LID REKENKAMER DELFLAND


ALGEMENE INFORMATIE

Delft, 0 uur, salaris minimaal € 0 - maximaal € 0

Het is voor alle waterschappen verplicht om uiterlijk per 1 januari 2024 een volledig onafhankelijke rekenkamer in te stellen. De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid en bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland. De rekenkamer draagt daarmee bij aan het realiseren van goed openbaar bestuur, door een bijdrage te leveren aan het versterken van transparantie, verantwoording en toezicht. Het hoogheemraadschap van Delfland wordt daarmee (beter) in staat gesteld om het “leren en verbeteren” te versterken; vooral daar waar de organisatie en het bestuur zelf nog geen maatregelen hebben genomen.

De rekenkamer bepaalt na consultatie van de verenigde vergadering (het algemeen bestuur) zelf de onderzoeksonderwerpen. De rekenkamer is belast met de organisatie van de onderzoeken, het (laten) uitvoeren daarvan en met het toegankelijk rapporteren over de onderzoeken via het uitbrengen van het onderzoeksverslag aan de verenigde vergadering.

DE REKENKAMER DELFLAND

Het hoogheemraadschap van Delfland streeft naar het instellen van een rekenkamer die op constructieve wijze toegevoegde waarde levert. Bij het uitvoeren van de onderzoeken wordt waar nodig en wenselijk samengewerkt met andere rekenkamers. De rekenkamer heeft een budget van € 125.000 per jaar ter beschikking; waarvan € 80.000 dient als werkbudget voor onderzoeken. Voor de in te stellen Rekenkamer Delfland worden twee leden en een voorzitter gezocht.

SPECIFIEKE INFORMATIE

 • Een lid wordt op basis van de Waterschapswet benoemd voor een periode van 6 jaar. De termijn voor de ingang van de benoeming is 1 januari 2024.
 • Gegeven het onderzoeksbudget leeft de bestuurlijke verwachting dat er 2 onderzoeken per jaar worden verricht door de rekenkamer.
 • De rekenkamer bestaat uit 3 leden (inclusief voorzitter) en wordt ondersteund door een secretaris. Deze wordt op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer aangesteld door het dagelijks bestuur.
 • De rekenkamer is gehuisvest bij het hoogheemraadschap van Delfland en wordt voorzien van fysieke en digitale faciliteiten om de werkzaamheden te verrichten.
 • Een lid ontvangt een vaste vergoeding van € 250 per vergadering van de rekenkamer. Er wordt uitgegaan van 8 tot 10 vergaderingen per jaar.
Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s binnen Delfland. Wij streven naar een zo breed mogelijke samenstelling van de rekenkamer.

WIE ZOEKEN WIJ

FUNCTIEPROFIEL LID:

Als lid van de Rekenkamer Delfland ben je samen met de andere leden verantwoordelijk voor:

 • In en buiten vergaderingen richting geven aan de uitvoering van onderzoek; en het maken van de rapportages van de rekenkamer;
 • Samen met de andere leden bijdragen aan onderzoek;
 • Onderzoeksrapporten presenteren aan het algemeen bestuur; en het onderhouden van contact met (de fracties binnen) het algemeen bestuur en met de ambtelijke organisatie;
 • Doorontwikkelen van het kwaliteitsniveau van de rekenkamer.

FUNCTIE-EISEN LID:

Als lid van de Rekenkamer Delfland beschik je over:

 • Ervaring met het functioneren binnen een onafhankelijk orgaan bijvoorbeeld als lid van een raad van toezicht of
 • Aantoonbaar analytisch denkvermogen;
 • Ervaring in het opzetten, begeleiden en/of uitvoeren van (rekenkamer)onderzoek;
 • Goede communicatieve- en prestatievaardigheden;
 • Aantoonbare binding met de opgaven waar het hoogheemraadschap van Delfland voor staat;
 • Een antenne voor onderwerpen die zich lenen voor onderzoek;
 • Kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
 • Woonachtig in, en/of kennis hebben van de regio is een pré;
 • Ervaring met rekenkamer(commissie)werk is een pré;
 • Overdag flexibel beschikbaar om onderzoeksopdrachten te begeleiden;
 • `s Avonds/overdag beschikbaar voor vergaderingen.

DESKUNDIGHEIDSPROFIELEN – LID:

Om de effectiviteit van de rekenkamer te borgen, streeft het hoogheemraadschap van Delfland voor de samenstelling van de rekenkamer naar een natuurlijke mix van focus op inhoud, proces en relatie. Onderstaand wordt opgave gedaan van de gezamenlijke deskundigheid die van de leden wordt verlangd:

 • Brede kennis a.v. het werkveld van de waterschappen, waarmee de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek wordt verhoogd.
 • Inhoudelijke en technische kennis om vraagstukken in samenhang te overzien, zodat de relevatie van onderzoek kan worden verhoogd.
 • Affiniteit met cijfers (inhoudelijk dan wel financieel), ten behoeve van de kwaliteit van kwantitatief
 • Basale juridische kennis, waardoor de rekenkamer aanhaking vindt bij opdrachtnemers die beschikken over diepgaande juridische kennis.
 • Kennis van onderzoeksprocessen en ervaring met het voeren van regie daarop; van onderzoeksopzet tot presentatie aan het bestuur.
 • Communicatieve deskundigheid, zodat de inhoud van het onderzoek met een breed palet van betrokkenen effectief kan worden gedeeld.
 • Deskundigheid b.t. het werken op basis van standaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van het archiveren en rapporteren door de rekenkamer.

INCOMPATIBILITEITEN LID:

 • Aanvullend op de incompatibiliteiten zoals beschreven in de Waterschapswet (art. 51af), worden in de verordening Rekenkamer Delfland ook mensen van het lidmaatschap van de rekenkamer uitgesloten die in de huidige bestuursperiode of in de periode voorafgaand aan de huidige bestuursperiode zitting in het college hebben gehad of die verbonden zijn aan een instelling of organisatie die financieel of bestuurlijk aan het Hoogheemraadschap van Delfland verbonden is, zoals samenwerkingsverbanden of organisaties die subsidie van het Hoogheemraadschap van Delfland ontvangen.

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft een belangrijke maatschappelijke taak: wij zorgen voor droge voeten en schoon water in een dichtbevolkt en intensief gebruikt stukje Nederland. En hoewel Delfland 733 jaar bestaat, zijn we allesbehalve ouderwets. We besteden veel aandacht aan belangrijke maatschappelijke thema’s zoals waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid, circulariteit en inclusie.

Sollicitatieproces

illustratie Eerste gesprek Tweede gesprek Optioneel klikgesprek Arbeidsvoorwaarden- gesprek en aanbod Je hebt de baan!

INTERESSE?

CONTACT

Bij interesse voor deze functie stuur je je motivatiebrief en cv uiterlijk 20 oktober via de link. Deze moeten vergezeld gaan van een lijst met al je overige functies waarbij wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Mocht je benoemd worden in de rekenkamer, worden deze gegevens openbaar gemaakt.

De eerste gespreksronde staat gepland op donderdagmiddag 2 november en vrijdag 3 november. De tweede gespreksronde staat gepland op donderdagmiddag 9 november en vrijdag 10 november.

Vragen naar aanleiding van de vacature kunnen worden gericht aan de concerncontroller, Jolanda Riel (06-31632813 of jriel@hhdelfland.nl). Waar nodig geleidt zij de vragen door naar de leden van de selectiecommissie.