Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

22 maart 2023
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Voorlopige uitslag en vervolg waterschapsverkiezingen 2023

Met de waterschapsverkiezingen brachten ruim 432.000 inwoners in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland hun stem uit. BBB komt als winnaar uit de bus.  
Door een wetswijziging over het aantal zetels, zijn deze gestegen van 21 naar 26 zetels. Naast bovenstaande voorlopige uitslag zijn er ook twee zetels voor Natuurterreinen en twee zetels voor Ongebouwd.
Donderdag 23 maart definitieve uitslag

Donderdag 23 maart 2023 om 10.00 uur maakt het centraal stembureau de definitieve uitslag bekend tijdens een openbare zitting in het hoofdkantoor van Delfland, Phoenixstraat 32 in Delft.

Het huidige algemeen bestuur neemt op maandag 27 maart om 15.30 uur afscheid. Twee dagen later, op woensdag 29 maart, vindt de eerste vergadering van het nieuwe algemeen bestuur plaats. Dan leggen de nieuwe leden de eed of belofte af. Deze openbare vergaderingen vinden plaats in het kantoor van Delfland. Iedereen kan deze vergaderingen bijwonen of live beluisteren.
Nieuwe wateragenda Schiedam en Delfland
Het college heeft de gezamenlijke Wateragenda 2023-2028 van Schiedam en Delfland vastgesteld.

Hiermee zet Delfland zich samen met de gemeente in op het verminderen van de kans op wateroverlast in de stad, het scheiden van schoon hemel- en vuil rioolwater, het verder verbeteren van de waterkwaliteit en het recreatief gebruik van water.

In de wateragenda en het bijbehorend uitvoeringsprogramma staan heldere afspraken over het omgaan met water in en om de stad. Door water en bodem meer sturend te maken bij ruimtelijke ontwikkelingen, zetten Delfland en Schiedam zich in om ook op de langere termijn klimaatbestendig te blijven. Dat is nodig omdat ook Schiedam geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering, zoals wateroverlast, en bodemdaling.

Om de kans op wateroverlast te verminderen, is het streven extra waterbergingen aan te leggen die het regenwater opvangen en komt er extra groen in de stad. Ook bewoners worden gestimuleerd hemelwater op eigen terrein vast te houden, denk aan het aanleggen van een groen dak. Verder worden de kansen gepakt die nieuwbouwplannen en ontwikkelingen in de openbare ruimte bieden. Vele kleine initiatieven maken één grote en dragen gezamenlijk bij aan de leefbaarheid van de stad.
Jaarverslag WaterStraat
De WaterStraat heeft een mooi jaar achter de rug met veel bezoeken en workshops, één nieuwe innovatie en twee innovaties die een doorstart maakten in een nieuwe opstelling. In totaal liggen er nu veertien innovaties op de WaterStraat. Dat valt te lezen in het jaarverslag 2022 waar het college kennis van heeft genomen.

Een hoogtepunt was het bezoek van vier Delflandse gemeenten op de WaterStraat. De Delflandse gemeenten werden uitgedaagd om een casus aan te dragen van een werkelijk project binnen de gemeente waar ze klimaatadaptatie wilden toepassen. Samen met ondernemers zijn tal van mogelijkheden verkend, waarmee gemeenten ook daadwerkelijk aan de slag gaan.

Zowel op de WaterStraat als met ondernemers, is gewerkt aan verschillende onderzoeksvragen. Dit jaar trok de Waterstraat ook meer studenten aan, bijvoorbeeld voor afstudeeronderzoeken. De verzamelde data worden vastgelegd op het dataplatform van The Green Village. Op deze manier is alle data hier terug te vinden en live in te zien voor de betrokkenen.

De WaterStraat is een samenwerkingsverband van VPDelta+, The Green Village en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het is een levensechte testomgeving waar overheden, ondernemers en onderzoekers samen innovaties testen, verbeteren en demonstreren. De functie van de WaterStraat is het bieden van experimenteerruimte, ontmoetingsplek en etalage. Het vormt daarmee een tussenstap van innovatie naar daadwerkelijke toepassing in de openbare ruimte.
Copyright © 2023 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.