Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

25 oktober 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H van 24 oktober
Begroting 2024: Trendbreuk, extra geld voor waterkwaliteit

Delfland presenteert deze week een sobere en doelmatige begroting voor 2024. Daarin wordt duidelijk dat het waterschap vanaf komend jaar structureel meer geld beschikbaar stelt om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.  

 

Het is een noodzakelijke trendbreuk ten opzichte van eerdere begrotingen omdat de waterkwaliteit in Delfland nog niet goed is. Die verandering werd al aangekondigd in het Coalitieakkoord 2023-2027, dat de titel ‘Water voor mens en natuur; een trendbreuk in waterbeheer’ meekreeg. Waterkwaliteit is het belangrijkste thema voor deze bestuursperiode. 

 

In de begroting is ook te lezen dat het waterschap blijft investeren om in 2025 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast zal Delfland eveneens in 2024 door werken aan het onderhouden en versterken van de dijken en kades. En Delfland zal zich ook volgend jaar sterk blijven maken om water en bodem sturend te laten zijn bij de inrichting van het beheergebied. 

 

Het college legt de Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2028 op donderdag 30 november ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering. De Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2028 ligt vanafdonderdag 26 oktober twee wekenter inzage op het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft. 

Oproep aanscherping normen toelating gewasbeschermingsmiddelen

Het college van Delfland wil strengere normen voor het toelaten en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Delfland roept daarom het College voor toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) op deze normen aan te scherpen.  

 

Delfland draagt zorg voor het waterbeheer in het gebied, globaal tussen Den Haag en Rotterdam. Onderdeel van het waterbeheer is de zorg voor een goede waterkwaliteit. Dat doen we samen met andere overheden en alle inwoners en bedrijven in ons gebied, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden. Het Ctgb is verantwoordelijk voor de toelating van deze middelen. Hiermee hebben ook zij een sleutel in handen om de hoeveelheid aangetroffen middelen te verlagen. 

 

In de afgelopen tien jaar is de waterkwaliteit sterk verbeterd maar de normen die gesteld worden vanuit de KRW worden nog niet gehaald. In ons gebied is op grote schaal glastuinbouw gevestigd. De frequentie en mate van overschrijding van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater baart ernstige zorgen.  

Via communicatie, deelname in onderzoekstrajecten en overlegorganen en toezicht en handhaving, werkt Delfland dagelijks aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Maar er is meer nodig.

Aanpak exotische rivierkreeften Delfland

Het college van Delfland informeert haar algemeen bestuur over de stand van zaken rondom de aanpak van exotische rivierkreeften. De exotische rivierkreeften hebben negatieve effecten voor de ecologie, de waterkwaliteit, de waterveiligheid, de biodiversiteit en de beleving van het water. Zij vormen daarmee een risico voor onze kerntaken en voor het behalen van onze doelen, waaronder die voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Delfland is in 2020 gestart met onderzoek naar een mogelijke aanpak, naar aanleiding van het vastgestelde exotenbeleid. Enerzijds zijn mitigerende maatregelen onderzocht tegen het graafgedrag van rivierkreeften en anderzijds is er een afvangpilot uitgevoerd en zijn innovatieve vangmiddelen ontwikkeld.

De aanpak van exotische schaaldieren is formeel de verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, vanuit de Visserijwet. Delfland ondervindt schade van de exotische rivierkreeften en onderzoekt daarom wat in ons gebied gedaan kan worden om de negatieve effecten te verminderen. Het college gaat graag het gesprek aan met het algemeen bestuur om te spreken over de te volgen aanpak, mede op basis van de resultaten van de onderzoeken die in de periode 2020-2023 zijn uitgevoerd.

Delfland bereidt zich voor op de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet voegt verschillende wetten samen. Met als uitgangspunt: meer samenhang en meer overzicht.  

