Schadevergoeding aanvragen


Als er schade is ontstaan waarvoor Delfland volgens jou verantwoordelijk is, dan kun je een verzoek om schadevergoeding indienen.

Uitleg

Om je verzoek goed te kunnen beoordelen, hebben wij informatie nodig over de aard van de schade, de omvang ervan en over de manier waarop de schade is ontstaan. Het is belangrijk dat je hierbij aantoont dat Delfland de schade heeft veroorzaakt en daarvoor ook aansprakelijk is. Daarbij zijn ook bewijsstukken noodzakelijk. Het schadeformulier heeft géén formele status. Wij nemen contact met je op en bepalen samen met jou welke weg of procedure het beste kan worden gevolgd. Dat is afhankelijk van de vraag over welke van de twee soorten aansprakelijkheid het betreft. Hieronder is daar meer informatie over opgenomen.

Let op: bewijsstukken

Je moet kunnen bewijzen dat Delfland de schade heeft veroorzaakt en verantwoordelijk is. Voeg daarom altijd bewijsstukken toe bij je aanvraag tot schadevergoeding.

Zelf regelen

Gebruik het schadeformulier om een schadevergoeding aan te vragen.

Download het schadeformulier (pdf, 74 kB)

Je kunt het formulier ondertekend aan ons opsturen.

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
t.a.v. afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken
Postbus 3061
2601 DB Delft.

Goed- of afkeuring van een schadeverzoek

Toelichting

Niet altijd is de overheid aansprakelijk voor elke schade. Het kan zijn dat je zelf de schade moet dragen. Delfland kan aansprakelijk zijn op twee manieren:


1. er kan sprake zijn van nadeelcompensatie;
2. er kan sprake zijn van schade door onrechtmatig handelen van Delfland.


Bij nadeelcompensatie gelden er andere toetsingscriteria dan bij schade door een onrechtmatige handeling van Delfland. De twee soorten aansprakelijkheid zijn hierna kort beschreven.

Nadeelcompensatie

Als Delfland handelt binnen de aan het waterschap toegekende taken en bevoegdheden, dan heeft Delfland rechtmatig gehandeld. Bijvoorbeeld: Delfland mag een vastgesteld projectplan over een dijkverbetering uitvoeren. Dat is een rechtmatige actie; er mag iets aangelegd worden. Toch kan iemand er flinke schade door lijden. Het kan zijn dat die persoon onevenredig zwaar wordt geraakt door de (rechtmatige) uitvoering van het project. Denk aan het lang niet bereikbaar zijn van een horecagelegenheid in de buurt van het project. Dat kan omzetschade tot gevolg hebben. De aansprakelijkheid voor schade van een op zichzelf rechtmatige uitoefening van een overheidstaak wordt nadeelcompensatie genoemd. Voor deze soort schade geldt binnen Delfland de ‘Verordening Schadevergoeding Delfland’. Daarin staat een procedure beschreven die wordt gevolgd als het schadeverzoek over nadeelcompensatie gaat. Zie daarvoor deze pagina. Bij nadeelcompensatie blijft er sowieso een bepaald deel van de schade voor eigen rekening (het normaal ondernemersrisico).

Onrechtmatige overheidsdaad

Als Delfland niet handelt binnen de aan het waterschap toegekende taken en bevoegdheden, dan heeft Delfland onrechtmatig gehandeld. Dat kan onder andere gaan om onjuiste besluiten (bijvoorbeeld onterecht handhaven) of om schade die bij werkzaamheden is ontstaan. Als er daardoor schade is ontstaan, dan wordt de schade afgehandeld als een aansprakelijkstelling. De nadeelcompensatieverordening geldt dan niet.

Let op, het uitgangspunt is dat iedereen in beginsel zijn/haar eigen schade draagt, tenzij een ander daarvoor op grond van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk is. Niet altijd hoeft Delfland schade die is ontstaan te vergoeden.