Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering (VV). De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

3 februari 2023
Nieuwsbrief verenigde vergadering
De verenigde vergadering begon met 1 minuut stilte om de slachtoffers te gedenken die bij de watersnood van 1953 zijn omgekomen. Met alle beelden die hiervan de afgelopen dagen zijn verschenen is het maar al te duidelijk hoe belangrijk waterschappen zijn.

Deze herdenking sloot ook goed aan op de langetermijnstrategie wateroverlast “Wapenen tegen extreme neerslag” die vandaag is gepresenteerd en vastgesteld.

Tevens is besloten een nieuw “Reglement van Orde VV en commissies Delfland 2023” vast te stellen. Het oude van 2018 was duidelijk aan een upgrade toe. Het aantal toe te laten niet-VV leden in de commissies leverde een discussie op doch via een amendement is dit aantal per partij uiteindelijk vastgesteld op maximaal drie.
Met één minuut stilte herdachten we in de verenigde vergadering de watersnoodramp van 1953. Veilige dijken zijn niet vanzelfsprekend. Daar moet steeds aan gewerkt worden.

We hebben ingestemd met de Visie op de Delflandse kust. Wij steunen de uitgangspunten, maar willen dit najaar wel verder spreken over wat dit concreet betekent voor het sturend veiligheidsbeleid. Bijvoorbeeld het stoppen met ontgronden in de zeewering.

We zijn blij met het besluit over de langetermijnstrategie wateroverlast. Het college heeft onze suggesties daarin overgenomen. Het is belangrijk dat de kern van de strategie in het besluit is vastgelegd. 

Het nieuwe Reglement van Orde betekent dat we als VV-leden voortaan eerder de stukken krijgen waardoor we onze controlerende taak beter kunnen uitvoeren. Met dit reglement zullen we ook in de volgende periode met drie commissieleden kunnen werken waardoor we ons werk breed kunnen uitdragen en continuïteit kunnen bieden.
In de verenigde vergadering is door twee agrariërs uit Midden-Delfland ingesproken over de omstreden brief van minister Adema.

Henk Dijkshoorn en Bert van der Kooij hebben duidelijk en goed onderbouwd uitgelegd waarom Delfland absoluut niet als een met Nutriënten Vervuild gebied mag worden aangemerkt.

De brief van het ministerie, met verregaande beperkingen in de bedrijfsvoering voor de veehouderij, is volkomen onterecht en moet daarom per direct worden ingetrokken. De bestuursleden hadden veel aandacht voor de heldere argumentatie van de praktische melkveehouders.

Het Reglement van Orde voor de vergaderingen is op een belangrijk punt niet aangepast. Het blijft ook na de verkiezingen mogelijk om per partij drie plaatsvervangers in te zetten die een vergoeding krijgen. Wij vinden dit een gemiste kans om aan kiezers te laten zien dat wij willen bezuinigen en spaarzaam omgaan met belastingmiddelen. Het geld dat we hieraan straks uitgeven kunnen we veel beter besteden.
Bij de opening van de laatste reguliere VV in deze bestuurssamenstelling, werd stilgestaan bij de Watersnoodramp. In 2023 is het zeventig jaar geleden dat Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant door de ramp werden getroffen.

1836 mensen kwamen om het leven. Ook tienduizenden dieren overleefden de ramp niet.

 
Veiligheid tegen overstromen is nu en in de toekomst essentieel. Klimaatverandering zorgt voor extreme neerslag en een stijgende zeespiegel. Dat vraagt een stevige visie en rol van Delfland. Unaniem heeft de VV de Visie op de Delflandse kust en Langetermijnstrategie Wateroverlast vastgesteld.
 
Delfland is geheel als nutriënten verontreinigd gebied aangewezen door het Ministerie van LNV. Dat zorgt voor onrust. De PvdD en beide insprekers willen snel duidelijkheid.
 
