Vragen en antwoorden


We hebben voor u een lijst met vragen en antwoorden opgesteld. Staat uw vraag er niet tussen, of wilt u meer informatie hebben, dan kunt u altijd een mail sturen naar: toekomstdgl@hhdelfland.nl.

Wat is een zuivering?

Wij gebruiken per dag ongeveer 130 liter kraanwater per persoon; voor het doortrekken van de wc, het wassen en afwassen, bij het tandenpoetsen en het douchen. Al dat water komt via de gootsteen, afvoeren, het doucheputje en de wc in het riool. In dit water zitten zeepresten, tandpasta, vetten, en zo voort. Op de afvalwaterzuiveringen maken de waterschappen het water schoon. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. (zie filmpje van Plas tot Plas)

Hoe komt het rioolwater op de zuivering?

Het water uit huishoudens en bedrijven komt terecht in rioolbuizen van de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat het water in de persleidingen van Delfland komt en die vervoeren het water naar de zuivering. Het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier wordt schoongemaakt op AWZI De Groote Lucht, aan de Maassluissedijk in Vlaardingen. Deze zuivering is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen.

Nut en noodzaak nieuwbouw

Delfland heeft in samenwerking met de gemeente Vlaardingen onderzocht wat het beste is: het grootschalig renoveren van de zuivering op de huidige locatie aan de Maassluissedijk of het bouwen van een nieuwe zuivering op de Vergulde Hand West, het terrein aan de overkant van de weg.  
Om ook in de toekomst het afvalwater van de huidige en toekomstige inwoners van Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en volgens de wettelijke eisen en duurzaam te kunnen zuiveren, is nieuwbouw nodig zo oordeelde het algemeen bestuur van Delfland in september 2022. De gemeenteraad zal in het najaar van 2023 een besluit nemen.

Waarom moet AWZI De Groote Lucht worden vervangen?

De zuivering moet worden vervangen door een nieuwe zuivering, zodat wij ook in de toekomst het water goed kunnen blijven schoonmaken.

 • De huidige zuivering is oud (1982), het einde van de levensduur is in zicht;
 • Er komtnu al meer afvalwater naar de zuivering dan waarvoor deze ooit gebouwd is en er komen steeds meer huizen bij;
 • De eisen die Europa stelt aan voor schoongemaakt afvalwater worden binnenkort steeds strenger;
 • Delfland wil energieneutraal zijn in 2025 en klimaatneutraal in 2050; daar is de huidige zuivering niet op gebouwd;
 • Voldoende zoet water is niet meer vanzelfsprekend. Wij willen het schoongemaakte water in de toekomst kunnen hergebruiken in eigen gebied.Daarvoor is het nodig dat het water schoner is en dat vergt meer zuiveringsstappen en dus meer ruimte.

We hebben deze informatie voor u samengevat op een poster. Deze kunt u hier downloaden .

Wat betekent nieuwbouw van de AWZI?

We bouwen een nieuwe en moderne zuivering op een andere plek, namelijk aan de overzijde van de Maassluissedijk.

Vergulde-hand-west-screenshot
De beoogde locatie voor de nieuwe AWZI is bedrijventerrein Vergulde Hand West

Wat zijn de belangrijkste conclusies over nieuwbouw?

 1. Voldoende ruimte om de installaties aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving.
 2. Voldoende ruimte voor energiebesparing en terugwinning van grondstoffen en zoetwater.
 3. Ruime mogelijkheden om de AWZI in te passen in de omgeving tussen het Volksbos en het nieuwe bedrijventerrein. Het Volksbos blijft dus intact.
 4. Een nieuwe AWZI komt dichterbij bestaande woningen. Wij moeten voldoen aan strengere eisen voor geur en geluid. Dat kan, door de nieuwe technieken zijn geur en geluid veel beter te beheersen dan 40 jaar geleden.
 5. Er blijft voldoende ruimte over voor andere bedrijvigheid: op de Vergulde Hand West naast de AWZI en na sloop van de huidige AWZI ook op dat terrein. Over de invulling/bestemming van beide terreinen gaat de gemeente.

Blijft het Volksbos wel intact?

Ja, een nieuw te bouwen AWZI wordt uitgewerkt op het terrein van de Vergulde Hand West. Vanuit de omgeving zijn wel kansen genoemd om een mooie overgang te maken tussen de nieuwe AWZI en het Volksbos.

Kan ik straks meepraten over het ontwerp van de zuivering?

Als nieuwbouw op de Vergulde Hand West definitief doorgaat, dan wordt met belanghebbenden uitgewerkt hoe de nieuwbouw het beste kan worden ingepast, met de grootste (meer)waarde voor de omgeving. Omwonenden worden actief uitgenodigd om invloed uit te oefenen op de keuzes die worden gemaakt en suggesties mee te geven.

