Kadeverbetering Schipluiden


De kades in het centrum van Schipluiden, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, beschermen de woningen en de achterliggende polders tegen overstromingen. Ze voldoen echter niet aan de veiligheidsnormen voor stabiliteit. In extreme situaties kunnen de kades bezwijken met als gevolg wateroverlast. Delfland en de gemeente Midden-Delfland pakken dit probleem samen aan.

Update 28 juli 2022

Naar aanleiding van vragen van bewoners en de klankbordgroep heeft Delfland door Fugro twee onderzoeken laten uitvoeren, naar het effect van de damwand op de reflectie van trillingen van het verkeer en op de grondwaterstand. Hieronder staan de rapporten:

Trillingen (pdf, 1.6 MB)

Grondwaterstand (pdf, 1.4 MB)

Trillingen

Het eerste rapport gaat in op de vraag: Heeft de kadeverbetering tot een verandering van de situatie t.a.v. trillingen geleid”. In het rapport concludeert Fugro dat het aannemelijk is dat er een verandering is opgetreden:

1)           Aan de zijde van de Dorpsstraat is over grotere diepte een verhoogd stijfheidsverschil over een grotere dikte aangebracht. De opgewekte trillingen (door passerend verkeer) kunnen daardoor beter voelbaar zijn zowel in de woning als in de tuin achter de woning.

2)           Aan de zijde van de Vlaardingsekade / Singel is het omgekeerde het geval, daar worden de trillingen minder gevoeld door bewoners.

De meest basale samenvatting is dat de trillingen als het ware gereflecteerd worden door de damwanden. In het rapport wordt op eenvoudige wijze uit te leggen hoe dit mechanisme werkt. De reflectie van de trillingen is hinderlijk maar niet per definitie schadelijk voor de woningen. Met name de trillingen door zwaar verkeer kunnen op lange termijn leiden tot vermoeiing van de constructies.

In het rapport zijn ook een aantal maatregelen voorgesteld om trillingen te verminderen, danwel het effect te beperken. De meest voor de hand liggende maatregelen is het beperken van de bron door te handhaven op de maximale belasting van 20 ton op de Dorpsstraat. Delfland heeft de gemeente geadviseerd dit op te pakken.

Grondwaterstanden

Het tweede rapport is een onderzoek  naar de grondwaterstanden. Delfland heeft Fugro gevraagd een bureaustudie uit te voeren naar de mogelijke effecten van de kadevervanging op het grondwater. Dit onderzoek is uitgevoerd nadat klachten zijn ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van veranderde grondwaterstanden.

Door de bewoners van Dorpsstraat 11 worden lagere grondwaterstanden (verdroging) gemeld en door de bewoners van Dorpsstraat 31 worden hogere grondwaterstanden (vernatting) gemeld.

Op basis van de uitgevoerde hoogtemetingen en grondwaterstandsmetingen wordt geconcludeerd dat de kadevervanging geen invloed heeft gehad op de grondwaterstand. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen geen conclusies worden getrokken voor de twee genoemde adressen. De rapportage wordt meegenomen in de afhandeling van de schademeldingen van beide adressen, waarbij wordt besloten over een eventueel vervolgonderzoek.

Update 11 januari 2022

De werkzaamheden aan de kades in Schipluiden zitten er bijna op. Het laatste stukje kade met hout wordt betimmerd en de laatste afrondende werkzaamheden vinden plaats. Hierdoor is een gehele stremming van de Gaag niet meer noodzakelijk. Volgens de vaarwegbebording is de stremming eind december 2021 stopgezet. Dat betekent dat er weer door Schipluiden gevaren kan worden.

Tot medio maart zullen nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd worden vanaf kleine pontons in het water. Vaarweggebruikers kunnen langs deze pontons varen. Houd hierbij rekening met de gepaste afstand en snelheid.

Update 28 december

De kadeverbeteringen aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade zijn bijna klaar. In de vijfde nieuwsbrief staan de laatste ontwikkelingen rondom de kadeverbeteringen. Lees de vijfde nieuwsbrief door te klikken op onderstaand plaatje:

Christmas Comfort (1)

Vanaf 1 januari 2022 gaat de Omgevingsapp uit de lucht. Het blijft mogelijk om contact te hebben met de omgevingsmanagers en via de projectpagina op de hoogte te blijven van de werkzaamheden.

Wij wensen u allen een veilige en prettige jaarwisseling toe!

Update 11 november

De kadeverbeteringen in de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade zijn in volle gang. Met de vierde nieuwsbrief (pdf, 1.6 MB) worden bewoners geïnformeerd over de laatste stand van zaken. De dorpskern van Schipluiden krijgt steeds meer zijn oude vorm terug. Zo zijn de lantaarnpalen, het bushokje en de Shell-zuil terug. En daar waar de damwandcontructies klaar zijn, worden mooie houten afwerkingen erop gemaakt. Daarnaast blijven we langer monitoren en onderzoeken we meldingen van trillingen en de grondwaterstand.

