Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

22 november 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater

Het college informeert binnenkort het algemeen bestuur van Delfland over de voortgang, werkwijze en uitgangspunten om de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI's) verder te verduurzamen. Zo krijgt het algemeen bestuur inzicht in de uitgangspunten die gehanteerd worden om grondstoffen terug te winnen uit afvalwater. Bijvoorbeeld het voorkomen van verspillen van zoetwater. 

 

Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater is een samenspel tussen wat er kan op een AWZI-locatie, welke milieukosten het met zich meebrengt en wat het oplevert. We willen het liefst grondstoffen maken waar een afnemer voor is en waarvan de vraag naar hulpstoffen en energie tijdens de productie beperkt is. 

 

Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater is continu in beweging. AWZI's worden steeds aangepast als gevolg van groei, nieuwe ontwikkelingen en strengere eisen. Wetgeving, nieuw inzichten en procesverbeteringen hebben geleid tot innovaties op het gebied van energie en grondstoffenterugwinning. Delfland heeft al grote stappen gezet op het gebied van circulariteit. Denk aan de productie van groen gas en vloeibaar CO2.

Nieuwe beleidsregel Natte Ecologische Zones

Het college heeft besloten de ontwerpbeleidsregel Natte Ecologische Zones (NEZ) ter inzage te leggen. Hiermee wordt de bescherming en registratie van NEZ die worden aangelegd door onder andere gemeenten, in de legger mogelijk gemaakt.  

 

In de legger geven wij aan waar bijvoorbeeld de NEZ ligt en waaraan deze moet voldoen. Maar ook wie welk soort onderhoud doet en wat dit onderhoud inhoudt. Registratie in de legger zorgt voor het meewegen van het belang van de NEZ bij andere watervergunningaanvragen. Ook wordt het dan meegenomen in de jaarlijkse schouw, een controle naar het onderhoud van de NEZ. 

 

Delfland werkt aan schoon gezond en levend water in het hele gebied. Dit doen wij door het water te beschermen tegen vervuiling en door de waternatuur te stimuleren. Dat kunnen wij niet alleen; ook onze gebiedspartners hebben hierin een belangrijke rol. Om de ecologie in lokaal water te stimuleren, leggen bijvoorbeeld ook gemeenten en agrariërs NEZ aan. Daarbij lopen deze partijen nu nog tegen een aantal praktische obstakels aan. Door het instellen en naleven van de beleidsregel NEZ streeft Delfland er naar dat: 

 

1. Er een duidelijk toetsingskader is voor het beoordelen van vergunningaanvragen voor aanleg, medegebruik en verwijderen van NEZ.  

2. Alle aangelegde NEZ beschermd zijn. Ook die van gemeenten, natuurorganisaties en bewoners.  

3. Er een betere registratie is van groene structuren en oevers van gemeenten, natuurorganisaties en bewoners. 

Delfland stopt met Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie

Het college heeft besloten de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie per 1 januari 2024 te stoppen. In plaats daarvan richt Delfland zich de komende jaren op grootschaligere gebiedsgerichte maatregelen. Hiervoor versterkt het waterschap de samenwerking met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties.  

 

De klimaatscenario’s van het KNMI laten zien dat het klimaat sneller en heftiger verandert dan gedacht. Dit vraagt om versnelling en uitvoering van meer grootschalige maatregelen. Hiervoor versterkt Delfland de samenwerking met partijen als gemeenten, bedrijven en woningcorporaties. Het waterschap wil samen met deze en andere partijen meer impact maken door gebiedsgericht aan de slag te gaan. Voorbeelden van grootschaligere maatregelen zijn de klimaatadaptieve binnentuin van Staedion aan de Haagse Elboogstraat en de ondergrondse waterberging in de Rotterdamse wijk Spangen. Dit is effectiever dan het subsidiëren van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen. 

 

Met de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie stimuleerde Delfland sinds 2016 particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen in het beheergebied maatregelen te nemen om regenwater op te vangen. Delfland droeg daarvoor financieel bij aan diverse projecten. Bijvoorbeeld aan de aanleg van groenblauwe schoolpleinen of groene daken op woningen en schuren. Het klimaatbewustzijn is sindsdien toegenomen. 
 

Tot 31 december 2023 is het nog mogelijk een aanvraag in te dienen voor de regeling. Hierbij geldt: op = op.  De maatregelen moeten binnen negen maanden na toekenning zijn uitgevoerd. Op onze website staat informatie over de voorwaarden en hoe de bijdrage aan te vragen.

Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.