Wie beslist uiteindelijk?

Voor een definitieve keuze over de toekomst van AWZI De Groote Lucht is er een besluit nodig van het algemeen bestuur van Delfland en van de gemeenteraad van gemeente Vlaardingen.

In september 2022 heeft de VV van Delfland besloten tot nieuwbouw.

Delfland en Vlaardingen hebben samen in concept afspraken gemaakt over nieuwbouw. Die zijn nu voor een besluit voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlaardingen.

Locatie

Wat gebeurt er met het huidige terrein bij nieuwbouw op de nieuwe locatie?

Als de nieuwe AWZI is gebouwd, dan wordt de huidige AWZI gesloopt en dan bieden wij de huidige grond te koop aan. Het terrein komt dan beschikbaar voor andere functies. De milieu-categorie wordt verlaagd. De gemeente bepaalt dan met betrokkenen voor welke doeleinden de grond wordt gebruikt.

Wat gebeurt er met de windmolens op de huidige locatie bij nieuwbouw?

Het doel is dat de windmolens blijven staan. Tijdens het onderzoek bekijken wij of dat kan.

Waarom is bedrijventerrein Vergulde Hand West geschikt als locatie voor nieuwbouw?

 • Het terrein is groot genoeg en geschikt voor een AWZI.
 • Het ligt in de buurt van de bestaande persleidingen (het transportstelsel). Het verplaatsen van de aanvoerleidingen vanuit de aanvoerende gemeenten naar de zuivering is ingrijpend en duur.
 • Het terrein ligt in de buurt van de Krabbeplas. Delfland gaat op de nieuwe zuivering extra schoon zoet water maken dat via de Krabbeplas ingezet kan worden in eigen gebied als het langere tijd droog is (project S.C.H.O.O.N.).
 • De huidige eigenaren van de grond staan open voor de verkoop.

Hebben we de Vergulde Hand West niet nodig voor andere dingen?

Als er een nieuwe zuivering is gebouwd, komt het huidige terrein vrij: hierdoor blijft evenveel ruimte over voor de gewenste schone bedrijvigheid.

Wie zijn de eigenaren van de grond?

De gemeente Vlaardingen en een private partij.

Is het al zeker dat het terrein beschikbaar komt?

Nee. De afspraken hierover zijn op 29 augustus 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlaardingen.

Hoe werken jullie samen met de gemeente?

Wij kijken samen wat er nodig is om een zuivering te bouwen die goed in de omgeving past. Wij hebben samen verkend welke kansen er zijn en welke zorgen er leven. Samen streven wij ernaar om het voor alle partijen zo goed mogelijk te doen.

De afspraken hierover zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en een Nota van Uitgangspunten voor de bouw van een nieuwe AWZI op bedrijventerrein Vergulde Hand West.

Deze zijn op 29 augustus 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Vlaardingen.

Omgeving

Wat merken de omwonenden van de bouwwerkzaamheden?

Tijdens de bouw zal er sprake zijn van geluid van bouwwerkzaamheden en verkeersbewegingen. Wij gaan in overleg met de gemeente Vlaardingen en met de omwonenden afspraken maken om de overlast tot een minimum te beperken.

Hoe zit het met de geur van een (nieuwe) AWZI?

De geur die een AWZI mag verspreiden is gebonden aan milieuregels. Die zorgen ervoor dat de effecten op de omgeving beperkt zijn. Die regels zijn voor ons bindend. Omdat er betere technieken zijn ontwikkeld om het verspreiden van geur te voorkomen zal de toekomstige zuivering aanzienlijk minder geur uitstoten dan de huidige AWZI. Delfland zal de geur gaan monitoren. Ook zal de buurt actief geïnformeerd worden over (mogelijke) geurhinder en er worden afspraken gemaakt over hoe Delfland omgaat met klachten.

Kun je ziek worden van rioolwater zo dicht in de buurt?

Nee, als omwonende kom je niet in aanraking met rioolwater dat op de zuivering wordt schoongemaakt.

Hoeveel verkeersbewegingen zijn er van en naar de zuivering?

Als de zuivering is opgeleverd zijn dat de mensen die naar de zuivering gaan om te werken, de vrachtwagens die het slib komen ophalen (dit zijn afgesloten wagens die geurloos worden gevuld) en bedrijfswagens voor het ophalen voor monsters, catering, en incidentele klussen.

Hoeveel mensen werken er op de zuivering?