Delfland is volop bezig met de voorbereidingen op de Omgevingswet. Dit betekent ook juridische aanpassingen in het beleid van Delfland. Het college heeft daarom besloten het Invoeringsbesluit Omgevingswet Delfland ter vaststelling aan de VV voor te leggen. Het doel van het Invoeringsbesluit is dat de daarin opgenomen regelingen hun volledige werking behouden nadat de Omgevingswet in werking is getreden. Bijvoorbeeld door het aanpassen van ‘Waterwet’ in ‘Omgevingswet’ in een regeling.   

Ook heeft het college ingestemd met de geactualiseerde Bezwaarschriften- en Klachtenverordening Delfland. Het actualiseren van deze verordeningen waren onder meer nodig vanwege de Omgevingswet. En omdat de huidige werkwijze van de Bezwaren- en Klachtencommissie niet meer aansloot bij de manier waarop deze was omschreven in de verordeningen.

Wijzigingen Waterschapsverordening Delfland vastgesteld

De Waterschapsverordening Delfland regelt vanaf 1 januari 2024 welke activiteiten op een bepaalde locatie in het gebied van Delfland zijn toegestaan. Dat kan zijn met een vergunning of bijvoorbeeld door het doen van een melding. In 2022 is de eerste versie van de Waterschapsverordening Delfland al vastgesteld.  

Afgelopen periode heeft Delfland een aantal kleine wijzigingen voorbereid: aanpassingen om beter aan te sluiten op het nieuwe Digitale Stelsel van de Omgevingswet (DSO), een actualisering vanwege nieuwe regels van de provincie Zuid-Holland voor grondwaterkwaliteit, kleine wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen en het uitstellen van de inwerkingtreding van regels voor afvalwatertransportleidingen. De waterschapsverordening zal regelmatig worden geactualiseerd om het verder te verbeteren of omdat er veranderingen in de regels zijn. 

Het dagelijks bestuur heeft een deel van de huidige wijzigingen vastgesteld. Een tweede deel van deze wijzigingen wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dit is gepland op 30 november 2023. 

De Waterschapsverordening Delfland treedt gelijk met de Omgevingswet in werking. Hiervoor moet na de vaststelling nog een laatste stap gezet worden: het publiceren van het besluit. Dit betekent dat de waterschapsverordening begin december bekend wordt gemaakt in het Waterschapsblad en gepubliceerd in de Wettenbank. Vanaf 1 januari 2024 kan dan een vergunningencheck en kunnen vergunningaanvragen in het DSO worden gedaan.

Bijstelling investeringskosten zoetwaterproject ‘Beter Benutten Bergsluis’

De perioden van droogte in de afgelopen jaren, hebben het belang van voldoende zoet water duidelijk gemaakt. Voor nu en in de toekomst. Om die reden heeft het college ingestemd met het voorstel aan de verenigde vergadering (VV) om de investeringskosten voor het project ‘Beter Benutten Bergsluis’ te verhogen. De Bergsluis vormt de scheiding tussen het boezemwater van Delfland en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en wordt bij extreme droogte opengezet om zoet water aan HHSK te leveren. 
 
Na aanpassing van de sluis kan HHSK ook zoet water aan Delfland leveren. Hierdoor bespaart Delfland kosten op de aanvoer vanuit het Brielse Meer en is de afhankelijkheid van deze zoetwaterbron minder groot. Ook wordt er een vispassage aangelegd, waardoor vissen van twee kanten de sluis kunnen passeren. Hierdoor verbetert de ecologische waterkwaliteit. 
 
De VV heeft eind 2020 financiële middelen beschikbaar gesteld, maar als gevolg van onder andere gestegen materiaal- en arbeidskosten, zijn deze niet meer toereikend. Na de besluitvorming door de VV op 30 november 2023 voor bijstelling van de investeringskosten, gaat Delfland een samenwerkingsovereenkomst aan met HHSK om het project verder uit te werken en te realiseren waarbij ook de omgeving wordt betrokken. Het Deltaprogramma Zoetwater heeft een bijdrage van € 1,4 miljoen voor dit project gereserveerd.

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.