Vragen en antwoorden


We hebben voor u een lijst met vragen en antwoorden opgesteld. Mocht deze uitleg niet voldoende zijn, of mocht u nog andere vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Nut en noodzaak onderzoek

Wat is een zuivering?

Wij gebruiken per dag per persoon ongeveer 130 liter kraanwater voor het doortrekken van de wc, voor het wassen en afwassen, bij het tandenpoetsen en het douchen. Al dat water komt via gootsteen, afvoeren, doucheputje en wc in het riool. Dan zitten er zeepresten in tandpasta, vetten en zo voort. Op de afvalwaterzuiveringen maken de waterschappen dat water schoon. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit in het gebied. (zie filmpje van Plas tot Plas).

Hoe komt het rioolwater op de zuivering?

Het water uit huishoudens en bedrijven komt terecht in rioolbuizen van de gemeente. De gemeente zorgt ervoor dat het water in de persleidingen van Delfland komt en die vervoeren het water naar de zuivering. Het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en De Lier wordt schoongemaakt op AWZI De Groote Lucht, aan de Maassluissedijk in Vlaardingen.

Onderzoek

Wat betekent een renovatie van de AWZI?

We vervangen een groot deel van onderdelen van de huidige zuivering, voeren noodzakelijke wijzigingen uit en doen eventueel aanvullingen op de huidige installatie, zodat er in 2028 weer een moderne zuivering staat op het terrein waar die nu ook al staat.

Wat betekent nieuwbouw van de AWZI?

We bouwen een geheel nieuwe en moderne zuivering op een andere plek, namelijk aan de overzijde van de Maassluissedijk.

Waarom denken jullie na over renovatie/nieuwbouw?

Het einde van de levensduur van AWZI De Groote Lucht is in zicht. De zuivering moet grootschalig worden gerenoveerd of vervangen door een nieuwe zuivering, zodat wij ook in de toekomst het water goed kunnen blijven schoonmaken.

Waarom een keuze voor renovatie op huidige locatie of nieuwbouw op een nieuwe locatie?

Het is ingewikkeld om de bestaande zuivering te renoveren terwijl deze in gebruik is. Het ziet ernaar uit dat er een mogelijkheid is voor nieuwbouw op de locatie aan de overkant van de weg. Wij onderzoeken nu wat het beste is. Wij kijken naar technische en financiële aspecten en ook naar duurzaamheid en de effecten voor de omgeving.

Wat wil Delfland het liefst, renovatie of nieuwbouw?

Dat weten wij echt nog niet, dat is afhankelijk van veel verschillende factoren. Daarop is ons onderzoek gericht.

Waar kijkt Delfland precies naar bij de afweging?

 • Kwaliteit: al het water dat de zuivering verlaat, moet schoon genoeg zijn en voldoen aan de wettelijke eisen die daaraan worden gesteld. Die eisen worden steeds strenger.
 • Capaciteit: er komen in de toekomst meer huizen bij. Dat wil zeggen meer rioolwater om schoon te maken.
 • Financiën: wij brengen de kosten in beeld voor renovatie en nieuwbouwen voor het beheren en onderhouden.
 • De bedrijfszekerheid: bij renovatie moet de zuivering blijven werken tijdens de verbouwing, de zuivering moet veilig zijn en het water moet goed worden schoongemaakt.
 • Duurzaamheid: Delfland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Daarmee moet zowel bij renovatie als bij nieuwbouw rekening worden gehouden. Dat wil zeggen dat wij kijken naar energieverbruik en CO2-uitstoot, maar ook naar het zelf opwekken van energie in het zuiveringsproces en het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater.
 • De omgeving: wat betekent renovatie of nieuwbouw voor de omgeving? Kunnen wij ideeën meenemen die de omgeving aandraagt?

Wat betekent de verkenning voor de Waterharmonica en de Zoetwaterfabriek?