De afgelopen dagen is het werk even stilgelegd. Een ijzeren hekwerk belemmerde het drukken van de stalen damwanden. De damwanden zijn daarna meer richting het water geplaatst. Dit is tegen de regels van Delfland want versmalling van het vaarwater is niet zomaar toegestaan. Er is gekeken naar een oplossing: de gedrukte damwanden worden niet weggehaald. Vanaf nu werken we weer terug naar de geplande lijn van 5 cm vóór de oude damwanden. Na de houten afwerking valt het straks niet op. De werkzaamheden worden weer hervat.

Hieronder actuele foto's van de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade:

bushokjepomp_terug

wasstoepje

gedrukte damwanden tegen oude

damwanden afgewerkt met hout

Foto's: Mark Huissoon, Van Halteren Infra.

Update 12 oktober

Dorpsstraat tussen Zouteveenseburg en Paardenbrug in Schipluiden gestremd.

Vanmorgen is olie in de Gaag terecht gekomen uit een silent piler bij werkzaamheden in de Dorpsstraat tussen de Zouteveensebrug en de Paardenbrug in Schipluiden. Er zijn oliebooms geplaatst zodat de olie niet gaat verspreiden. Vanmiddag gaat een gespecialiseerd bedrijf de olie uit het water zuigen. Het weghalen van de olie gebeurt vanaf de weg, waardoor het autoverkeer tijdelijk wordt gestremd. Fietsers en voetganger kunnen wel passeren.

De afzetting wordt geplaatst zodra de lantaarnpalen langs de Dorpstraat tussen de Zouteveenserbrug en de Hofbrug geplaatst zijn en dit stuk in de Dorpstraat weer is vrijgegeven. Houd hier rekening mee bij het bereiken en verlaten van Schipluiden.

Update 11 oktober

De werkzaamheden aan de Vlaardingsekade verlopen voorspoedig.

Vorige week brachten wij de laatste damwanden aan op het stuk tussen de eerder gedrukte damwanden en de Zouteveensebrug.

Deze week starten wij vanaf de eerder geplaatste damwanden en werken we naar de Paardenbrug toe. Daarna beginnen wij het stuk tussen de Paardenbrug  en de Kerkstraat.

De Shellpomp en het bushokje zijn teruggeplaatst langs de kade. Ook de lantaarnpalen komen gauw terug.

bushokjepomp_terug

Update 8 september

Delfland schort de kadeverbetering van het stuk nabij de kerk in Schipluiden tot nader order op en onderzoekt de mogelijkheid om de werkzaamheden voor langere tijd uit te stellen.

In aansluiting op de werkzaamheden aan de Dorpsstraat wilde Delfland ook de kade voor de kerk tussen de Hofbrug en de Westlander vervangen. De noodzakelijke kap van de bomen op de kade aldaar stuitte op grote weerstand in het dorp. In overleg met de gemeente en belangenverenigingen is gekeken naar mogelijkheden om de bomen te behouden. Daarvoor zijn geen reële oplossingen gevonden.

Onderzoek

Delfland onderzoekt nu de mogelijkheid om de werkzaamheden uit te stellen, bij voorkeur voor ca. tien jaar. Dit is de verwachte levensduur van de bomen op de kade. In die tijd kunnen de nieuwe bomen voor de kade in het dorp elders groeien en weer zorgen voor een groene aanblik.

Uit het onderzoek moet blijken of het mogelijk is de werkzaamheden uit te stellen, voor hoe lang en welke maatregelen daarvoor eventueel nodig zijn. Het is belangrijk dat de waterveiligheid van Schipluiden en de omliggende polders gewaarborgd blijft. Gedurende het onderzoek trekt Delfland de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor dit deel van de kade in.

Update 3 september

Half september start Van Halteren Infra met de kadeverbetering aan de kant van de Vlaardingsekade, tussen de Zouteveense brug en de Kerkstraat. Na een geslaagde proef worden de damwanden hier in het water gezet vóór de oude constructie. Hiervoor is een aparte omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente, die is verleend en ligt nu ter inzage in het gemeentehuis.

Omdat het water iets wordt versmald is hiervoor ook een projectplan Waterwet opgesteld. Je kunt dit projectplan hier lezen: Projectplan Waterwet Vlaardingsekade. (pdf, 1.1 MB)

Vragen en opmerkingen over dit plan of over dit project kun je stellen via de contactknop op deze pagina.

Update 19 augustus

Er is weer een nieuwsbrief uit! Bekijk het blok rechts onderin om de nieuwsbrief te bekijken.

Update 3 augustus

Afgelopen weken is de Dorpsstraat tussen de kerk en de Zouteveensebrug gestremd geweest in verband met de werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk van Westland Infra. Sinds vrijdag 30 juli is de stremming opgeheven.

Deze week is gestart met het kadevak tussen de Zouteveensebrug en de Paardenbrug. Hier wordt de constructie gelast, brengen we het drainagesysteem aan en bereiden we de groeiplaatsen voor de bomen voor. Uit voorzorg plaatsen we zandzakken tegen de kade bij de werkzaamheden.

Vanaf vandaag is de eenrichtingssituatie voor autoverkeer op de Dorpsstraat tussen de Zouteveensebrug en de Paardenbrug weer van kracht. De juiste rijrichting is van de Zouteveenserug naar de Paardenburg. Fietser en voetgangers kunnen in beide richtingen passeren. De eenrichtingssituatie is nodig om ruimte te creëren voor de afrondende werkzaamheden aan de kade tussen de Zouteveensebrug en de Paardenrug.

