Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.25 november 2022
Nieuwsbrief verenigde vergadering
In het kader van de begrotingsbehandeling heeft de fractie verzocht:
  • De bestaande bassins van glastuinbouwbedrijven te benutten om de opvangcapaciteit bij neerslag te vergroten.
  • Extra geld beschikbaar te stellen voor de opleiding van vrijwilligers die zich inzetten in het dijkleger.
  • De hulp aan het buitenland te intensiveren om de noden als gevolg van watersnood en droogte te lenigen.
Daarnaast heeft de fractie:
  • Een initiatiefvoorstel ingebracht om de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing opnieuw in te voeren.
  • Met waardering kennisgenomen dat het Rijksmonument de Zwethsluis wordt gerestaureerd en als schutsluis blijft functioneren.
  • Bij de behandeling van peilbesluiten ervoor gepleit praktijkpeilen niet zondermeer te legaliseren, maar eerst te onderzoeken of sprake is van het juiste peil.
  • De motie die pleit voor grondstoffenwinning uit afvalwater afgewezen, omdat dit juist is wat zuiveringstechnische werken doen.
  • Bij de algemene beschouwingen gewezen op het wenkend perspectief van deugdethiek als uitgangspunt voor goed bestuur.
Water Natuurlijk benadrukt waterkwaliteit, natuur en klimaatverandering in de algemene beschouwingen over de begroting van 2023.

Het staat als een paal boven water, dat we een enorme inspanning moeten leveren om de waterkwaliteitsdoelen voor alle wateren in 2027 te halen.

Meer aandacht voor optimale biodiversiteit is zeker geen druppel op een gloeiende plaat. Het water staat ons aan de lippen bij de strijd tegen klimaatverandering: de woningbouwplannen moeten beter rekening houden met waterveiligheid, waterbeschikbaarheid, natuur en waterkwaliteit. We willen zoveel mogelijk stoffen en water hergebruiken en zo min mogelijk water naar de zee dragen.

Wij vinden het jammer dat het voorstel over kwijtschelding van de zuiveringsheffing voor mensen die het hoofd nauwelijks boven water kunnen houden, geen meerderheid heeft gehaald.

Ook bij peilbesluiten moeten we klimaatverandering en natuur beter meewegen.

Water Natuurlijk wil waterkwaliteit, biodiversiteit en klimaatverandering ambitieus aanpakken om te kunnen leven als een vis in het water.
50PLUS heeft, ondanks de waardering voor hun initiatief wat aan de inkomens voor minima te doen via het weer invoeren van de mogelijkheid tot kwijtschelding voor de zuiveringsheffing, niet ingestemd met het initiatiefvoorstel van de PvdA, Natuur, PvdD en WN. Dit zou namelijk betekenen dat anderen in Delfland meer zouden moeten gaan betalen hetgeen voor personen net boven het minimum weer een extra belasting is.

50 PLUS heeft ingestemd met de begroting 2023. Het tarief voor de zuiveringsheffing gaat daarbij met € 15,-- per vervuilingseenheid (VE) omhoog. Om een gezonde financiële situatie te houden was dit, ook na een bezuiniging en inzetten van een stukje van de reserve, onontkoombaar.

Ook heeft 50PLUS ingestemd met een groot aantal peilbesluiten.

Tenslotte is er een - mede door 50PLUS ingediende- motie aangenomen om via de zuivering grondstoffen te winnen en te hergebruiken.
Het zijn onzekere tijden, vooral door de inflatie en de hoge energieprijs. Hierdoor moet helaas ook Delfland zijn tarieven verhogen. Dit gebeurt met een energietoeslag. Dat is niet leuk. Maar het is wel noodzakelijk. Daarbij wilden wij als Partij van de Arbeid, samen met vier andere partijen, de meest kwetsbare inwoners ontzien.

Wij vinden het onrechtvaardig om van mensen met een minimuminkomen een energietoeslag te vragen. Daarom hebben wij gepleit om de kwijtschelding voor de zuiveringsheffing in te voeren. Helaas bleek daarvoor in de verenigde vergadering geen meerderheid. We verschillen principieel van mening over hoe Delfland met zijn inwoners om moet gaan.

Het maakt duidelijk dat er op 15 maart 2023 wat te kiezen valt. Hoewel ons voorstel voor kwijtschelding is verworpen, hebben we toch ingestemd met de begroting omdat wij geen mogelijkheden zien de uitgaven te verminderen zonder afbreuk te doen aan noodzakelijke maatregelen, zoals het verbeteren van de waterkwaliteit.
Fractie Ongebouwd heeft ingestemd met de begroting. Wij zijn blij dat in deze onzekere tijd niet alle kostenstijgingen doorberekend zijn, maar worden opgevangen binnen de organisatie. Dat lukt helaas niet voor de stijgende energiekosten. Daarom gaan de zuiveringstarieven voor 1 jaar omhoog met een energietoeslag van 15 euro per vervuilingseenheid.

