Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

7 juni 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Portefeuilleverdeling nieuw college vastgesteld
Van links naar rechts: Piet-Hein Daverveldt, Stijn van Boxmeer, Manita Koop, Peter Ouwendijk, Robert Tieman en Pieter Janssen
De leden van het nieuwe college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland zijn op donderdag 1 juni benoemd door de Verenigde Vergadering. Op 6 juni is ook de portefeuilleverdeling definitief vastgesteld. Het nieuwe college, ofwel Dagelijks Bestuur, heeft de taken als volgt verdeeld:

•    Piet-Hein Daverveldt, Dijkgraaf
•    Robert Tieman, Hoogheemraad Waterketen
•    Peter Ouwendijk, Hoogheemraad Waterveiligheid & Financiën
•    Manita Koop, Hoogheemraad Waterkwantiteit
•    Stijn van Boxmeer, Hoogheemraad Waterkwaliteit

Secretaris-directeur Pieter Janssen is secretaris van het college.
Voortgang toetsing en verbetering regionale waterkeringen in beeld
Dijken, duinen en kades beschermen ons gebied, de inwoners en hun bezittingen tegen het water. Wij maken daarbij onderscheid tussen primaire en regionale keringen. Binnen ons gebied beheren wij 434 kilometer aan regionale waterkeringen. 

Regionale keringen moeten voldoen aan een veiligheidsnorm die wordt vastgesteld door de provincie. Zij worden eens in de 12 jaar getoetst om te zien of ze voldoen aan de dan geldende norm. Zo niet, dan hogen we ze op en brengen waar nodig versteviging aan.

Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het toetsen en verbeteren van de regionale keringen binnen Delfland en rapporteert hierover naar de Provincie Zuid-Holland. In lijn met de afspraak voldoet 87% van de regionale keringen op dit moment aan de norm. 

Het toetsen, verbeteren en onderhouden van onze waterkeringen is een continu proces: werken aan de waterveiligheid is nooit klaar.
Jaarverslag 2022 Innovatiefonds
Proefopstelling Harkos
Waterschappen kijken altijd ver vooruit. Dat is nodig om tijdig te kunnen anticiperen op maatschappelijke, klimatologische en technologische ontwikkelingen. Innovatie is hierbij onmisbaar. Delfland heeft daarom een eigen fonds om innovaties binnen Delfland te stimuleren. 

Het jaarverslag van het innovatiefonds over 2022 geeft een overzicht van de projecten die in dat jaar uit dit fonds zijn gefinancierd. In totaal gaat het om 26 projecten. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam type oeverbescherming, onderzoek naar het hergebruik van zilte bagger, digitale monitoring van vispassages en onderzoek naar een ruimte-, energie- en kostenbesparend korrelslibsysteem (Harkos).
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.