Tussen de rijbaan en de berm plaatsen wij een zogeheten L-wand. Dit is een grond-kerende constructie die ervoor zorgt dat de grond op de kade niet wegzakt. Tegen deze wand metselen wij een klein muurtje.

Zo komt het eruit te zien als we hier klaar zijn:

muurtje dorpsstraat

Update 15 juli

De kade langs de Dorpsstraat tussen de Zouteveensebrug en de Hofbrug begint vorm te krijgen. Hier zijn we volop bezig met de afwerking.

De komende weken wordt er in opdracht van Westland Infra gewerkt aan het elektriciteitsnet bij de Keenenburgerweg en de Dorpsstraat.

Bij de Zouteveensebrug wordt een gestuurde boring uitgevoerd onder de Gaag. Tijdens deze werkzaamheden is de Dorpsstraat tussen de kerk en de Zouteveensebrug gestremd. Om Schipluiden bereikbaar te houden heffen wij vanaf aankomend weekendde eenrichtingssituatie op de Dorpsstraat tussen de Zouteveensebrug en de Paardenbrug tijdelijk op.

Zodra de werkzaamheden aan het elektriciteitsnet zijn afgerond, komt de eenrichtingssituatie weer terug, totdat dit stuk van de kade is afgewerkt.

Update 18 juni

In juli en augustus is de Gaag open voor vaarverkeer. Daarna worden de werkzaamheden weer hervat aan de kant van de Vlaardingsekade. Ondertussen werkt de aannemer door aan de voorbereidingen voor de werkzaamheden straks bij de Vlaardingsekade. Daarnaast worden er nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan de Dorpsstraat.

Update 4 juni

Biodiversiteit in de Gaag

Bij wijze van proef heeft de startup ReefSystems vandaag plantenbakken met onderwaterplanten geplaatst in de Gaag.  Deze planten zorgen voor een rijk onderwater leven en daarmee een verbeterde biodiversiteit.

Update 21 mei

Proef Vlaardingsekade afgerond

Sinds vandaag is de aannemer klaar met de proef aan de Vlaardingsekade, ter hoogte van nummer 14. In toaal zijn er 16 damwanden in de grond gedrukt, waarvan 4 startplanken en 12 planken met een silent piler. De silent piler wordt op dinsdag 25 mei afgevoerd en wisselt de aannemer de keet op het ponton bij Café Sport om voor een andere. Hierdoor kunnen in de ochtend mogelijk stremmingen ontstaan in de Dorpsstraat, tussen de Valbrug en de Paardenbrug.

Wij gaan de proef evalueren om de aanpak voor de Vlaardingse kade te bepalen.

Update 18 mei

Wat staat er op de planning?

Dorpsstraat

 • Deze week heeft de aannemer het boren van de palen tussen de Valbrug en de Paardenbrug afgerond. Vanwege obstakels is dit uitgelopen. Vervolgens voeren zij het materieel af, waarbij korte stremmingen mogelijk zijn.
 • Tussen de Valbrug en de Hofbrug komt een andere stelling om de stabiliteitspalen te boren. Hier verwachten zij donderdag mee te beginnen. In de tussentijd worden met een klein kraantje de groutresten verwijderd.

Vlaardingsekade

 • Voor de kapper gaat de aannemer verder met de proef. Dinsdag verplaatsen zij het materieel en woensdag starten ze op. In de loop van deze week en begin volgende week worden de damwanden voor de huidige kadeconstructie ingedrukt.
 • Na deze proef wordt het materieel afgevoerd.

Juli en augustus

 • In deze maanden juli en augustus kan er weer gevaren worden op de Gaag. De werkzaamheden voor de afwerking van de kade langs de Dorpsstraat gaan in juli en augustus wel door.
 • In september worden de werkzaamheden voor de damwanden weer hervat.

Update 5 mei

Werkwijze bij Vlaardingsekade gewijzigd

Deze week start de aannemer met de voorbereidingen voor de proef aan de Vlaardingsekade. De resultaten van deze proef en onze ervaringen van de Dorpsstraat nemen we mee om de werkwijze voor de Vlaardingskade te bepalen. Afgelopen maandag hebben wij, na overleg met de aannemer en de klankbordgroep, besloten om de strategie voor deze kade aan te passen:

 • We gaan nu eerst kijken of we de damwand in het water vóór de oude constructie kunnen zetten. Zo dicht mogelijk er tegenaan. Als uit de proef blijkt dat het niet lukt om de damwand ervoor te zetten onderzoeken we alsnog de mogelijkheid om de damwand op de plaats van de oude te zetten.
 • We doen dit om het risico op schade aan de huizen te minimaliseren. Bij de Dorpsstraat is gebleken dat vooral het slopen van de oude kadeconstructie kans op schade geeft door trillingen. Daar is een smalle sleuf gegraven om de oude betonnen damwanden te kunnen verwijderen, maar bij de Vlaardingsekade is daar weinig ruimte voor. De woningen staan hier veel dichter op de kade en het bestaande dijkje is smal.

