Vragen en antwoorden


We hebben voor u een lijst met vragen en antwoorden opgesteld. Mocht deze uitleg niet voldoende zijn, of mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen door een email te sturen naar toekomstdgl@hhdelfland.nl.

Op drie posters hebben wij de belangrijkste informatie voor u samengevat. U kunt deze hier downladen:

Nut en noodzaak onderzoek

Wat is een zuivering?

Wij gebruiken per dag per persoon ongeveer 130 liter kraanwater voor het doortrekken van de wc, voor het wassen en afwassen, bij het tandenpoetsen en het douchen. Al dat water komt via gootsteen, afvoeren, doucheputje en wc in het riool. Dan zitten er zeepresten in tandpasta, vetten en zo voort. Op de afvalwaterzuiveringen maken de waterschappen dat water schoon. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. (zie filmpje van Plas tot Plas)

Hoe komt het rioolwater op de zuivering?

Het water uit huishoudens en bedrijven komt terecht in rioolbuizen van de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat het water in de persleidingen van Delfland komt en die vervoeren het water naar de zuivering. Het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier wordt schoongemaakt op AWZI De Groote Lucht, aan de Maassluissedijk in Vlaardingen.

Waarom moet AWZI De Groote Lucht worden vervangen?

De zuivering moet grootschalig worden gerenoveerd of vervangen door een nieuwe zuivering, zodat wij ook in de toekomst het water goed kunnen blijven schoonmaken.

 • De huidige zuivering is oud (1982); het einde van de levensduur is in zicht.
 • Binnen een paar jaar komt er meer afvalwater naar de zuivering dan waarvoor ooit gebouwd is;
 • De eisen voor schoongemaakt afvalwater worden steeds strenger;
 • Delfland wil energieneutraal zijn in 2025 en klimaatneutraal in 2050; daar is de huidige zuivering niet op gebouwd;
 • Voldoende zoet water is niet meer vanzelfsprekend. Wij willen het schoongemaakte water in de toekomst kunnen hergebruiken.

Onderzoek

Waar doet Delfland onderzoek naar?

Delfland onderzoekt wat het beste is: het grootschalig opknappen van de huidige zuiveringen op de locatie aan de Maassluissedijk of een nieuwe zuivering bouwen op het terrein aan de overkant van de weg.

Waarom een keuze voor renovatie op huidige locatie of nieuwbouw op een nieuwe locatie?

Het is ingewikkeld om de bestaande zuivering te renoveren terwijl deze in gebruik is. Het ziet ernaar uit dat er een mogelijkheid is voor nieuwbouw op de locatie aan de overkant van de weg. Wij onderzoeken nu wat het beste is. Wij kijken naar technische en financiële aspecten en ook naar duurzaamheid en de effecten voor de omgeving.

Waar kijkt Delfland naar bij de afweging?

 • Kwaliteit: al het water dat de zuivering verlaat, moet schoon genoeg zijn en voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Die eisen worden steeds strenger.
 • Capaciteit: er komen in de toekomst meer huizen bij. Dat wil zeggen meer rioolwater om schoon te maken.
 • Financiën: wij brengen de kosten in beeld voor renovatie en nieuwbouwen voor het beheren en onderhouden.
 • De bedrijfszekerheid: bij renovatie moet de zuivering blijven werken tijdens de verbouwing, de zuivering moet veilig zijn en het water moet goed worden schoongemaakt.
 • Duurzaamheid: Delfland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarmee moet zowel bij renovatie als bij nieuwbouw rekening worden gehouden. Dat wil zeggen dat wij kijken naar energieverbruik en CO2-uitstoot, maar ook naar het zelf opwekken van energie in het zuiveringsproces en het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater.
 • De omgeving: wat betekent renovatie of nieuwbouw voor de omgeving? Kunnen wij ideeën meenemen die de omgeving aandraagt?

Wat wil Delfland het liefst, renovatie of nieuwbouw?

Het bestuur van Delfland heeft in juni van 2021 een voorlopige voorkeur uitgesproken voorkeur voor nieuwbouw van de AWZI.

In het najaar van 2022 neemt het bestuur van Delfland een definitief besluit.

Het bestuur van Delfland heeft in september 2022 zijn voorkeur bevestigd voor nieuwbouw van de AWZI. Daarmee kan Delfland gaan werken aan een overeenkomst hierover met de gemeente Vlaardingen. U leest er meer over op: Algemeen bestuur Delfland bevestigt voorkeur nieuwbouw AWZI De Groote Lucht.

