Aanleg nieuwe waternatuur Oude Spui


In Hoek van Holland in de gemeente Rotterdam tussen de N223, de Polderhaakweg en de Spuidijk in Maasdijk leggen we nieuwe waternatuur aan. Voldoende waternatuur draagt bij aan een goede waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het gebied.

Updates

Update 9 augustus 2022 - werkzaamheden hervatten

Afgelopen juli zijn de twee voorlopige voorzieningen behandeld door de Rechtbank te Rotterdam. Beide zijn door de voorzieningenrechter afgewezen. Dat betekent dat de omgevingsvergunning weer gebruikt kan worden. Wij hervatten op 15 augustus 2022 de werkzaamheden.

Update 18 juli 2022 - werk stilgelegd

De werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. Dit omdat bij de rechtbank twee verzoeken om een voorlopige voorziening zijn ingediend met betrekking tot de omgevingsvergunning die voor het project is verleend. Verder zijn er twee bezwaren ingediend bij de gemeente Rotterdam. Als de werkzaamheden weer worden hervat, lees je het hier.

Het gebied

Het projectgebied bestaat uit 3 deellocaties zoals te zien is op de afbeelding hieronder. De werkzaamheden starten eind maart/begin april 2022 en duren tot mei 2023.

Het project wordt uitgevoerd in goed overleg met grondeigenaren Zuid Hollands Landschap en gemeente Rotterdam.

kaartje Oude Spui
Locaties NEZ Oude Spui

Wat gaat Delfland maken?

De nieuwe waternatuur leggen we aan in de vorm van natte ecologische zones (NEZ). Dit zijn gebieden waar oever- en waterplanten goed gedijen en waar het wemelt van het waterleven.

nez
Natte ecologische zone

In totaal wordt in het project NEZ Oude Spui een oppervlakte van ongeveer 20.000 m² NEZ gerealiseerd. Door het graven van de natte ecologische zone ontstaat 16.000 m2 extra oppervlakte voor water wat positieve gevolgen heeft voor de waterberging in ons gebied.

Vraatbescherming

De natte ecologische zone gaan we inplanten. Om de jonge planten te beschermen tegen vraat door onder andere vogels brengen we vraatbescherming aan. Na een jaar of drie zijn de planten ontwikkeld en halen we de bescherming weg. In de afbeelding hieronder zie je een voorbeeld van vraatbescherming.

Vraatbescherming
Vraatbescherming

In ere herstellen historische dijk (Spuidijk)

De grond die vrijkomt bij de graafwerkzaamheden gebruiken we deels voor het in ere herstellen van een historische dijk. Het terugbrengen van deze dijk is een wens van de Gemeente Rotterdam en geeft invulling aan de historische waarde. De historische dijk krijgt geen waterkerende functie meer. De dijk zal worden ingezaaid met biodiverse zaden in plaats van graszaden.

Historische dijk
Herstellen historische dijk

Zonnepark Oranjeheuvel

De overige grond leveren we aan een naburig project van de gemeente Rotterdam. Zij gebruiken de grond voor het ontwikkelen van het Zonnepark Oranjeheuvel.

De kleigrond wordt gebruikt om een dijkje rondom het park aan te leggen. Dit dijkje krijgt de functie van recreatief wandelpad, zodat je rondom het zonnepark kan wandelen en een mooi uitzicht hebt over het zonnepark.

zonnepark
Zonnepark

Doordat de grond niet ver verplaatst hoeft te worden zijn de transportkosten lager en is er minder vervuiling. Het Zonnepark Oranjeheuvel kan de grond gebruiken om het dijkje met wandelpad te kunnen uitvoeren: een mooie win win situatie!

Bodemsanering

De noordwestelijke hoek van deellocatie 2 is onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Uit dit onderzoek bleek asbest aanwezig te zijn. In het kader van de voorgenomen aanleg worden de asbestverontreinigingen gesaneerd door de aannemer.

Planning

  • Graven Natte ecologische zones (eind mei 2022)
  • Inplanten (voorjaar 2023)
  • Aanbrengen vraatbescherming (voorjaar 2023)
  • Onderhoud van aanplant gedurende 3 jaar

Voorkomen overlast

We willen zo min mogelijk overlast op de omgeving veroorzaken. Aannemer GKB Realisatie BV neemt voorafgaand aan de werkzaamheden contact op met de directe bewoners rondom het project. Deze bewoners kunnen last hebben van lichte overlast tijdens de uitvoering.

Daarnaast werkt de aannemer volgens een werkplan om het effect op de omgeving zo klein mogelijk te houden.

Heb je nog vragen of zorgen? Dan kun je contact opnemen met de heer N. van Veen van het Hoogheemraadschap van Delfland; 015-260 8108, loket@hhdelfland.nl.

Met bijdragen van

Project NEZ Oude Spui is mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Logo Europees Landbouwfonds en Pzh


Stel een vraag

Heb je vragen? Stel ze hier via ons webformulier