Het huidige team bestaat uit ongeveer 40 mensen, die vaak in ploegendienst werken.

Hoe zit het met de veiligheid rondom een AWZI?

Alle AWZI’s in Nederland moeten voldoen aan de wetgeving. Er vinden regelmatig controles plaats door de omgevingsdiensten, om te zien of we aan alle eisen voldoen.

De AWZI produceert ook gas. Is dat wel veilig?

Wij produceren op onze zuiveringen biogas. Dat komt uit het slib dat overblijft na het schoonmaken van het waterDat gas zetten wij om naar groen gas dat wij op het terrein leveren aan het gasnet. Daarmee verwarmen wij weer de huizen. Dat is duurzame energie. Zo dragen wij bij aan de energietransitie.

Ook bij de productie en levering van het gas werken wij volgens de vereiste richtlijnen en veiligheidseisen. Zo zijn de procesonderdelen waarmee het gas wordt gemaakt, zo op het terrein geplaatst dat er buiten de hekken geen hoger risico is dan op andere openbare plekken. Binnen de hekken van het terrein gelden binnen de zogeheten ATEX-zones specifieke richtlijnen om de veiligheid van onze medewerkers te borgen.

Over het proces tot keuze nieuwbouw

Hieronder worden vragen beantwoord over het proces richting nieuwbouw. Meer informatie over de keuze tussen renovatie en nieuwbouw en de resultaten van dit onderzoek is te vinden onder de koppen “Onderzoek” en “Renovatie” onderaan de pagina.

Hoe kon de omgeving meepraten?

In het voorjaar van 2022 zijn we in gesprek gegaan met belanghebbenden. Wij waren te vinden in Vlaardingen Westwijk, we organiseerden online informatiebijeenkomsten en er was een mogelijkheid om via een vragenlijst je mening te geven. Meer informatie over dit proces is te vinden op de pagina Praat mee.

Hoe hebben jullie rekening gehouden met het belang en de inbreng van omwonenden?

We hebben voor de twee locaties in beeld gebracht wat de effecten op de omgeving zijn. Ook zijn wij met de directbetrokkenen in de omgeving in gesprek gegaan.

We hebben de aandachtspunten en ideeën uit de omgeving voorgelegd aan ons algemeen bestuur. Zij hebben deze meegenomen in hun afweging, samen met de factoren kwaliteit, capaciteit, bedrijfszekerheid, duurzaamheid en financiën.

Wie heeft uiteindelijk de keuze gemaakt voor nieuwbouw?

Op basis van alle informatie uit de verkenning, heeft het algemeen bestuur van Delfland geoordeeld dat een nieuwe zuivering nodig is om de zuiveringstaak voor de huidige en toekomstige bewoners en bedrijven in de regio Vlaardingen de komende decennia goed en duurzaam te kunnen uitvoeren. . Meer informatie over dit besluit vindt u hier: Algemeen bestuur Delfland bevestigt voorkeur nieuwbouw AWZI De Groote Lucht.

Voor een nieuwe zuivering moet de bestemming op Vergulde Hand West worden gewijzigd en moet Delfland de grond aankopen. De gemeenteraad besluit najaar 2023 of zij hieraan meewerken.

Met wie praten jullie nog meer?

Met iedereen die belang heeft bij de ontwikkeling voor nieuwbouw en daarover wil meepraten. Dat zijn in elk geval de omwonenden van de (mogelijke) nieuwbouwlocatie, bedrijven op de terreinen Vergulde Hand West en Koggehaven ’t Scheur en verenigingen voor natuur en landschap. En ook met de gemeente Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland en het Rijk die straks vergunningen verlenen, de gebruikers van het huidige terrein en onze samenwerkingspartners in de afvalwaterketen.

Wanneer en bij wie kunnen belanghebbenden bezwaar maken?

Belanghebbenden hebben tijdens de verkenning hun mening kunnen geven en hebben hun zorgen duidelijk gemaakt. Bij Delfland is het besluit voor nieuwbouw genomen. De gemeente Vlaardingen neemt in het najaar 2023 een besluit over hun medewerking daaraan.

Bij een positief besluit van de gemeenteraad start een nieuw participatietraject en starten ook wettelijke procedures die inspraak- en bezwaarmogelijkheden hebben.

Onderzoek

In dit onderdeel worden vragen beantwoord over het onderzoek en de afweging van Delfland tussen renovatie en nieuwbouw.

Waar heeft Delfland onderzoek naar gedaan?

Delfland onderzocht wat het beste is: het grootschalig opknappen van de huidige zuivering op de locatie aan de Maassluissedijk of een nieuwe zuivering bouwen op het terrein aan de overkant van de weg.

