Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering.

De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.23 december 2022
Nieuwsbrief verenigde vergadering
Tijdens deze laatste VV van het jaar werd eerst de jarige voorzitter toegezongen.

De behandeling van het Reglement van Orde is uitgesteld vanwege het ontbreken van de gewenste bijlagen. 

Daarna kwamen aan de orde: de Nota Verbonden partijen;  Aanpassing verordening kwijtscheldingsregeling Delfland 2023 en Bestuurlijke P&C kalender. Met deze drie onderwerpen heeft Water Natuurlijk ingestemd.

Dan was er nog een motie buiten de orde over interbestuurlijke verhoudingen d.w.z. de verhouding tussen waterschap en andere overheden. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen na een aanpassing in het dictum en bedoeld als steuntje in de rug van Delfland om het waterschap nog sterker te positioneren waar het gaat over de ruimtelijke ordening  (of de inrichting van ons gebied) met als adagium dat water en bodem leidend zijn en er dus niet overal kan worden gebouwd.

Water Natuurlijk wenst een ieder goede Kerstdagen toe en een gezond 2023 met meer natuur!
De fractie van 50PLUS van het Hoogheemraadschap van Delfland wenst allen gezellige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2023.

Vooral gaan daarbij ook onze gedachten uit naar de inwoners en soldaten in de Oekraïne en wij hopen dat er spoedig vrede zal zijn.

Ook roepen wij op tijdens de feestdagen een alleenstaande aan de dis uit te nodigen. Het kan toch niet zo zijn dat er op deze dagen mensen alleen zijn.
Vandaag stemden we in de Verenigde Vergadering in met de nota verbonden partijen. Voor sommige taken is het heel nuttig om samen op te trekken met andere overheden. We moeten dat wel kritisch volgen en regelmatig toetsen of de samenwerking nog meerwaarde heeft voor het waterschap en onze inwoners en bedrijven.
De PvdA is van mening dat waterschappen een prominentere plaats moeten hebben in de bestuurlijke processen in Nederland! Dit standpunt wordt sinds kort mede ondersteund door de brief van het kabinet van 25 november jl., waarin bodem en water als sturende principes worden benoemd. Wij zijn blij dat de Verenigde Vergadering een motie heeft aangenomen waarin het college wordt opgeroepen ook echt positie te nemen als Delfland.

Wij wensen iedereen mooi feestdagen en een sociaal 2023! Lees ter inspiratie eens de Quiet500.

Tot volgend jaar.
De eerste vergadering na de wettelijke afschaffing van een aantal geborgde zetels. Ongebouwd wordt na 15 maart gehalveerd en de categorie Bedrijven zelfs weggevaagd.
Het resultaat van een “democratiseringsproces” ingezet door D’66 en GroenLinks in de Tweede Kamer. Aan de belangenbehartiging voor de 40.000 ondernemingen in Delfland is hiermee een zware slag toegebracht. Dat geldt ook voor onze eigen inbreng. Door het dictaat uit Den Haag moeten wij straks verder met twee plekken. Toch beheren agrariërs nog steeds 50 % van het areaal van Delfland. Maatregelen op het gebied van waterkwantiteit en ecologie moeten grotendeels daar een plek vinden. Met de blinde hang naar “meer” democratie is dus vooral het waterschap zelf de grote verliezer.

Ongebouwd heeft de motie Bestuurskracht Delfland mede ingediend. Met de enorme druk op de ruimte door plannen voor woningbouw en infrastructuur moet Delfland zich meer profileren als De Waterautoriteit.

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!
De VV heeft de geactualiseerde Nota Verbonden Partijen en andere samenwerkingsverbanden 2022 vastgesteld. Dit conform de aanbevelingen en conclusies van het onderzoek van de Rekeningcommissie. Tevens is deze Nota VP geactualiseerd t.b v. de invoering Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). Deze wetswijziging heeft als doel de kaderstellende en controlerende rol van Waterschappen te versterken.

 

Het RvO is van de agenda gehaald omdat de bijlage ontbrak met uitleg over o.a. het BOB-model, hetgeen een rede was om het RvO aan te passen. Het voorstel is nu om in de komende commissie het RvO opnieuw te toetsen.

 

Unaniem is de motie "Bestuurskracht Delfland 2023 e.v. " aangenomen. De Kaderbrief van 25 november jl. "Water en Bodem sturend" is hiervoor de directe aanleiding geweest. Aan Delfland wordt gevraagd om deze handreiking krachtig op te pakken en de gesprekken met alle partners in het veld te intensiveren en de bevoegdheden van Delfland te promoten.

 

CDA Delfland wenst u om te beginnen mooie Kerstdagen en een gezond 2023 toe! Dank is op zijn plaats aan iedereen, die het afgelopen jaar hard heeft gewerkt om droge voeten te houden of juist de droogte ‘s zomers te managen.

Samen met andere partijen heeft het CDA tijdens de laatste Verenigde Vergadering van 2022 aandacht gevraagd voor de verhouding tussen Waterschappen, Rijk, Provincies en Gemeenten. Er wordt de komende jaren veel gebouwd en klimaatverandering eist voldoende ruimte voor water en groen. De waterschappen hebben een belangrijke rol, want het Rijk wil dat water en bodem vanaf nu sturend zijn voor de ruimtelijke plannen van gemeenten en provincies. Het CDA heeft een motie ingediend waarin staat dat waterschappen de komende jaren veel meer aan het begin van de plannen voor huizen, bedrijven, tuinbouw, wegen, scholen enzovoort betrokken moeten zijn. Alleen op die manier kunnen we goed met water omgaan. 
Op initiatief van Christen Unie-SGP en Bedrijven is de motie “Bestuurskracht Delfland 2023 en verder” opgesteld. De motie roept het college op om de gesprekken met andere overheden te intensiveren, de samenwerking te versterken en hiermee te borgen dat Delfland aan de voorkant van ruimtelijke ontwikkeling het belang van Water en bodem als sturend principe inbrengt en hier daadkrachtig inhoud aan geeft. De motie kon op grote bijval van alle elf fracties rekenen en is unaniem aangenomen. Hiermee is een belangrijke eerste stap richting de toekomst gezet, die geen uitstel duldt en waarbij de VV uitziet naar de zichtbare invulling ervan.

De fractie Bedrijven dankt alle medewerkers en de staf van Delfland voor hun inzet in het afgelopen jaar en wenst een ieder prettige dagen en een mooi 2023!
De fractie heeft:

Er nogmaals op gewezen dat praktijkpeilen niet zondermeer moeten worden gelegaliseerd. Vooreerst moet worden onderzocht welk waterpeil voor de polder is vereist op basis van de weging van belangen. 

Het belang van het aangaan van gemeenschappelijke regelingen onderstreept. Het vaststellen van een kader voorkomt dat later problemen ontstaan over de voorwaarden waaronder de regeling is overeengekomen.

Een motie ingebracht waarbij is aangedrongen om het waterschap een volwaardige plaats te laten innemen bij de voorbereiding van stedenbouwkundige plannen. De eisen voor het waterbeheer moeten stevig worden verankerd en mogen niet worden verwaarloosd.
Dit is alweer onze laatste nieuwsbrief van 2022. Met veel plezier bracht onze fractie u het afgelopen jaar het nieuws uit de watersector.

Wij wensen u heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2023.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.