Door de nieuwe damwand voor de oude te zetten, versmallen we de Gaag. Dit heeft nadelige gevolgen voor de waterhuishouding en het vaarverkeer en die moeten gecompenseerd worden. Delfland heeft dit meegenomen in de afweging. In de komende maanden werken we deze compensatie verder uit.

De uitvoering van de Vlaardingsekade zal volgens de planning starten in september, na de zomerstop  en vanwege het varen.

Update 3 mei

Start proef damwand plaatsen Vlaardingsekade

Het plaatsen van de damwanden langs de Dorpsstraat vordert. De volgende fase is om de opgedane ervaring te gebruiken voor de Vlaardingsekade. De huizen langs de Vlaardingsekade staan dichter op de kade. Om na te gaan of we hier ook obstakels tegenkomen in de grond en hoe we daar dan mee om moeten gaan, doen we in mei eerst een proef. De bewoners in de dorpskern van Schipluiden hebben inmiddels de tweede nieuwsbrief ontvangen. De nieuwsbrief kun je openen via deze link: Nieuwsbrief 2- april 2021. (pdf, 765 kB) (pdf, 765 kB)

Voortgang Dorpsstraat

De laatste damwandplanken worden ingedrukt aan de kant van de Dorpsstraat. Ten noorden van de ophaalbrug zijn de planken al op de juiste hoogte afgebrand. Hier start de aannemer met het boren van de palen die helemaal tot de diepe zandlaag gaan. Deze palen zorgen ervoor dat de damwanden niet verzakken.

Tussen de Zouteveensebrug en het Raadhuis staan een paar planken scheef. Vanwege het risico op schade aan de woningen gaat de aannemer de planken niet eruit halen en opnieuw indrukken. Daarom gaan we de kade helemaal met hout afwerken, zodat de scheve planken uit het zicht verdwijnen. Uiteindelijk zal de kade aan de Dorpsstraat aan weerskanten van de ophaalbrug er hetzelfde uit zien. Hiervoor is een nieuwe vergunning aangevraagd.

De aannemer is begonnen met het afwerken van de kade waar de kunststof damwand is geplaatst: het metselwerk wordt opgehoogd waarna het pad wordt teruggebracht. Tot slot komen de lantaarnpalen weer terug op de kade.

Proef damwand

De aannemer start begin mei met het maken van een proefstuk damwand. Dit gebeurt ter hoogte van de Vlaardingsekade 14. Hier staan de huizen het verst van het water af en is er ruimte om de proef aan alle kanten goed in de gaten houden. Voor de proef wordt eerst een stuk van de houten afdekking weggehaald en de oude kadeconstructie weggegraven. Daarna drukt de aannemer de nieuwe damwandplanken over  een lengte van ongeveer 10 meter in de grond. De uitkomst van deze proef bepaalt hoe we de damwand langs de Vlaardingsekade het beste kunnen aanbrengen. Voor de proef wordt eerst een stuk van de houten bekleding weggehaald en de bovenkant van de oude constructie vrijgemaakt. Daarna drukt de aannemer damwandplanken in de grond over een lengte van ongeveer 10 meter.

De proef is besproken met de klankbordgroep. Daarnaast plant de aannemer met de bewoners van dit stukje kade een apart moment in om uitleg te geven en alle vragen te beantwoorden. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging per post. het vragenuurtje staat gepland op donderdag 6 mei van 15:00 - 16:00 uur.

Veiligheid

Het werkterrein bij de Vlaardingsekade wordt opnieuw afgezet met bouwhekken. Mochten er problemen optreden dan houden we big bags, zandzakken en rijplaten paraat.

Vooropname huizen langs Vlaardingsekade

Van de huizen langs het water waar wordt gewerkt is een jaar geleden een bouwkundig vooropname gemaakt. Een vooropname is een rapport waarin de huidige staat van het pand wordt beschreven. Van de huizen aan de Vlaardingsekade (nummers 12 t/m 18) wordt een nieuwe opname gemaakt. Deze bewoners krijgen hierover een brief in de bus.

Waarom niet overal kunststof damwanden?

Geregeld krijgen wij de vraag waarom er niet overal kortere en kunststof damwanden worden toegepast, zoals ten zuiden van de Paardenbrug.

Dat heeft te maken met de weg en de bomen:

 • Aan de kant van de Dorpsstraat is een zwaardere constructie nodig omdat de weg langs de waterkering loopt. De druk op de constructie is groter en een kunststof damwand kan deze niet voldoende opnemen. Er is ook rekening gehouden met het opnieuw planten van bomen op de nieuwe kades. Als zo’n boom omwaait nemen de wortels een flinke hap grond uit de kering mee. Een kunststof damwand is niet stevig genoeg om dan als waterkering te dienen. Zo wordt de kans op doorbreken groter met als gevolg dat bewoners wateroverlast kunnen ondervinden. De stalen damwandconstructie is een zwaardere constructie en is nodig op deze locatie.
 • Tussen de Kerkstraat en de Korpershoek loopt wel een weg langs de waterkering maar deze ligt er verder vanaf dan de Dorpsstraat. Hier stonden geen bomen op de waterkering en die worden ook niet geplant. Langs de Vlaardingsekade loopt geen weg maar daar stonden wel bomen op de kade. Er komen in de nieuwe situatie bomen terug, daarom wordt hier ook een stalen damwandconstructie gemaakt.

