Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering.

De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.29 juni 2023
Nieuwsbrief verenigde vergadering
Op donderdag 29 juni vond de eerste reguliere Verenigde Vergadering plaats met het nieuwe college in volledige bezetting. Een van de besproken onderwerpen was de 'verhoging van het investeringsplan en krediet voor de huidige AWZI De Groote Lucht'.
 
Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht in Vlaardingen is aan het einde van zijn levensduur en het algemeen bestuur van Delfland heeft besloten om een nieuwe zuiveringsinstallatie te bouwen op Vergulde Hand West. Deze nieuwe zuivering, die naar verwachting pas eind 2026 gebouwd kan worden, zal langdurige capaciteit bieden en voldoen aan alle huidige en toekomstige eisen voor duurzame zuivering. Vanwege de vertraging moeten de huidige zuivering en zijn infrastructuur nog minstens twee jaar langer in bedrijf blijven
 
Hiervoor wordt het investeringsplan verhoogd en extra krediet beschikbaar gesteld, om zo de benodigde levensduurverlengende en capaciteitsvergrotende maatregelen uit te kunnen voeren. De VVD-fractie steunt dit besluit en erkent het belang van een geschikte en duurzame afvalwaterzuivering.
Tijdens de Verenigde Vergadering van 29 juni heeft Water Natuurlijk ingestemd met de verhoging van het ontwerp- en uitvoeringskrediet voor de instandhoudingsprojecten AWZI De Groote Lucht. Immers, zo goed mogelijk zuiveren van ons afvalwater blijft noodzakelijk én wij vinden het belangrijk dat we zo snel mogelijk grondstoffen kunnen hergebruiken, inclusief water. De hoogheemraad heeft toegezegd hierover een voorstel te presenteren in november 2023. 

Daarnaast hebben wij ingestemd met de profielen voor de leden en voorzitter van de in te stellen Rekenkamer Delfland. Opmerkingen om diversiteit nadrukkelijk mee te nemen in de profielomschrijving heeft het college overgenomen. Namens Water Natuurlijk neemt Annemiek Jenniskens plaats in de selectiecommissie.  

Bart van der Veer is wederom benoemd tot commissielid van de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie. Fijn dat Bart de fractie weer komt versterken. Tot slot is onze lijstrekker Marcel Vissers benoemd tot voorzitter van de Commissie Waterveiligheid en Waterketen (WVK).  
AWP houdt druk op het circulair maken van Delfland
De overheid verwacht van burgers en bedrijven dat zij bewuster omgaan met grondstoffen en afvalstoffen. De capaciteit van alle AWZI’s van Delfland wordt te krap. AWP wil daarom vaart maken terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Terugwinnen van cellulose bespaart energie en vergroot de capaciteit van bestaande AWZI’s. Andere waterschappen zijn om deze redenen al gestart met afvangen van cellulose wat hergebruikt wordt in wegenbouw, kleding, bioplastics en isolatiemateriaal.

AWP heeft, met steun van WN, PvdA en PvdD een amendement ingediend voor de terugwinning van cellulose uit afvalwater. Aangezien er nog veel vragen zijn, ging dit voor de andere partijen en het DB wat te snel. Maar ook zij willen aan de slag. Hoogheemraad Tieman heeft toegezegd dat in november 2023 concrete voorstellen komen voor terugwinning van diverse grondstoffen, waarbij ook gekeken wordt op welke van de 4 AWZI’s dit kan plaatsvinden.
Vandaag was de laatste vergadering van dit politieke seizoen. We hebben de gelegenheid benut om in te stemmen met een krediet voor onderhoud aan de Groote Lucht in Vlaardingen. Dat is nodig tot dat we een nieuwe afvalwaterzuivering hebben. Tegelijkertijd hebben samen met de andere progressieve partijen in het waterschap een amendement opgesteld om zo snel mogelijk te beginnen met het terugwinnen van cellulose (zoals wc-papier) uit het afvalwater. Deze druk heeft het college tot een toezegging gebracht om dit najaar met een voorstel hierover te komen. Vandaag hebben we ook de profielen voor de leden van onze nieuwe rekenkamer vastgesteld. We hebben daarbij aangedrongen op diversiteit. We hopen op veel en diverse sollicitaties. Allen een mooie zomer toegewenst, met voldoende (regen)water. Wie weet zien we u op of aan het water in Delfland.
De Verenigde Vergadering heeft unaniem ingestemd met het voorstel Instandhoudingsprojecten AWZI De Groote Lucht 2023-2030. Een stevig pakket aan maatregelen om deze afvalwaterzuivering in de lucht te houden, gezien de beperkte capaciteit en levensduur van deze installatie. Ondanks de beperkte levensduur ziet de Partij voor de Dieren kansen om alsnog grondstoffen terug te winnen en broeikasgassen, zoals methaan en lachgas te reduceren. Het amendement, ingediend samen met de AWP, PvdA en WN om te starten met het terugwinnen van cellulose, is na behandeling ingetrokken. De hoogheemraad deed de toezegging om in november voor alle zuiveringen met een concreet plan en verzamelkrediet te komen om de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit te verwezenlijken.

Aansluitend aan de VV was de traditionele zomerborrel. Een mooie gelegenheid voor het bestuur om nader kennis te maken met de mensen op de werkvloer en in het veld onder het genot van een drankje en (vegan) hapje.
Onze fractie heeft ingestemd met het instandhoudingskrediet voor de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. De installatie wordt noodzakelijkerwijs aangepast aan de nieuwe Europese regels. Hierbij kijken we ook of medicijnresten uit het water kunnen worden gezuiverd.

De CU/SGP fractie heeft melding over een sloot met veel rivierkreeften. Onze fractie dringt aan op een voortvarende aanpak van exoten. Deze soorten verwoesten de biodiversiteit en zijn schadelijk voor onze dijken en kades.
Deze laatste VV voor het zomerreces is niet erg enerverend. Een vertrouwelijk onderwerp waar niets over gezegd mag worden en een aantal hamerstukken die in de verschillende Commissies al zijn besproken en besloten.

Een wat verlaat amendement van de AWP brengt nog wat ophef. Na schorsing en ampel beraad wordt dit amendement dan weer ingetrokken. Het past ons inziens ook niet bij het Instandhoudings krediet voor DGL, terwijl het voor de AWZI Harnasch polder is bedoeld.

Rest ons alle VV leden en bij de VV betrokkenen een fijne vakantie periode te wensen.
29 juni was de laatste VV voor het zomerreces. Een serieuze vergadering, want het college heeft een kredietvoorstel aan het algemeen bestuur voorgelegd om de AWZI langer draaiende te houden tot er in Vlaardingen gestart kan worden aan de bouw van de nieuwe AWZI. Op AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen maakt Delfland het afvalwater schoon van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier, een belangrijke taak die onmisbaar is. De zuivering raakt aan het einde van zijn levensduur en capaciteit en verdere stappen zijn noodzakelijk. In de VV is een amendement voor cellulose terugwinning voorgelegd en deze duurzame mogelijkheid zal verder worden onderzocht. Als de samenwerking kan worden gezocht, zijn wij tot stappen maken bereid, want dat is constructief.

Wij wensen u een fijne zomervakantie toe en zullen deze gebruiken om verder aan zichtbaarheid en plannen te werken voor na het zomerreces
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.