Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering.

De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.2 juni 2023
Nieuwsbrief verenigde vergadering
Dit is de eerste nieuwsbrief waar wij aan bij mogen dragen, een mooi moment dus. Met zeven enthousiaste mensen gaan wij de komende vier jaar Delfland beter (proberen te) maken vanuit de inhoud en een constructieve houding. Wij willen verandering en dat zal ook compromissen sluiten betekenen. Op 1 juni jl. is een belangrijke stap gezet hierin: Robert Tieman, onze nr. 2, is als Hoogheemraad benoemd en woorden kunnen niet uitleggen hoe trots wij op hem zijn. Ook is op deze dag het coalitieakkoord ‘Water voor mens en natuur. Een trendbreuk in waterbeheer’ gepresenteerd. Een akkoord dat onder leiding van verkenner en informateur Bert Blase gedragen wordt door acht fracties, maar waarbij alle partijen hun inbreng hebben kunnen doen.

Wij kijken uit naar een fijne, inhoudelijke samenwerking met iedereen waarbij het algemeen belang van Delfland voorop staat. Wij hebben er zin in en zullen u meenemen!
De verenigde vergadering stond gisteren in het teken van een nieuw bestuur. Het nieuwe dagelijks bestuur is benoemd. Het coalitieakkoord ‘Water voor mens en natuur. Een trendbreuk in waterbeheer.’ is waar deze partijen zich aan committeren. Waterkwaliteit is het meest concreet uitgewerkte onderdeel omdat het watersysteem van Delfland moet voldoen aan de vereisten van waterkwaliteit. Verder komen de onderwerpen klimaatverandering, natuurlijke evenwicht, waterketen, waterveiligheid aan bod. 
 
Er is afscheid genomen van de hoogheemraden Ruud Egas en Marcel Vissers. Vandaag zijn er vier nieuwe hoogheemraden benoemd: Robert Tieman (BBB), Manita Koop (CDA/CU-SGP), Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen) en Peter Ouwendijk (VVD). Ze vormen samen met dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap. Van harte gefeliciteerd en veel succes gewenst. 
 
Peter Ouwendijk heeft opnieuw financiën in zijn portefeuille. Hij benadrukt dat het nieuwe akkoord zorgt voor een solide financieel beleid dat tevens ruimte biedt voor toekomstige ontwikkelingen die op ons afkomen. 
De nieuwe coalitie bestaande uit de BBB, de VVD, het CDA en Natuurterreinen doet geen recht aan de verkiezingsuitslag. Daarom en vanwege het formatieproces hebben Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP tijdens de Verenigde Vergadering van 1 juni 2023 een motie van afkeuring ingediend over de totstandkoming van het nieuwe college. 

Tijdens de Verenigde Vergadering werd het coalitieakkoord geïntroduceerd door de BBB. Alle partijen kregen de mogelijkheid hun visie te geven op het akkoord, echter daar hebben alleen de progressieve partijen gebruik van gemaakt.  Wij vinden het akkoord niet inspirerend en ambitieloos. Als Water Natuurlijk hebben we een motie ingediend om de zuiveringsheffing niet meer te bepalen op de grootte van huishoudens maar op het drinkwaterverbruik. Dat is eerlijker en stimuleert waterbesparing. Een meer uitgebreid verslag van Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP vindt u hier
Wij zijn niet tevreden met het nieuwe minderheidscollege. De progressieve partijen stonden klaar om mee te doen, maar de zetels waren aan het begin van de formatie al verdeeld. Lees hier verder!
De nieuwe coalitie bestaande uit de BBB, de VVD, het CDA en Natuurterreinen doet wat ons betreft geen recht aan de verkiezingsuitslag. Daarom en vanwege het formatieproces hebben Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP tijdens de Verenigde Vergadering van 1 juni 2023 een motie van afkeuring ingediend over de totstandkoming van het nieuwe college.

Tijdens de Verenigde Vergadering werd het coalitieakkoord geïntroduceerd door de BBB. Alle partijen kregen de mogelijkheid hun visie te geven op het akkoord, echter daar hebben alleen de progressieve partijen gebruik van gemaakt.  Wij vinden het akkoord niet inspirerend en ambitieloos. Als PvdA hebben we een motie ingediend om snel onze regelgeving en instrumenten aan te passen om water en bodem echt sturend te maken in de overleggen met overheden en andere belanghebbenden. Een meer uitgebreid verslag van Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP vindt u hier.
De nieuwe coalitie bestaande uit de BBB, de VVD, het CDA en Natuurterreinen doet wat ons betreft geen recht aan de verkiezingsuitslag. Daarom en vanwege het formatieproces hebben Water Natuurlijk, PvdA, Partij voor de Dieren en AWP tijdens de Verenigde Vergadering van 1 juni 2023 een motie van afkeuring ingediend over de totstandkoming van het nieuwe college.
 