Waarom heeft Delfland een voorkeur voor nieuwbouw?

Omdat:

 • een nieuwe zuivering de beste kansen biedt voor het beter en duurzamer schoonmaken van het afvalwater;
 • een nieuwe zuivering ruimte en flexibiliteit biedt voor toekomstige ontwikkelingen, voorzien en onvoorzien: een nieuwe zuivering moet weer flink wat decennia meegaan;
 • renovatie betekent dat de huidige zuivering moet blijven werken tijdens de verbouwing. Dat brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van de zuivering en de veiligheid van de medewerkers.

Wat betekent de verkenning voor de Waterharmonica en de Zoetwaterfabriek?

De bouw van de ZWF ligt tijdelijk stil in afwachting van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van bromaat in oppervlaktewater. Zodra daarover duidelijkheid is, weten wij ook of met de voorgestelde techniek kan worden gebouwd. Kan dat, dan heeft de keuze voor nieuwbouw of renovatie geen effect op deze projecten. Kan dat niet, dan moeten wij kijken wat dat betekent.

Renovatie

Wat betekent een renovatie van de AWZI?

We vervangen een groot deel van onderdelen van de huidige zuivering, voeren noodzakelijke wijzigingen uit en doen eventueel aanvullingen op de huidige installatie, zodat er in 2030 weer een moderne zuivering staat op het terrein waar die nu ook al staat.

1rdgl

Wat zijn de belangrijkste conclusies over renovatie?

 1. Het huidige terrein is te klein om goed te kunnen inspelen op toekomstige eisen voor waterzuivering, zoals strengere eisen voor het verwijderen van bepaalde stoffen uit het afvalwater en voor het behalen van de doelen voor duurzaamheid.
 2. Tijdens de renovatie moet de zuivering zijn werk blijven doen: de mensen in Vlaardingen en omgeving moeten wel kunnen blijven douchen en hun wc doortrekken. Dat is ingewikkeld: renovatie brengt risico’s met zich mee voor de continuïteit van het zuiveren van afvalwater en de veiligheid van de medewerkers.
 3. Het voordeel van renovatie is dat er voor en in de omgeving weinig verandert.

Nieuwbouw

Wat betekent nieuwbouw van de AWZI?

We bouwen een geheel nieuwe en moderne zuivering op een andere plek, namelijk aan de overzijde van de Maassluissedijk.

2ndgl

Wat zijn de belangrijkste conclusies over nieuwbouw?

 1. Voldoende ruimte om de installaties aan te passen aan nieuwe wet- en regelgeving.
 2. Voldoende ruimte voor energiebesparing en terugwinning van grondstoffen en zoetwater.
 3. Ruime mogelijkheden om de AWZI in te passen in de omgeving tussen het Volksbos en het nieuwe bedrijventerrein.
 4. Een nieuwe AWZI komt ca. 350 m dichterbij bestaande woningen. Dat betekent dat wij moeten voldoen aan strengere eisen voor geur en geluid. Dat kan: door de nieuwe technieken zijn geur en geluid veel beter te beheersen dan 40 jaar geleden.
 5. Er blijft voldoende ruimte over voor andere bedrijvigheid: op de Vergulde Hand West naast de AWZI en na sloop van de huidige AWZI ook op dat terrein. Over de invulling/bestemming van beide terreinen gaat de gemeente.

Blijft het Volksbos wel intact?

Een nieuw te bouwen AWZI wordt uitgewerkt op het terrein van Vergulde Hand West. Vanuit de omgeving zijn wel kansen genoemd om een mooie overgang te maken tussen de nieuwe AWZI en het Volksbos.

Kan ik straks meepraten over het ontwerp van de zuivering?

Als er wordt gekozen voor nieuwbouw op de Vergulde Hand West, dan wordt in de volgende fase met belanghebbenden uitgewerkt hoe en waar de nieuwbouw kan worden ingepast, met de grootste (meer)waarde voor de omgeving. Omwonenden krijgen de mogelijkheid hun suggesties mee te geven en invloed uit te oefenen op de keuzes die worden gemaakt.

Wie beslist uiteindelijk?

Voor een definitieve keuze over de toekomst van AWZI De Groote Lucht zijn besluiten nodig van de verenigde vergadering van Delfland en van de gemeenteraad van Vlaardingen. U leest daarover meer via de link: Op weg naar een definitief besluit over de toekomst AWZI De Groote Lucht.

Omgeving

Wat betekent een gerenoveerde/nieuwe zuivering voor omwonenden?