Het project S.C.H.O.O.N. (Zoetwaterfabriek en Waterharmonica) wordt conform planning uitgevoerd en zal uiterlijk 2024 in bedrijf zijn. Het uitgangspunt voor de verkenning voor de toekomst van DGL is dat de zoetwaterproductie ook bij renovatie of nieuwbouw gelijk blijft aan de afspraken in S.C.H.O.O.N.. In de verkenning wordt gekeken op welke manier dat het beste kan worden ingepast in een gerenoveerde of nieuwe zuivering en welke gevolgen dit heeft.

Planning

Wat gaat er het komend jaar gebeuren?

In 2021 doen we onderzoek: wat is de beste keuze voor de toekomstige zuivering?

Wanneer nemen jullie een besluit?

In de zomer van dit jaar neemt het algemeen bestuur van Delfland een voorlopig besluit over nieuwbouw of renovatie. Daarna wordt dit voorkeursalternatief uitgewerkt. Op basis van die uitwerking neemt het bestuur naar verwachting eind 2021 een definitief besluit.

Hoe lang gaat de bouw duren?

De start van renovatie of nieuwbouw staat gepland voor 2024. Wij streven ernaar in 2028 het water schoon te maken op de vernieuwde/nieuwe zuivering.

Wanneer is het klaar?

Dat is mede afhankelijk van de keuzes die het algemeen bestuur maakt. Het streven is nu dat wij in 2028 het water schoonmaken op de vernieuwde of nieuwe zuivering.

Omgeving

Wat betekent een gerenoveerde/nieuwe zuivering voor omwonenden?

Bij het maken van de keuze voor renovatie of nieuwbouw kijken we ook naar de gevolgen voor de omgeving. Die nemen wij mee in de afweging. Wij brengen in kaart wat de omgeving gaat merken van zowel renovatie als nieuwbouw en van de uiteindelijke zuivering. Die informatie delen wij met de omgeving en wij halen op wat de omgeving daarvan vindt.

Wat merken de omwonenden van de bouwwerkzaamheden?

Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw zal er sprake zijn van geluid van bouwwerkzaamheden en verkeersbewegingen. Wij doen wij er uiteraard alles aan om overlast tot een minimum te beperken.

Hoe zit het met de geur van een AWZI?

De geur die een AWZI mag verspreiden is gebonden aan milieuregels. Die zorgen ervoor dat de effecten op de omgeving beperkt zijn. Die regels zijn voor ons bindend. Omdat er betere technieken worden ontwikkeld om het verspreiden van geur te voorkomen, verwachten wij dat de toekomstige zuivering minder geur zal uitstoten dan de huidige.

Kun je ziek worden van rioolwater zo dicht in de buurt?

Als omwonende kom je niet in aanraking met het rioolwater dat in de zuivering wordt schoongemaakt.

Hoeveel verkeersbewegingen zijn er van en naar de zuivering?

Op dit moment zijn dat de mensen die naar de zuivering gaan om te werken, de vrachtwagens die het uitgegist slib komen ophalen (dit zijn afgesloten wagens en worden middels een geurloos verladen-systeem gevuld) en bedrijfswagens voor het ophalen voor monsters, catering, en incidentele klussen.

Hoeveel mensen werken er op de zuivering?

Het team uit ca. 40 mensen, die vaak in ploegendienst werken.

Hoe zit het met de veiligheid rondom een AWZI?

Alle AWZI’s in Nederland moeten voldoen aan de wetgeving. Er vinden regelmatig controles plaats door de omgevingsdiensten, om te zien of we nog aan alle eisen voldoen.

Locatie

Wat gebeurt er met het huidige terrein als de keuze op nieuwbouw op de nieuwe locatie valt?

Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek dat wij samen met de gemeente uitvoeren.

Wat gebeurt er met de windmolens op de huidige locatie als de keuze op nieuwbouw valt?

Uitgangspunt is dat de windmolens blijven staan. In het onderzoek kijken wij of dat kan.

Waarom is bedrijventerrein Vergulde Hand West aangewezen als zoekgebied voor nieuwbouw?