Tijdens de Verenigde Vergadering werd het coalitieakkoord geïntroduceerd door de BBB. Alle partijen kregen de mogelijkheid hun visie te geven op het akkoord, echter daar hebben alleen de progressieve partijen gebruik van gemaakt. Wij vinden het akkoord niet inspirerend en ambitieloos. Als PvdD hebben wij daarom een motie ingediend om de biodiversiteit daadwerkelijk een impuls te geven.
 
Een meer uitgebreid verslag van de vergadering en het bijbehorende persbericht vindt u hier.
Delfland heeft een nieuw college met een mooi coalitieakkoord
Na 2,5 maand onderhandelen heeft Delfland een nieuw college en een coalitieakkoord dat door 8 partijen is ondertekend. Het akkoord is een solide basis voor de komende bestuursperiode met een daadkrachtige aanpak om de uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, klimaatverandering en ruimtelijke vraagstukken aan te pakken. Dit zal op sommige terreinen tot een trendbreuk leiden.

Voorbeelden zijn meer natuurvriendelijke oevers, vaarvignetten, strengere handhaving op vervuiling, teruglevering van zuiveringen naar het gebied, circulair bouwen en goed financieel beleid.

Tevens staan we open voor samenwerking met oppositiepartijen. Op die manier willen we graag gezamenlijk werken aan een nóg beter Delfland.

Waar een nieuw college komt, nemen we ook afscheid van het oude college. Wij willen Marcel Vissers en Ruud Egas bedanken voor het tomeloze inzet en collegialiteit in de afgelopen periode 
Inmiddels is een nieuwe bestuursperiode gestart met Ytzen Lont als lid van het algemeen bestuur voor de CU/SGP. We zijn dankbaar dat we weer zijn vertegenwoordigd. Op 16 mei werden de CU/SGP commissieleden geïnstalleerd: Arjan Grashuis, Harm Roeten en William Anker.

De CU/SGP-fractie heeft de afgelopen periode meegewerkt aan het coalitieakkoord van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen, samen met de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21. Het thema van het coalitieakkoord is ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer’.

Grote thema’s voor de komende periode zijn de investeringen voor de zuivering “De Groote Lucht” (vervanging, vergroting en innovatie), de het behalen van de waterkwaliteitsdoelen van de KRW en het zorgen dat er ruimte is voor water als nieuwe wijken worden gebouwd.

Onze fractie is gemotiveerd om de komende bestuursperiode te werken aan het uitvoeren van het coalitieakkoord.
Wisseling Dagelijks Bestuur
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Robert Tieman (BBB), Peter Ouwendijk (VVD), Manita Koop (CDA/CU-SGP) en Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen) verwelkomt als nieuwe bestuurders.

Er werd eerst gestemd. Nadat de stemmen waren geteld en een meerderheid voor de voorgedragen kandidaten was vastgesteld, kon iedereen opgelucht ademhalen.

Het protest van de oppositie, een aantal artikelen in de lokale pers alsmede een aantal moties die zij in de verenigde vergadering inbrachten en die op een na werden verworpen, heeft niet mogen baten.

Tevens werd door Dijkgraaf Van Daverveldt grote waardering uitgesproken voor scheidende collegeleden Ruud Egas en Marcel Visser. Zij hebben met hun vakkennis en niet aflatende inzet een grote bijdrage geleverd aan de afwikkeling van o.a. het dossier ‘Transitie van de Waterketen’ door Ruud en het lastige dossier ‘Waterkwaliteit’ dat Marcel bracht tot waar het nu staat.

Een mooie start voor het nieuwe college van het Hoogheemraadschap van Delfland.
 
Team BVNL heeft er zin an!
Je ziet dat er steeds meer klimaatdrammers actief worden in de waterschappen. Zij zorgen ervoor dat functioneel besturen, gericht op de kerntaken van de waterschappen, ernstig onder druk komt te staan. BVNL ziet in het zuiveren van rioolwater, het repareren van dijken en het schoonhouden van het water de kerntaken.

Andere punten waar BVNL zich in het hoogheemraadschap voor wil gaan inzetten is de aanpak van overlast van stijgend grondwater. Veel mensen zitten met ondergelopen kelders en worden door hun gemeente van het kastje naar de muur gestuurd. Dat moet beter. Team BVNL wil ook de waterschapsbelasting binnen de perken wil houden. Zuiveringsinstallaties gebruiken veel energie, maar hogere kosten moeten we niet rücksichtslos afwentelen op de belastingbetaler. Verder willen we o.a. de aanleg van de Erasmusvaart, de vaarverbinding tussen Den Haag en het Westland, en de zwakke zeewering op Scheveningen agenderen.
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.