Iets inzien


Wil je zien welke vergunningen in een buurt zijn aangevraagd? Welke vergunning Delfland heeft afgegeven? Of welke peilbesluiten zijn vastgesteld en wanneer het onderhoud van sloten wordt gecontroleerd? Dit vind je in bekendmakingen. Alle officiële bekendmakingen staan in het waterschapsblad op overheid.nl.

Op welke plannen kan ik reageren?

Wij maken verschillende plannen die je kunt inzien én waarop je kunt reageren. Alle inspraakdocumenten en achtergronddocumenten zijn in te zien in het onderdeel officiële bekendmakingen. Inspraakdocumenten zijn ook te bekijken op ons kantoor. Tijdens de inspraaktermijn kun je een mening geven. Standaard is dit een periode van 6 weken. Tenzij dit in de tekst anders is vermeld.

Watervergunningen

Voor sommige zaken die te maken hebben met het waterschap is een vergunning nodig. Bijvoorbeeld voor het verleggen van een sloot of het bouwen van een steiger. Als wij van plan zijn de vergunning te verstrekken, maken wij een ontwerpvergunning. Hierop kun je reageren. Geeft je reactie nieuwe inzichten? Dan wordt dit meegenomen bij de besluitvorming. Pas daarna wordt een vergunning definitief vastgesteld.

Projecten van Delfland

Wij maken voor we bijvoorbeeld een gemaal bouwen of een kade verbeteren een gedetailleerd plan. In zo’n plan staat wat er precies moet gebeuren en hoe. Voordat wij beginnen met de uitvoering kan iedereen de plannen bekijken. Heb je als omwonende of gemeente bezwaar tegen de aanpak die Delfland kiest? Dan kun je dit aangeven. Je reactie op het plan wordt meegenomen in de besluitvorming.

Nieuw beleid of aangepaste regels

Als wij nieuw beleid of regels opstellen of deze actualiseren, dan laten we dit eerst aan belanghebbenden zien. Ben je belanghebbende? Dan kun je tijdens de inspraakperiode je mening geven.

Leggerwijzigingen

Voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals de bouw van brug of een nieuwe woonwijk zijn soms veranderingen van het watersysteem nodig. Dit betekent dat een dijk wordt verlegd. Of dat een sloot op een andere plek komt te liggen. Deze wijzigingen worden vastgelegd op de leggerkaarten. Voordat dit gebeurt, wordt de ontwerpwijziging gedeeld met belanghebbenden.

Leggerkaarten


Vergaderstukken

Iedereen kan vergaderstukken van het algemeen en dagelijks bestuur bekijken. Dit zijn de agenda's en de verslagen van de vergaderingen. Je kunt de stukken niet bekijken als de vergadering besloten was. Dit staat in dat geval duidelijk vermeld.

Vergaderoverzicht