Grondwaterstand

De woningen langs de Gaag staan met de voorkant op een stevige kleilaag maar met de achterkant op een veenlaag. Als de grond onder de huizen uitdroogt krimpt het veen sneller dan de klei, met mogelijk grote gevolgen voor de woningen.

In de nieuwe constructie worden gaten gemaakt waardoor water gecontroleerd vanuit de Gaag richting de woningen kan stromen. Net genoeg om de grond vochtig te houden. Zo voorkomen we dat de grond uitdroogt door de nieuwe damwand. Dit controleren we door de grondwaterstand continu te meten. Daarvoor zijn voor de start van de werkzaamheden peilbuizen geplaatst. Die metingen gaan nog een jaar na de werkzaamheden door.

Dieper in de bodem zitten zandlagen waar ook grondwater doorheen stroomt. Ook deze stromen worden door de nieuwe constructie niet beïnvloedt. De zandlagen worden door het scherm van de stalen planken niet afgesloten.

Update 22 april

Stremming Dorpsstraat

De pomp van de boorstelling, tegenover het Raadhuis aan de Dorpsstraat 12, is kapot gegaan. 
De aannemer vervangt deze tussen 13:30 - 14:30 uur met een kraan vanaf de Dorpsstraat. Hierdoor is het verkeer in de Dorpsstraat tijdelijk gestemd.

Verkeersregelaars zijn ingezet. De eenrichtingssituatie tussen de Valbrug en de Paardenbrug is tijdelijk opgeheven.

Volg deze pagina voor de laatste update of download de 'Omgevingsapp' op je telefoon om meldingen van dit project te ontvangen.

Update 19 maart

Kortgeleden hebben we gezien dat er vanuit een oude vervuiling in de bodem olie vrijkomt op het water. Door het plaatsen van oliebooms van oever tot oever, vangen we de olie grotendeels op. De oliebooms blijven uit voorzorg liggen voor eventueel nog meer vrijkomende olie uit de bodem.

opvangen van olie door oliebooms

Update 10 maart

Verkeerssituatie: beperkte doorgang Dorpsstraat

Vanaf volgende week gaan we van start met het vervangen van de kade langs de Dorpsstraat tussen de Zouteveensebrug en de Paardenbrug. Om hier veilig te kunnen werken en de waterveiligheid te borgen, kan er geen verkeer vlak langs de werkzaamheden rijden. Daarom versmallen wij de Dorpsstraat ter plaatse van de werkzaamheden.

Vanaf maandag 15 maart is geen autoverkeer mogelijk door de Dorpsstraat, tussen de Paardenbrug en Zouteveensebrug. Alleen bestemmingsverkeer kan met de auto passeren, alleen in de richting vanaf de Zouteveensebrug. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen gewoon passeren. Deze verkeerssituatie duurt in ieder geval tot eind juni 2021.

Update 23 februari

Op16 februari zijn de werkzaamheden hervat. Na een weekend vol schaatsplezier en het inzetten van de dooi heeft de aannemer resterende stukken ijs gebroken om het werkgebied weer volledig in te richten.  We gaan verder tussen de Zouteveensebrug en de Hofbrug. De aannemer heeft voorbereidingen getroffen om de damwanden in te drukken:

 • De bakken en de boot zijn leeggepompt en in het water gelaten.
 • Er is een vracht damwanden ingeladen en naar de locatie gevaren waar ze aangebracht worden.
 • Grond is weggegraven, de oude constructie verwijderd en grond opgeschoond.

Eendaagse afsluiting Dorpsstraat

Op 25 februari wordt - ter hoogte van Dorpsstraat 37-  een wateraansluiting t.b.v. de werkzaamheden aangelegd. De weg wordt hier opengebroken. Fietsers en voetgangers kunnen passeren via de Brugstraat en Westlander. Autoverkeer dient om te rijden via de Rijksstraatweg (N468). De afsluiting gaat van kracht op donderdag 25 februari vanaf 07:00 uur. In de loop van de dag verwacht de aannemer klaar te zijn en haalt de afsluiting er weer af.

Update 10 februari

De geplande herstart van de kadeverbetering in het centrum van Schipluiden laat even op zich wachten. Na de ijspret heffen we het vaarverbod op en kan de aannemer de werkzaamheden weer hervatten.

De eerste nieuwsbrief (pdf, 486 kB) is vandaag verzonden naar de bewoners. Hierin staat de meest actuele informatie, waaronder onderstaande onderwerpen en planning:

We beginnen bij de kade langs de Dorpsstraat tussen de Paardenburg en de Hofbrug. Hier maakt de aannemer de stalen damwand verder af. Waar nodig worden de eerdere bij proef geplaatste delen verwijderd en opnieuw ingedrukt voor een net en strak resultaat. De kade langs de Vlaardingskade tussen de Kerkstraat en de Zouteveensebrug staat dichter op de woningen. Op basis van de ervaring van de werkwijze langs de Dorpstraat bekijkt Delfland medio maart welke manier het meest geschikt is voor dit deel van de kade. Dit geldt ook voor de Dorpstraat ten noorden van de Hofbrug. De uitvoering van deze twee kadedelen start niet eerder dan in het najaar van 2021.