 • Het terrein is groot genoeg en lijkt geschikt voor een AWZI.
 • Het ligt in de buurt van de bestaande persleidingen (het transportstelsel), dat scheelt heel veel geld en overlast.
 • Het terrein ligt in de buurt van de zoetwaterfabriek, die vanaf 2024 het van schoongemaakte water van de zuivering zoet water gaat maken voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Krabbeplas (project S.C.H.O.O.N.). Zowel bij renovatie als bij nieuwbouw op deze locatie kan de zoetwaterfabriek water blijven leveren.
 • De huidige eigenaren van de grond staan open voor een gesprek over verkoop.

Wie zijn de eigenaren?

De gemeente Vlaardingen en een private partij.

Is het al zeker dat het terrein beschikbaar komt?

De eigenaren staan open voor een gesprek over verkopen. Wij onderzoeken eerst of nieuwbouw de voorkeur heeft. Zodra wij het onderzoek hebben afgerond en de voorkeur gaat uit naar een nieuwe zuivering, dan praten wij met hen verder over aankoop van de grond. Als wij kiezen voor renovatie, dan is dit niet meer van belang.

Hoe werken jullie samen met de gemeente?

Wij doen dit onderzoek naar nieuwbouw of renovatie samen met de gemeente. Daarover hebben wij in december met de gemeente Vlaardingen een afspraak gemaakt. De gemeente is een van de grondeigenaren van het terrein dat mogelijk als nieuwbouwlocatie kan dienen.

Over het proces tot keuze

Hoe houden jullie rekening met ons belang?

We brengen voor de twee locaties in beeld wat de effecten op de omgeving zijn van bijvoorbeeld geur en geluid, uitzicht, verkeersbewegingen. Ook gaan wij met de directbetrokkenen in de omgeving in gesprek. De belangen nemen wij mee in onze afweging.

Wie beslist uiteindelijk?

Ons algemeen bestuur.

Hebben omwonenden inbreng?

Wij gaan op verschillende momenten in gesprek met de omgeving. Wij willen graag weten hoe de omgeving aankijkt tegen de keuze. Als u belanghebbende bent, dan ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Wat doen jullie met de inbreng van omwonenden?

Die leggen we, samen met die van andere partijen, voor aan ons algemeen bestuur. Zij nemen de inbreng mee in hun afweging voor renovatie of nieuwbouw, samen met de factoren bedrijfszekerheid, duurzaamheid en financiën.

Met wie praten jullie nog meer?

Met iedereen die belang heeft bij de keuze die we maken en daarover wil meepraten. Dat zijn in elk geval de omwonenden van de mogelijke nieuwbouwlocatie, bedrijven op de terreinen VHW en Koggehaven ’t Scheur en verenigingen voor natuur en landschap. En ook met de gemeente Vlaardingen, de provincie en het Rijk die straks vergunningen verlenen, de gebruikers van het huidige terrein en onze samenwerkingspartners in de afvalwaterketen.

Wanneer en bij wie kunnen belanghebbenden bezwaar maken?

Belanghebbenden kunnen tijdens de verkenning hun mening geven als input voor de keuze die we eind dit jaar maken. We verwachten in 2023 de wettelijke procedures te starten voor renovatie of nieuwbouw. Dat is het moment waarop ook formeel bezwaar kan worden gemaakt.

Hoe ziet de planning eruit?

 • 2021:
  • Vóór de zomer: Het algemeen bestuur van Delfland spreekt een voorlopige voorkeur uit over renovatie of nieuwbouw. De voorkeursvariant wordt daarna verder uitgewerkt.
  • December: Het algemeen bestuur neemt een definitief besluit over renovatie of nieuwbouw.
  • 2022-2024: in deze periode wordt het ontwerp van de toekomstige zuivering uitgewerkt, worden de noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd en starten de vergunningprocedures.
  • 2024: naar verwachting start van de realisatiefase
  • 2028: gerenoveerde of nieuwe AWZI De Groote Lucht wordt in gebruik genomen.

Dit is een voorlopige planning.

Over contact

Hoe wordt de omgeving op de hoogte gehouden?

U kunt ons via de mail ook laten weten op welke andere manier u contact met ons wilt onderhouden.