Bij het maken van de keuze voor renovatie of nieuwbouw kijken we ook naar de gevolgen voor de omgeving. Die nemen wij mee in de afweging. Wij brengen in kaart wat de omgeving gaat merken van zowel renovatie als nieuwbouw en van de uiteindelijke zuivering. Die informatie delen wij met de omgeving en wij halen op wat de omgeving daarvan vindt.

Wat merken de omwonenden van de bouwwerkzaamheden?

Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw zal er sprake zijn van geluid van bouwwerkzaamheden en verkeersbewegingen. Wij doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken.

Hoe zit het met de geur van een AWZI?

De geur die een AWZI mag verspreiden is gebonden aan milieuregels. Die zorgen ervoor dat de effecten op de omgeving beperkt zijn. Die regels zijn voor ons bindend. Omdat er betere technieken worden ontwikkeld om het verspreiden van geur te voorkomen, verwachten wij dat de toekomstige zuivering minder geur zal uitstoten dan de huidige.

Kun je ziek worden van rioolwater zo dicht in de buurt?

Als omwonende kom je niet in aanraking met het rioolwater dat in de zuivering wordt schoongemaakt.

Hoeveel verkeersbewegingen zijn er van en naar de zuivering?

Op dit moment zijn dat de mensen die naar de zuivering gaan om te werken, de vrachtwagens die het uitgegist slib komen ophalen (dit zijn afgesloten wagens en worden middels een geurloos verladen-systeem gevuld) en bedrijfswagens voor het ophalen voor monsters, catering, en incidentele klussen.

Hoeveel mensen werken er op de zuivering?

Het team uit ca. 40 mensen, die vaak in ploegendienst werken.

Hoe zit het met de veiligheid rondom een AWZI?

Alle AWZI’s in Nederland moeten voldoen aan de wetgeving. Er vinden regelmatig controles plaats door de omgevingsdiensten, om te zien of we nog aan alle eisen voldoen.

De AWZI produceert ook gas. Is dat wel veilig?

Wij produceren op onze zuiveringen biogas. Dat zetten wij om naar groen gas dat wij op het terrein leveren aan het gasnet. Daarmee kunnen dan weer huizen worden verwarmd. Dat is duurzame energie waarmee wij bijdragen bij aan de energietransitie.

Bij de productie en levering van het gas werken wij volgens alle vereiste richtlijnen en veiligheidseisen. Daarom zijn de procesonderdelen waarmee het gas wordt gemaakt, zo op het terrein geplaatst dat er buiten de hekken geen hoger risico is dan op andere openbare plekken. Binnen de hekken van het terrein gelden binnen de zogeheten ATEX-zones specifieke richtlijnen om de veiligheid van onze medewerkers te borgen.

Locatie

Wat gebeurt er met het huidige terrein als de keuze op nieuwbouw op de nieuwe locatie valt?

Als er een nieuwe AWZI is gebouwd, dan wordt huidige AWZI gesloopt en dan zullen wij het te koop aanbieden. Het terrein komt dan beschikbaar voor andere functies. De gemeente bepaalt dan met betrokkenen hoe het oude terrein wordt ontwikkeld.

Wat gebeurt er met de windmolens op de huidige locatie als de keuze op nieuwbouw valt?

Uitgangspunt is dat de windmolens blijven staan. In het onderzoek kijken wij of dat kan.

Waarom is bedrijventerrein Vergulde Hand West aangewezen als zoekgebied voor nieuwbouw?

 • Het terrein is groot genoeg en lijkt geschikt voor een AWZI.
 • Het ligt in de buurt van de bestaande persleidingen (het transportstelsel), dat scheelt heel veel geld en overlast.
 • Het terrein ligt in de buurt van de zoetwaterfabriek, die vanaf 2024 het van schoongemaakte water van de zuivering zoet water gaat maken voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Krabbeplas (project S.C.H.O.O.N.). Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw op deze locatie kan de zoetwaterfabriek water blijven leveren.
 • De huidige eigenaren van de grond staan open voor een gesprek over verkoop.

Hebben we de Vergulde Hand West niet nodig voor andere dingen?

De gemeente Vlaardingen wil de Vergulde Hand West kunnen gebruiken voor het uitplaatsen van bedrijven elders in Vlaardingen die plaats moeten maken voor woningbouw. Samen met de gemeente brengt Delfland in kaart welke ruimte voor bedrijvigheid mogelijk is wanneer een deel van Vergulde Hand West wordt gebruikt voor de AWZI en het huidige AWZI terrein vrijkomt.