Trapje en wasstoepen

Vroeger zaten er verlaagde delen in de kademuur waar men de was deed en water uit de Gaag pakte. Op verzoek van de historische vereniging en bewoners brengt Delfland drie van deze wasstoepen terug in de kade aan de Dorpsstraat. Dit voorjaar rondt Delfland de kade langs de Vlaardingsekade tussen de Kerkstraat en Korpershoek af. Hier is een kunststof damwand geplaatst. Het muurtje aan de straatkant wordt opgehoogd om daarna het schelpenpad weer terug te plaatsen. Het voorstel is om in het hoge muurtje tegenover de speeltuin een trapje vanaf het water naar de straat aan te brengen.

Varen

Vanwege de veiligheid is het niet toegestaan om tijdens de werkzaamheden te varen op de Gaag. Er geldt tijdens de werkzaamheden een volledige stremming. In juli en augustus wordt het werk tijdelijk stilgelegd zodat het in de zomermaanden toch mogelijk is om te varen op de Gaag.

Bomen terug op de kade

Zoals beloofd komen er bomen terug op de kade. De constructie met de stalen damwand is stevig genoeg om weer bomen in de kade terug te planten. De gemeente maakt een plan voor herplanting op de kade bij de Dorpsstraat. Voor de Vlaardingsekade is dit plan al gemaakt in overleg met de bewoners. Er is rekening gehouden met biodiversiteit, een mooie bloei en aantrekkingskracht voor vogels en insecten. Er is gekozen voor een mix van vier soorten kleinere bomen die goed groeien in de smalle ruimte en de vochtige bodem.

Update 26 januari

Nadat de werkzaamheden zijn stilgelegd, zijn proeven gedaan om verschillende oplossingen en alternatieven te onderzoeken. Er is een oplossing gevonden om de kadeverbetering te hervatten. Met een aangepaste manier van werken is het mogelijk om de damwand op de plek van de oude te plaatsen. We willen het werk zo snel mogelijk hervatten, daarom werken we nu de gekozen oplossing en werkmethode uit. De planning hiervan wordt zo snel mogelijk gedeeld.

Update 11 januari 2021

Eind november zijn de werkzaamheden aan de kades stilgelegd. Vanaf dat moment heeft de aannemer proeven gedaan, om uit te zoeken op welke wijze het werk kan worden hervat. Er is gekeken naar wat er in de grond zit en er zijn als proef damwanden in de grond gedrukt. Dit is gedaan op verschillende manieren en andere locaties. Daardoor lijkt het misschien of er wordt doorgewerkt maar dat is zeker niet zo. De proeven worden dinsdag 12 januari afgerond.

Oplossingen onderzoeken

Er zijn verschillende oplossingen onderzocht waarbij het effect op de omgeving (o.a. kans op schade, bereikbaarheid en aangezicht van het dorp) zwaar heeft meegeteld. De oplossing om de nieuwe constructie op de plaats van de oude te zetten, dus volgens het oorspronkelijk plan, komt daarbij opnieuw als beste naar voren. Door de constructie wat aan te passen en met aanvullende hulpmethoden aan te brengen, is dat mogelijk. Dat wordt de komende weken uitgewerkt door Delfland en de aannemer. We kunnen dus nog niet direct verder. Nadere informatie over de gekozen oplossing, de planning etc. volgt daarom nog.

Wanneer we weer verder gaan, maken we eerst de kant van de Dorpsstraat af tussen de Paardenbrug en de Hofbrug. Er wordt ook nog maar op één locatie tegelijk gewerkt zodat we voldoende tijd nemen en de volledige aandacht op die locatie kunnen richten. De tweede drukmachine wordt daarom afgevoerd. Pas zodra we een duidelijk beeld hebben van hoe de nieuwe aanpak werkt, gaan we ook werken aan de Vlaardingsekade en het stuk aan de Dorpsstraat ten noorden van de Hofbrug.

Kadeverbetering Dorpsstraat Noord

Eerder is al verteld dat er nog een stukje kadeverbetering bij het project komt. Wij noemen dit Dorpsstraat Noord. In onderstaand plaatje, in geel, een stuk van de Dorpsstraat waar de kade ook moet worden verbeterd. De rode lijn staat voor het aansluitende stuk dat al in het project zit. In september 2020 is begonnen met de voorbereiding hiervan.

Er is begin december een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dezelfde constructie en het kappen van de 9 resterende elzen. Zolang nog niet duidelijk is of we dezelfde constructie hier ook kunnen zetten, wordt de behandeling van de vergunningen voor dit deel opgeschort. Pas als de gekozen oplossing duidelijk is en er overeenstemming over is, gaan we weer verder met de voorbereiding van dit extra stukje kadeverbetering.

kadeverbetering dorpsstraat noord

Update 11 december

Het werk aan de kades in Schipluiden staat nog stil. Bij het indrukken van de nieuwe stalen damwanden, kwamen we obstakels tegen. Op 6 meter diepte stuitten we op verschillende plekken op hard materiaal. De wand moet tot 14 meter aangebracht worden om de benodigde stabiliteit te geven. Ondanks alle onderzoeken hebben we dit niet voorzien. We weten nog niet zeker wat het obstakel is. Het lijkt op steen of beton, maar er kwamen ook planken terug omhoog waar hout aan zat. We onderzoeken samen de aannemer en een ingenieursbureau welke oplossingen en alternatieven er zijn.