Het amendement omtrent het aantal niet-leden is, na enige discussie, aangenomen. Per fractie kunnen maximaal 3 niet-leden als commissielid worden voorgedragen en benoemd. Het Reglement van Orde voor de volgende bestuursperiode is daarmee vastgesteld door de VV.
70 jaar na de Watersnoodramp zet het CDA zich nog steeds in voor een veilig waterschap.

Binnen het bestuur van Delfland hebben wij stil gestaan bij de Watersnoodramp van 1953, nu 70 jaar geleden. De ramp toont aan dat het niet op orde houden van onze waterkeringen grote gevolgen kan hebben. Het belang van waterschappen mag niet onderschat worden. Wij zijn blij dat ook het CDA aan de waterschapsbesturen een bijdrage mag leveren.

In de laatste vergadering van deze periode is de langetermijnstrategie wateroverlast en de visie op de Delflandse Kust aangenomen. Beide besluiten zijn belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Het CDA steunt het voorstel om extreme scenario’s in kaart te brengen en te kijken waar en wie er overlast van heeft. Dan kan dat gebruikt worden om preventieve maatregelen te nemen.
Aan het begin van de vergadering is de Watersnoodramp van 1953 herdacht en een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers.

De fractie Bedrijven heeft niet ingestemd met de herziening van het Reglement van Orde VV en commissies vanwege het hierin opgenomen aantal plaatsvervangers dat per fractie kan worden benoemd. Alle politieke fracties houden vast aan het kunnen benoemen van drie plaatsvervangers voor elke fractie, met als redenen het opleiden van toekomstige bestuurders, dubbele bezetting in commissievergaderingen en aanvulling van bij de gekozen fractieleden ontbrekende expertise. Dit kan ook op andere wijze worden gefaciliteerd dan door het benoemen van bezoldigde plaatsvervangers die onnodig aanspraak maken op de algemene middelen.

Een voorstel van de fractie Ongebouwd om het maximum tot twee plaatsvervangers per fractie te beperken werd verworpen. Bij geen enkel ander waterschap in Nederland is sprake een dergelijk ruim aantal van plaatsvervangers, dit is niet uitlegbaar.     
Nadat we allen stilstonden bij de Watersnoodramp van 1953, kwamen twee lange termijn onderwerpen aan de orde over waterveiligheid: een langetermijnstrategie tegen wateroverlast en een visie op de kust.

Water Natuurlijk ondersteunt de wateroverlast strategie omdat die ambitieus is daar we ons voorbereiden op de slechtste klimaat scenario’s. Dat moet ook omdat het klimaat helaas sneller verslechterd dan wij steeds denken of hopen.

Als aanzet voor een kustvisie, lag er volgens Water Natuurlijk een gedegen en interessant rapport van Arcadis op tafel. We willen dat de gewenste vervolgstappen met enige urgentie ter hand worden genomen. Een visie op de kust, een gezamenlijke aanpak èn een strategie voor de waterlast zijn onontbeerlijk in het kader van de waterveiligheid. Niet zomaar TE kust en Te keur maar voor DE kust en De Keur van ons waterschap.
Samenwerken
Donderdag was alweer de laatste vergadering voor de verkiezingen. Rode draad van de besluiten die we genomen hebben is samenwerken.

Zo hebben we de langetermijnstrategie wateroverlast vastgesteld, een lijvig maar duidelijk document, een belangrijke bouwsteen om met andere overheden, organisaties en inwoners samen te werken. Want alleen samen kunnen we de gevolgen van extreme neerslag aanpakken.

Delfland heeft een heel mooi stuk kust, en om dat mooi en veilig te houden is samenwerking belangrijk. De vastgestelde Visie op de Delflandse kust gaat daarbij helpen. De visie kijkt honderd jaar vooruit en wordt met partners opgesteld.

Als VVD fractie kijken we met trots terug op de samenwerking in de afgelopen vier jaar en hebben we zin om na de verkiezingen samen met de andere partijen te werken aan droge voeten en schoon water!
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.