Wij hebben het PvdA initiatiefvoorstel voor het opnieuw invoeren van kwijtschelding voor de zuiveringsheffing niet gesteund. We willen niet dat de groep inwoners, die net naast de kwijtschelding vallen 8,71 euro per vervuilingseenheid extra moeten gaan betalen. Zij vallen al buiten alle financiële steunregelingen. Inkomenspolitiek hoort niet thuis in het waterschap.

De motie “Afvalwater is geld waard” hebben wij wel gesteund. We willen bij de nieuwbouw van zuivering De Groote Lucht optimaal de circulariteit en terugwinning van grondstoffen benutten. Wel moet er een overzicht komen van de kosten en opbrengsten en de relatie terugwinning van grondstoffen en opwekking van energie.
Bij de begrotingsbehandeling heeft de PvdD aandacht gevraagd voor droogte als gevolg van klimaatverandering. Bodem en grondwaterstanden dalen waardoor natuurgebieden letterlijk verstikken. Ecosystemen raken uit balans en de soortenrijkdom wordt weggevaagd. Onbegrijpelijk dat nog steeds 80% van ons regenwater zo snel mogelijk wordt afgevoerd naar zee. Zoetwatertekort leidt tevens tot hogere concentraties chemische stoffen in het oppervlaktewater en dus tot een nóg slechtere waterkwaliteit. Dit is schadelijk voor mens en dier. Opgeroepen is eveneens om bronvervuilers stevig aan te pakken. Weg met de fluwelen handschoen, want zonder water, geen later! 

Door stijgende lasten komen veel huishoudens in financiële problemen. De PvdD is daarom mede-indiener van het initiatiefvoorstel om weer kwijtschelding toe te passen op de zuiveringsheffing. Dit sociale gezicht, waar het waterschap voor kan kiezen, kreeg helaas weinig steun. 

Wij kunnen instemmen met de motie “Afvalwater Is Goud Waard”. Het terugwinnen van grondstoffen is essentieel op weg naar circulariteit.

 

De verenigde vergadering heeft de begroting 2023 vastgesteld en kennisgenomen van de meerjarenraming 2024-2027. Ondanks de uitdagende omstandigheden worden de ambities uit het bestuursakkoord ingevuld. De begroting weerspiegelt een balans tussen opgaven, kosten, opbrengsten en schuldpositie en vormt een duurzame basis voor de langere termijn.

De sterk gestegen energiekosten hebben ertoe geleid dat het tarief voor de zuivering moest worden aangepast met een opslag van 15 euro per vervuilingseenheid.  

De fractie Bedrijven spreekt bij deze laatste begroting uit de bestuursperiode 2019-2023 haar waardering uit over de wijze van samenwerking met de verschillende fracties binnen de verenigde vergadering.    

De AWP complimenteerde Delfland met de duidelijke begroting en stemde ermee in. Wel spoorde Hans Middendorp het college aan vaart te maken met de aanpak van giflozingen in het oppervlaktewater. AWP ging akkoord met de noodzakelijke energieopslag van 45 Euro per huishouden van 2 of meer personen. Deze verhoging met nog eens ruim 50% extra verhogen omwille van een ruimhartiger kwijtscheldingsbeleid vinden we te gortig en niet de taak van Delfland.

AWP vindt de jaarlijks terugkerende rentelast van 30 miljoen veel te hoog en roept op om bestaande leningen af te lossen en voor nieuwe investeringen te sparen. We kunnen leukere dingen bedenken dan de banken elk jaar spekken met 30 miljoen. 

De AWP motie ‘Afvalwater is geld waard!’ die Antoinette Jans indiende werd met acclamatie aangenomen. Als Delfland in 2030 voor 50% circulair wil zijn en 100% in 2050, moeten we daar nu bij de nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht mee beginnen.

Tijdens de algemene beschouwingen heeft het CDA gepleit om nu stappen te zetten om de uitdagingen van klimaatverandering en KRW aan te kunnen. Dit kan alleen in samenwerking met overheden en ondernemers. Voor het CDA is het vanzelfsprekend dat nauw opgetrokken wordt met de tuinders in ons gebied. Tuinders hebben al veel goede stappen gezet zoals Rainlevelr om regenwater op te vangen en lekkages te stoppen. Wij zijn daarom ook blij dat de samenwerking in het Afsprakenkader Emissieloze Kas is verlengd. Samen met de 1500 tuinders, gemeenten en de provincie werkt Delfland aan voldoende schoon, gezond en levend water in het hele gebied. Om land- en tuinbouwbedrijven duurzamer te maken is een waterloket nodig.

Om financieel gezond te blijven is het nodig een eenmalige verhoging van de zuiveringsheffing door te voeren en de schulden af te bouwen.

Laten we samen onze schouders er onder zetten om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen.

Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.