Werken naar een goede oplossing

De werkzaamheden in Schipluiden liggen in ieder geval tot het einde van het jaar stil. Delfland gebruikt die tijd om tot een goede oplossing te komen. Welke oplossing er ook volgt, we houden rekening met de omgeving. We willen zo min mogelijk overlast en trillingen aan de huizen langs de Gaag veroorzaken. Sinds het stilleggen van de werken worden er wel proeven gedaan. Ook gespecialiseerde bedrijven doen onderzoek naar wat er in de bodem zit.

Risico’s en zorgen

Er is veel media-aandacht geweest. Zo ook over de zorgen over schade aan de woningen. Delfland kent deze zorgen van de bewoners en neemt deze zeer serieus. Daarom nemen we ook meer tijd om tot een goede oplossing te komen. Hierbij zijn trillingen, de grondwaterstand en de kans op schade aan de woningen zeer belangrijke aandachtspunten. Daarom is besloten om pas verder te gaan met de werkzaamheden aan de Vlaardingesekade en de Dorpsstraat, zodra we een goede oplossing hebben gevonden.

Update 26 november 2020

De werkzaamheden aan de kades in Schipluiden zijn even stilgelegd. Het indrukken van de stalen damwanden gaat niet volgens verwachting. Er zitten obstakels in de bodem waardoor de damwanden niet diep genoeg kunnen worden gedrukt. Delfland en de aannemer onderzoeken nu dit probleem en mogelijke oplossingen. Daarvoor worden deze week proeven gedaan om te kijken of we de damwanden iets meer richting het water kunnen zetten. Bij het bepalen van de oplossing is het risico op schade aan de omliggende woningen een zeer belangrijk aandachtspunt. Delfland blijft zorgvuldig te werk gaan; dat geldt voor de waterveiligheid als voor de omgeving langs de kade.

Update 24 november

Na het snoeien van bomen en het weghalen van lantaarnpalen, is deze week gestart met het slaan van damwanden langs de Gaag in het centrum van Schipluiden.

De WOS bezocht Schipluiden voor een korte reportage en een interview met hoogheemraad Peter Ouwendijk en bewoonster Mariska Schoenmaker. Kijk de uitzending van de WOS terug: https://wos.nl/nieuws/artikel/hoogheemraad-ouwendijk-schipluiden-kan-100-jaar-vooruit

Update 22 oktober

Ophogen deel Tramkade

De werkzaamheden aan de nieuwe kades in Schipluiden zijn in volle gang. De kunststof damwand tussen de Kerkstraat en Korpershoek staat voor een groot deel al in de grond. Binnenkort begint de aannemer ook met het aanbrengen van de stalen damwanden. Omdat vanaf het water wordt gewerkt, komen er pontons in de vaart. Deze stuwen het water op waardoor het richting Delft wat hoger komt te staan. Dit kan problemen geven bij een deel van de Tramkade dat lager is. De beschoeiing en de oever zijn hier wat weggezakt. Uit voorzorg hogen we de tramkade met ongeveer 50 meter op, voorafgaand aan de werkzaamheden. Het gaat om het gemarkeerde deel op onderstaand plaatje:

plattegrond ophogen Tramkade

Werkzaamheden

Het ophogen van dit deel van de Tramkade wordt gedaan door aannemingsbedrijf Berkhout uit Schipluiden. Zij starten op maandag 26 oktober en de werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer 3 weken.

Het fietspad over de kade wordt tijdens de werkzaamheden afgesloten voor fietsers en voetgangers. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de oude beschoeiing, het plaatsen van nieuwe beschoeiing, het ophogen van de kade met grond en uiteindelijk het opnieuw inzaaien en aanbrengen van het fietspad.

Update 1 oktober

Ophogen Tramkade

De pontons die voor de werkzaamheden in het water worden gelegd, stuwen het water. Hierdoor kan het water richting het gemeentehuis een paar centimeter hoger komen te staan. De Tramkade is hier over een lengte van 50 meter erg laag. Uit voorzorg hogen we hier de kade op om te voorkomen dat het water er overheen loopt bij slecht weer. Er wordt een nieuwe beschoeiing geplaatst en er wordt grond aangevuld tussen de beschoeiing en het fietspad. Het fietspad zelf blijft liggen en hoeft niet omhoog.

Uitbreiding monitoring

Naar aanleiding van vragen van bewoners hebben Delfland en de aannemer nog eens goed gekeken naar de achterkant van de woningen. Deze staat op slappere veengrond dan de voorkant die op stevigere klei staat. Wij gaan de monitoring daarom uitbreiden. De hoeken van de huizenblokken aan de achterzijde worden aan het begin van de uitvoering ingemeten. Hierdoor is makkelijker te controleren of zettingen optreden door de werkzaamheden. In de stegen tussen de huizen worden een paar meetbouten geplaatst en tijdens de risicovolle werkzaamheden worden deze gecontroleerd op verplaatsingen. Voor de stabiliteit van de achterkant van de woningen is vooral de grondwaterstand belangrijk. Dit wordt continu gemeten en gemonitord.