Wie zijn de eigenaren?

De gemeente Vlaardingen en een private partij.

Is het al zeker dat het terrein beschikbaar komt?

De eigenaren staan open voor een gesprek over verkopen. Wij onderzoeken eerst of nieuwbouw de voorkeur heeft. Zodra wij het onderzoek hebben afgerond en de voorkeur gaat uit naar een nieuwe zuivering, dan praten wij met hen verder over aankoop van de grond. Als wij kiezen voor renovatie, dan is dit niet meer van belang.

Hoe werken jullie samen met de gemeente?

Wij doen dit onderzoek naar nieuwbouw of renovatie samen met de gemeente. Daarover hebben wij met de gemeente Vlaardingen een afspraak gemaakt. De gemeente is een van de grondeigenaren van het terrein dat mogelijk als nieuwbouwlocatie kan dienen.

Over het proces tot keuze

Hoe kan ik meepraten of mijn mening geven?

In het voorjaar van 2022 zijn we in gesprek gegaan met belanghebbenden. Wij waren te vinden in Vlaardingen Westwijk, we organiseerden online informatiebijeenkomsten en er was een mogelijkheid via een vragenlijst je mening te geven. Meer informatie over dit proces op de pagina  Praat mee.

Hoe houden jullie rekening met ons belang?

We brengen voor de twee locaties in beeld wat de effecten op de omgeving zijn van bijvoorbeeld geur en geluid, uitzicht, verkeersbewegingen. Ook zijn wij met de directbetrokkenen in de omgeving in gesprek. De belangen nemen wij mee in onze afweging.

Wie beslist uiteindelijk?

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland.

Hebben omwonenden inbreng?

Wij gaan op verschillende momenten in gesprek met de omgeving. Wij willen graag weten hoe de omgeving aankijkt tegen de keuze. Als u belanghebbende bent, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Wat doen jullie met de inbreng van omwonenden?

Die leggen we, samen met die van andere partijen, voor aan ons algemeen bestuur. Zij nemen de inbreng mee in hun afweging voor renovatie of nieuwbouw, samen met de factoren kwaliteit, capaciteit, bedrijfszekerheid, duurzaamheid en financiën.

Met wie praten jullie nog meer?

Met iedereen die belang heeft bij de keuze die we maken en daarover wil meepraten. Dat zijn in elk geval de omwonenden van de mogelijke nieuwbouwlocatie, bedrijven op de terreinen Vergulde Hand West en Koggehaven ’t Scheur en verenigingen voor natuur en landschap. En ook met de gemeente Vlaardingen, de provincie en het Rijk die straks vergunningen verlenen, de gebruikers van het huidige terrein en onze samenwerkingspartners in de afvalwaterketen.

Wanneer en bij wie kunnen belanghebbenden bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tijdens de verkenning hun mening geven als input voor de keuze die we eind dit jaar maken. We verwachten in 2023 de wettelijke procedures te starten voor renovatie of nieuwbouw. Dat is het moment waarop ook formeel bezwaar kan worden gemaakt.

Planning

Wat gebeurt er in 2021 en 2022?

In 2021 en 2022 doen we onderzoek: wat is de beste keuze voor de toekomstige zuivering?

Wanneer nemen jullie een besluit?

In de zomer van 2021 nam het algemeen bestuur van Delfland een voorlopig voorkeursbesluit voor nieuwbouw. Momenteel wordt dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Op basis van die uitwerking neemt het bestuur naar verwachting in het najaar van 2022 een definitief besluit.

Hoe lang gaat de bouw duren?

De start van renovatie of nieuwbouw staat gepland voor 2024. Wij streven ernaar in 2028 het water schoon te maken op de vernieuwde/nieuwe zuivering.

Wanneer is het klaar?

Dat is mede afhankelijk van de keuzes die het algemeen bestuur maakt. Het streven is nu dat wij in 2028 het water schoonmaken op de vernieuwde of nieuwe zuivering.

Hoe ziet de planning eruit?

Dit is een voorlopige planning kunt u terugvinden op onze pagina planning.

Over contact

Hoe wordt de omgeving op de hoogte gehouden?

 • Op deze pagina komen updates.
 • Of wil je op de hoogte gehouden worden per email van het laatste nieuws rondom het project Toekomst AWZI De Groote Lucht? Meld je dan aan voor onze mailinglijst door te mailen naar toekomstdgl@hhdelfland.nl

Ook voor andere vragen of als je iets kwijt wil, kun je ons mailen.