Waar heeft Delfland naar gekeken bij de afweging?

 • Kwaliteit: al het water dat de zuivering verlaat, moet schoon genoeg zijn en voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Die eisen aan gezuiverd afvalwater worden de aankomende jaren strenger.
 • Capaciteit: er komen in de regio veel huizen bij. Dat wil zeggen meer rioolwater om schoon te maken. Daarvoor moet voldoende ruimte zijn op de zuivering.
 • Financiën: wij hebben de kosten in beeld gebracht voor de renovatie en de nieuwbouw en voor het beheren en onderhouden van de installatie.
 • De bedrijfszekerheid: bij renovatie moet de zuivering blijven werken tijdens de verbouwing, de zuivering moet veilig zijn en het water moet goed worden schoongemaakt.
 • Duurzaamheid: Delfland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarmee moet zowel bij renovatie als bij nieuwbouw rekening worden gehouden. Dat wil zeggen dat wij hebben gekeken naar energieverbruik en CO2-uitstoot, maar ook naar het zelf opwekken van energie in het zuiveringsproces en het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater.
 • De omgeving: wat betekent renovatie of nieuwbouw voor de omgeving? Kunnen wij de zorgen die de omgeving aandraagt wegnemen en ideeën meenemen?

Wat wil Delfland het liefst, renovatie of nieuwbouw?

Op basis van de verkenning die is gedaan, heeft het algemeen bestuur van Delfland gekozen voor nieuwbouw. Het bestuur van Delfland heeft in september 2022 zijn voorkeur bevestigd voor nieuwbouw van de AWZI. Daarmee kan Delfland gaan werken aan een overeenkomst hierover met de gemeente Vlaardingen. U leest er meer over op: Algemeen bestuur Delfland bevestigt voorkeur nieuwbouw AWZI De Groote Lucht.

Waarom heeft Delfland een voorkeur voor nieuwbouw?

Omdat:

 • een nieuwe zuivering de beste kansen biedt voor het beter en duurzaam schoonmaken van het afvalwater;
 • een nieuwe zuivering ruimte en flexibiliteit biedt voor toekomstige ontwikkelingen, voorzien en onvoorzien: een nieuwe zuivering moet weer flink wat decennia meegaan;
 • renovatie betekent dat de huidige zuivering moet blijven werken tijdens de verbouwing. Dat brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers.

Kavel nieuwe AWZI op Vergulde Hand West

Renovatie

Wat betekent een renovatie van de AWZI?

Bij renovatie is het nodig dat wij een groot deel van de onderdelen van de huidige zuivering vervangen, voeren noodzakelijke wijzigingen uit en doen eventueel aanvullingen op de huidige installatie, zodat er in 2030 weer een moderne zuivering staat op het terrein waar die nu ook al staat.

Wat zijn de belangrijkste conclusies over renovatie?

 1. Het huidige terrein is te klein om goed te kunnen inspelen op toekomstige eisen voor waterzuivering, zoals strengere eisen voor het verwijderen van bepaalde stoffen uit het afvalwater en voor het behalen van de doelen voor duurzaamheid.
 2. Tijdens de renovatie moet de zuivering zijn werk blijven doen: de mensen in Vlaardingen en omgeving moeten wel kunnen blijven douchen en hun wc doortrekken. Dat is ingewikkeld: renovatie brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van het zuiveren van afvalwater en de veiligheid van de medewerkers.
 3. Doordat de zuivering moet blijven werken, zijn wij beperkt in de indeling en keuze van technieken: op een schoon terrein kunnen wij met een schone lei beginnen.
 4. Renovatie is ten minste zo duur als nieuwbouw.
 5. Het voordeel van renovatie is dat er voor en in de omgeving weinig verandert.

Planning

Hoe ziet de planning eruit?

Dit is een voorlopige planning. U kunt die terugvinden op onze pagina planning.

Over contact

Hoe wordt de omgeving op de hoogte gehouden?

 • Op deze pagina komen updates.
 • Of wil je op de hoogte gehouden worden per email van het laatste nieuws rondom het project Toekomst AWZI De Groote Lucht? Meld je dan aan voor onze mailinglijst door te mailen naar toekomstdgl@hhdelfland.nl

Ook voor andere vragen of als je iets kwijt wil, kun je ons mailen.


Webinar: hoe werkt een afvalwaterzuivering?

Wilt u meer weten over de afvalwaterzuivering? Kijk dan het webinar van onze collega Mariska Ronteltap waarin zij vertelt over het werk op de afvalwaterzuivering, het belang van een goed werkend riool en de toekomst van afvalwater.

Bekijk hier het opgenomen webinar.