In gesprek met de omgeving: de resultaten


In februari en maart zijn wij in gesprek gegaan met omwonenden en ondernemers in de omgeving van de zuivering over de renovatie of nieuwbouw van de afvalwaterzuivering (AWZI) De Groote Lucht.

Doel van de gesprekken

Doel van de gesprekken was op te halen hoe de omgeving kijkt naar de keuze tussen renovatie of nieuwbouw van de AWZI. Wij hebben daarbij gevraagd welke kansen mensen zien, welke zorgen zij hebben, waarmee wij rekening moeten houden en hoe wij volgens hen de gerenoveerde of nieuwe zuivering zo goed mogelijk kunnen inpassen in de omgeving.

Uit deze gesprekken hebben wij het volgende opgehaald:

De bewoners, organisaties voor natuur en landschap en ondernemers die wij hebben gesproken hebben voorkeur voor renovatie boven nieuwbouw. De meest gehoorde redenen hiervoor zijn dat renovatie duurzamer zou zijn en naar verwachting minder duur.
De mensen die wij hebben gesproken vinden nieuwbouw een minder goed idee. Zij maken zich daarbij met name zorgen over geur en geluid. Ook betekent nieuwbouw volgens hen dat er voor het bedrijventerrein op Vergulde Hand minder ruimte overblijft voor uitbreiding als de zuivering een deel van dat terrein gaat benutten.
Alle mensen die wij hebben gesproken gaven aan dat het belangrijk is dat de nieuwe of gerenoveerde zuivering een groen aanzicht krijgt en bijdraagt aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied.

Effect op project S.C.H.O.O.N.

Veel mensen wilden weten of het renoveren of nieuwbouwen van de zuivering ook gevolgen heeft voor het aanleggen van de waterharmonica en het project S.C.H.O.O.N. Op dit moment werkt een bouwteam aan de schetsontwerpen voor dat project dat in 2024 in gebruik wordt genomen. Voor de toekomstige zuivering is dit dus een gegeven. Of wij gaan renoveren of nieuwbouwen heeft geen gevolgen voor het leveren van zoet water aan de Krabbeplas.

Zorgen

Zorgen waren er ook over de overlast tijdens de renovatie of nieuwbouw en over het steeds meer verdwijnen van het groene en landschappelijke karakter van het gebied.

Mooie kansen

Mooie kansen zagen de betrokken inwoners en ondernemers voor het duurzamer schoonmaken van het afvalwater, hergebruik van grondstoffen, het opwekken van energie/warmte en vergroening waarvan ook de omgeving profiteert. Ook waren er ideeën over de manier waarop de gerenoveerde of nieuwe zuivering zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het landschap en mogelijkheden voor recreatie en educatie in het gebied.

Voor zowel de zorgen als de kansen geldt dat wij deze meenemen in de beschrijving van de alternatieven die wij opstellen voor het algemeen bestuur van Delfland. Dit is het gekozen bestuur dat uiteindelijk besluit over renovatie of nieuwbouw van de zuivering.

De mensen die wij in februari en maart hebben gesproken ontvangen van ons een uitnodiging voor een tweede bijeenkomst half mei. Zij kunnen dan aangeven of wij hun inbreng goed hebben verwerkt in de beschrijving van de alternatieven.

Alle andere belangstellenden kunnen het nieuws volgen via onze projectpagina.