Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 27 oktober 2020

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college.

Uit D&H
Nieuwe waternatuur voor Schipluiden

Het college heeft op 27 oktober ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst waarin de aanleg en het beheer worden geregeld van 1800m2 nieuwe waternatuur aan de Gaagweg in Schipluiden. Hoogheemraad Marcel Belt is door het college gemandateerd om de overeenkomst te ondertekenen.

Delfland werkt aan schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Wij beschermen het water in sloten, plassen, vaarten en kanalen tegen vervuiling en stimuleren de waterkwaliteit door het aanleggen van een samenhangend netwerk van waternatuur.

Aan de Gaagweg wordt een natte ecologische zone aangelegd op particulier terrein. De locatie ligt middenin ons netwerk van ecologische stapstenen en is daarom heel waardevol voor de waterkwaliteit en biodiversiteit in ons gebied.

Zowel bij aanleg als beheer gaan wij zo duurzaam mogelijk te werk. Zo worden de natuurlijke materialen die worden weggehaald voor de aanleg zoveel mogelijk ter plekke of in vergelijkbare gebieden hergebruikt. De start van de werkzaamheden staat gepland voor aankomend voorjaar.
Lees ook: https://www.hhdelfland.nl/inwoner/water-en-natuur/een-netwerk-van-nieuwe-waternatuur
Strategische Samenwerkingsagenda Leidschendam-Voorburg

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft op 27 oktober ingestemd met de strategische agenda voor samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Sinds het opstellen van het eerste gemeentelijk waterplan in 2005 werken de gemeente en de waterschappen Rijnland en Delfland intensief samen aan het waterbeheer in Leidschendam-Voorburg. De samenwerking is breed en varieert van de aanleg van waterbergingen en vispaaiplaatsen tot kadeverbeteringen en klimaatadaptatie.

Met het ondertekenen van de nieuwe Strategische Samenwerkingsagenda wordt de samenwerking geactualiseerd en bestendigd.
Overig nieuws
Publiekscampagne Waterbazen gestart

De publiekscampagne Waterbazen is gestart. Met deze campagne willen wij – de 21 Nederlandse waterschappen- zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons werk. De campagne laat zien dat steeds meer mensen bijdragen aan schoon en voldoende water in hun eigen omgeving. Bijvoorbeeld door drijfafval op te ruimen, tegels te verruilen voor groen, een groen dak aan te leggen of een groenblauw schoolplein. Die Waterbazen staan centraal in de campagne. Wij geven tips voor mensen die ook aan de slag willen en laten zien wat de waterschappen doen voor schoon water, voldoende water en stevige dijken.
Meer informatie: www.waterschappen.nl/waterbazen
Waterschapspeil 2020: inzicht in ons werk
 
Hoe staat het met de waterkeringen? Hoe presteren de rioolwaterzuiveringen? Wekken de waterschappen genoeg duurzame energie op? Allemaal vragen waar de tweejaarlijkse rapportage Waterschapspeil antwoord op geeft. De rapportage 2020 is recent gepubliceerd.

Waterschapspeil wordt opgesteld op basis van de bedrijfsvergelijkingen die de waterschappen uitvoeren om van elkaar te leren en zo de eigen resultaten, processen en dienstverlening te verbeteren. De informatie uit de vergelijkingen wordt opgeslagen in de gezamenlijke database WAVES. Hierin kunnen de waterschappen hun eigen resultaten en aanpak vergelijken met die van de collega’s.

De rapportage biedt een breed beeld van ons werk. Zowel de uitdagingen in relatie tot maatschappelijke opgaven worden beschreven, als de stand van zaken van de uitvoering van de kerntaken (prestaties en kosten). Zo kan iedereen – politici, bestuurders, toezichthouders, samenwerkingspartners, media en belastingbetalers – hiervan kennisnemen.

Meer informatie:
Animatie WAVES
www.waterschapsspiegel.nl 
WAVES dashboard 
Copyright © 2020 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.