Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

23 augustus 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Van afvalwater naar drinkwater: fase 2 van De Ultieme Waterfabriek

Het college heeft besloten de komende vier jaar jaarlijks €75.625 beschikbaar te stellen uit het Innovatiefonds voor deelname in fase 2 van het project de Ultieme Waterfabriek.

De beschikbaarheid van goed zoet water staat onder druk. Een belangrijke doelstelling van Delfland is daarom nuttig hergebruik van het schoongemaakte afvalwater van onze zuiveringen. Bijvoorbeeld voor de productie van drinkwater.

Delfland participeert sinds 2021 in het project "De Ultieme Waterfabriek", een consortium van drinkwaterbedrijven, waterschappen en instituten dat onderzoekt of en hoe wij van het schoongemaakte water van onze zuiveringen direct drinkwater kunnen maken.

In fase 1 is met de samenwerkende partijen onderzocht welke vraagstukken moeten worden opgelost om dit mogelijk te maken. Die vraagstukken zijn nu vertaald in een plan van aanpak met een looptijd van 4 jaar. Met de bijdrage uit het innovatiefonds draagt Delfland zijn deel bij aan de totale kosten voor deze tweede fase.

Minimale brughoogtes bij varend onderhoud van 1 meter naar 0,7 meter

Het college heeft ingestemd met een gedeeltelijke wijziging van de Beleidsregels ‘Werken in het profiel van wateren’ en ‘Dempen en graven’. Deze beleidsregels gaan onder meer over de aanleg en vervanging van bruggen over primaire watergangen die geen vaarweg zijn.

Primaire watergangen zijn de hoofdverbindingen voor aan- en afvoer van water. In de beleidsregels zijn eisen gesteld aan de minimale brughoogte. Hierdoor is onderhoud aan die watergangen mogelijk. Met de huidige onderhoudstechnieken is het mogelijk de eis aan de brughoogte te verlagen van 1 meter naar 0,7 meter. Door de aanpassing verwachten we dat meer vergunningen kunnen worden verleend voor het aanleggen en vervangen van bruggen doordat meer aanvragen binnen het beleid vallen.

Doorontwikkeling innovatie HARKOS

Het college heeft ingestemd met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst HARKOS en stelt voor de doorontwikkeling € 51.000 beschikbaar uit het innovatiefonds.

De waterschappen zuiveren het afvalwater uit de huishoudens en bedrijven. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. De bevolking groeit en daarmee ook de hoeveelheid afvalwater. De nieuwe Europese richtlijn Stedelijk afvalwater gaat extra eisen stellen aan het gezuiverde water. Beide ontwikkelingen vergen extra zuiveringscapaciteit en extra ruimte. Dat is een grote uitdaging.

In het innovatieproject HARKOS werken TU Delft, Delfluent Services B.V., Royal HaskoningDHV, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Evides Industriewater B.V. en Delfland samen aan een korreslibtechnologie waardoor het ruimtegebruik voor het reguliere zuiveringsproces op AWZI's met met een actiefslibsysteem kan worden verminderd en er ruimte komt voor nabehandelingstechnieken en eventuele capaciteitsgroei.  

Het project is in 2016 gestart als een innovatieproject en promotieonderzoek. In de eerste zes jaar is veel kennis ontwikkeld en is een proefzuivering gebouwd. De volgende stap is te onderzoeken of de technologie ook op grotere schaal kan worden toegepast. Daarnaast worden optimalisatievraagstukken uitgezocht.

Kosten aanvragen vergunningen vanaf 2024 omhoog

Het college heeft ingestemd met het verhogen van de leges, zodat deze meer kostendekkend zijn.

Voor het behandelen van een vergunningaanvraag brengt Delfland kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten heten leges. Hiermee wordt een deel van de kosten gedekt die wij maken voor het behandelen van de vergunning.

De hoogte van de leges zijn vastgelegd in de Legesverordening Delfland. De nieuwe categorieën en bijbehorende tarieven in de nieuwe verordening doen meer recht aan de daadwerkelijke werkzaamheden die Delfland verricht en zijn gebaseerd op de activiteiten van de Omgevingswet en de daaruit volgende Waterschapsverordening van Delfland. Deze treden naar verwachting op 1 januari 2024 in werking.  De Regionale Belasting Groep (RGB) int de kosten voor deze dienstverlening namens Delfland. 

De verenigde vergadering besluit in november over de gewijzigde Legesverordening Delfland. Bij instemming gelden vanaf 1 januari de hogere tarieven voor het behandelen van een vergunningaanvraag of een verzoek dat hiermee samenhangt.

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.