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer.

De waterschapsverordening is vanaf 11 mei in te zien op de site van Delfland en op afspraak (via loket@hhdelfland.nl) op het gemeenlandshuis aan de Phoenixstraat 32 in Delft.
Overig nieuws
Groen en ruimte voor water voor een klimaatkrachtig gebied

Delfland bereidt zich voor op droogte

Voldoende zoet water in de sloten en vaarten is belangrijk voor de natuur, de waterkwaliteit, de dijken en voor van zoet water afhankelijke ondernemers. Omdat wij in voorjaar en zomer vaker lange periodes van droogte hebben, bereiden wij ons daar jaarlijks tijdig op voor.

Ons klimaat verandert. Daardoor wordt het weer grilliger. Als het regent dan regent het vaker hard. Ook zien wij vaker lange periodes van droogte. Als waterbeheerder zijn wij dag en nacht bezig met waterpeilen, de waterkwaliteit en de waterveiligheid. Wij kijken vooruit naar de korte termijn, maar ook naar de lange. De waterschappen willen dat water een leidend principe wordt bij de inrichting van ons land. Alleen dan kunnen wij samen ook in de toekomst zorgen voor droge voeten en voldoende zoet water.

Door de ontwikkeling van neerslag en verdamping in ons gebied nu goed in de gaten te houden, zorgen ervoor wij dat wij ook dit jaar weer op tijd gesteld zijn voor dijkinspecties, maatregelen tegen zoutindringing en voor het binnenpompen van water.

Intussen werken wij op veel verschillende manieren aan ons waterbeheer, aan de zoetwatervoorraad voor nu én voor later en aan een klimaatkrachtige inrichting van ons gebied. Iedereen kan daaraan bijdragen. Kijk op klimaatkrachtig.nl voor voorbeelden en subsidiemogelijkheden. Ook verenigingen van eigenaren komen hiervoor in aanmerking.

Kijk op deze pagina voor meer informatie: www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/droogte-actuele-stand
Nieuwe beschoeiing Vlaardingsevaart

De Vlaardingsevaart, tussen de Gaag in Schipluiden en de Oude Haven in Vlaardingen, is een populaire route voor de pleziervaart. De oevers hebben er te lijden onder de golven die de vele boten er maken. Ook richten ganzen schade aan met hun vraat. Om de oevers te versterken heeft Delfland een takkenbeschoeiing aangelegd over een lengte van zo’n 120 meter.

De nieuwe beschoeiing dempt de effecten van de golven van boten en biedt bovendien ruimte aan waterplanten, allerlei kleinere vissen, amfibieën en insecten. De takken zijn afkomstig van de geknotte wilgen en essen aan de andere zijde van de Vlaardingsevaart, bij de Vlaardingsekade in Schipluiden.

De nieuwe beschoeiing is een van de typen die is uitgeprobeerd bij de proeven aan de Zwethkade Zuid in Den Hoorn. Om het profiel van de kade te herstellen en een mooie grasbekleding te krijgen, wordt deze week nog extra klei aangebracht en de oever ingezaaid.

Wij vragen alle vaarrecreanten in het gebied rekening te houden met de waternatuur en zich aan de vaarregels te houden. Meer informatie over de vaarregels staat op onze website: Regels voor op het water.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.