Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

4 oktober 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H van 3 oktober
Berkelsche Zwethsluis: ‘restaureren sluis met behoud van waterkerende functie’

De Rijksmonumentale Berkelsche Zwethsluis uit 1862 voldoet niet meer aan de eisen voor een goede waterkering en moet opgeknapt worden. In het voortraject is onderzoek gedaan naar diverse varianten hoe deze sluis te versterken met oog voor de cultuurhistorische waarde. 

Het college heeft besloten om variant 1. ‘restaureren sluis met behoud van waterkerende functie’ verder uit te werken op haalbaarheid. Deze variant houdt in dat de sluiswanden verstevigd worden om weer te voldoen aan de veiligheidseisen die aan de waterkering worden gesteld.Deze verstevigingen komen onder de grond en zijn na afloop niet zichtbaar meer.

Verder worden er diverse onderdelen gerestaureerd zodat de sluis ook in de toekomst open en dicht kan. De komende tijd worden de details verder uitgewerkt en zal gestart worden met alle voorbereidingen die bij de uitvoering van het werken aan een Rijksmonument horen. Het restaureren van de sluis gebeurt naar verwachting in 2024.

Samenwerkingsovereenkomst Windwinning Hoeksebaan

Het college gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Eneco Wind B.V. en FMT Project B.V. Hiermee kan door de betrokken partijen de haalbaarheid en business case worden onderzocht van het project ‘Windontwikkeling Hoeksebaan’, op de terreinen van Renewi en Delfland (AWZI Nieuwe Waterweg). Met het aangaan van deze overeenkomst geeft Delfland uitvoering van de Energiestrategie van Delfland die het algemeen bestuur van Delfland op 20 december 2018 heeft vastgesteld.

De klimaatopgave voor onze regio is dermate groot dat het alleen door nauwe samenwerking mogelijk is om op termijn energie- en klimaatneutraal te kunnen zijn. Het aangaan van de betreffende samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in de uitvoering van het streven van Delfland naar een steeds groter aandeel eigen duurzame opwekking in het eigen beheergebied en daarmee in 2025 energie- en in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. Op basis van de haalbaarheidsstudie/businesscase zal blijken of het project (het plaatsen van een windturbine) ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd.

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.