Planning

Door Corona en de aanvraag van de omgevingsvergunning hebben we wat vertraging opgelopen. De aannemer heeft de volgende voorlopige planning afgegeven:

Kadevak 4 tussen de Kerkstraat en Korpershoek

21 september t/m december     Aanbrengen kunststof damwanden en palen

Januari-februari                              Afwerken constructie, ophogen en afwerken schelpenpad

Kadevakken 1 t/m 3 Dorpsstraat en Vlaardingsekade vanaf Kerkstraat

12-19 oktober                                Verwijderen bomen en obstakels

November t/m januari                 Aanbrengen stalen damwanden

Februari t/m maart                       Aanbrengen boorpalen

Februari t/m maart                       Afwerken constructie en planten bomen

Update september 2020

Vanaf begin september starten we met de voorbereidingen van de kadeverbetering. De boten worden verplaatst, de lantaarnpaaltjes en bankjes verwijderd en de kabels en leidingen in de grond worden in kaart gebracht. Vanaf 15 september wordt de kade kussen de Kerkstraat en Korpershoek vervangen. Het werk ten noorden van de Paardenbrug start na oktober. We verwachten dat eind januari de kades weer voldoende stabiel zijn en eind maart alle werkzaamheden af te ronden.

Update augustus 2020

Nu de aannemer het ontwerp verder uitwerkt en de uitvoering voorbereidt, wordt het project steeds concreter. Om alle informatie overzichtelijk te houden, hebben we deze verdeeld in onderstaande thema’s. Klik op het thema waarover u meer wilt weten, dan kunt de betreffende tekst lezen.

Heeft u nog vragen of wilt u ons iets vertellen? Klik dan links op de blauwe knop “Ik wil contact” en vul het formulier in. Saskia van Broekhoven van Delfland beantwoord dan uw vraag of neemt contact met u op. Max Wierx is de omgevingsmanager namens de aannemer. Als u meer wilt weten over de uitvoering, kunt u hem ook bellen of mailen.

Update juli 2020: conclusie bomen langs de Gaag en voorstellen aannemer Van Halteren Infra

Samen met de gemeente, de aannemer en de bomenstichting hebben we bekeken of het mogelijk is om de bestaande bomen te behouden. De conclusie is dat we de bomen niet kunnen behouden. Klik hier voor uitleg: brief conclusie bomen (pdf, 172 kB) (pdf, 172 kB).

Van Halteren Infra gaat de werkzaamheden uitvoeren. Zij stellen zich graag aan u voor met een video.

Klik op onderstaande logo en de video start vanzelf:

logo van halteren infra

Update juni 2020: vragen en antwoorden

Bekijk de lijst met antwoorden op de vragen: Vragen en Antwoorden (pdf, 47 kB) (docx, 15 kB)

Update mei 2020: digitaal informeren

Sinds de eerste informatiebijeenkomst in september 2019 is achter de schermen hard gewerkt aan het project. Het werk is aanbesteed en we zijn verheugd te kunnen melden dat Van Halteren Infra uit Bunschoten voor ons het project zal realiseren. Op een later moment zullen zij zich uitgebreider aan u voorstellen en hun plannen toelichten.

Daarnaast zijn we gestart met de formele procedures die nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren. De omgevingsvergunning is aangevraagd en het ontwerpprojectplan Waterwet is gepubliceerd. In de presentatie hieronder leggen we uit wat dit allemaal inhoud en wat dit voor u betekent.

Hier vindt u de bijbehorende documenten:

Presentatie kadeverbetering Schipluiden (mp4, 24 MB)

Ontwerpprojectplan Schipluiden (pdf, 2.6 MB) (pdf, 2.6 MB)

Definitieve tekeningen (pdf, 4.2 MB) (pdf, 4.2 MB)

M.E.R. beoordelingsnotitie (pdf, 1.2 MB)

Normaal gesproken zouden we weer een bijeenkomst houden waarin we dit toelichten, maar vanwege de Corona-maatregelen kan dan niet. Vanaf nu informeren wij u op afstand en digitaal via deze projectpagina. Alle belangrijke informatie komt hier te staan, zodat u het kunt bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Wilt u een bericht krijgen wanneer we iets op deze projectpagina zetten of hebt u een vraag? Druk dan op de knop 'ik wil contact' links in het scherm en geef uw e-mailadres door.

Ook willen we graag weten of we u goed informeren, zeker nu we dat digitaal doen. Dan kunnen we het aanpassen als dat nodig is. Wilt u zich opgeven voor ons panel klanttevredenheid? U ontvangt dan op een aantal momenten in het project een berichtje met een paar vragen. Het kost u weinig tijd en het helpt ons te verbeteren.

Klik op onderstaand plaatje en vul uw gegevens in.

uw mening telt


Saskia van Broekhoven

profielfoto Saskia
Omgevingsmanager Delfland
svanbroekhoven@hhdelfland.nl015-260 8108

Max Wiercx

Max Wiercx
Omgevingsmanager Van Halteren Infra
Max.wiercx@halteren.com06-13 94 44 77

Leden klankbordgroep kadeverbetering Schipluiden

Bekijk het overzicht van de leden van de klankbordgroep voor de kadeverbetering in Schipluiden.