Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

19 oktober 2022
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Begroting 2023: veranderende wereld vraagt ook nodige van Delfland
Delfland zet zich ook komend jaar onverminderd in om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, dat de waterkwaliteit vooruitgaat en dat het afvalwater van de huishoudens en bedrijven goed wordt schoongemaakt. Zo dragen wij eraan bij dat de mensen in ons gebied veilig en prettig kunnen wonen, werken en recreëren. In de begroting 2023 staat wat Delfland daarvoor het komende jaar doet en wat daarvan de kosten zijn. De begroting is ook de basis voor de belastingtarieven.

Delfland heeft de afgelopen jaren een solide financiële basis gelegd; vier jaar achter elkaar was het niet nodig om de lasten voor de bewoners en bedrijven te verhogen. De wereld is in de afgelopen maanden echter sterk veranderd. Daarvan ondervinden inwoners, bedrijven en instellingen allemaal de gevolgen. De stijgende energiekosten, het gebrek aan materialen en het verhoogde risico op cyberaanvallen vergen ook het nodige van Delfland.

Wij kunnen de stijgende energiekosten niet opvangen binnen het huidige belastingtarief. Wij zien ons daarom genoodzaakt om in 2023 een energieopslag te verwerken op dat deel van het belastingtarief dat betrekking heeft op het schoonmaken van ons afvalwater. Wij zijn ons ervan bewust dat dat bij veel mensen hard aankomt.  

Als de energiekosten weer dalen, wordt de energieopslag in de eerstvolgende begroting aangepast. Intussen werken wij er hard aan ons energiegebruik nog verder terug te dringen en zoveel mogelijk energie zelf op te wekken.

Het college legt de begroting voor 2023 op 24 november 2022 ter besluitvorming voor aan ons algemeen bestuur. De begroting ligt vanaf 24 oktober 2022 ter inzage.

Bekijk ons nieuwsbericht: Begroting 2023: Veranderende wereld vraagt ook nodige van Delfland - Delfland (hhdelfland.nl) 
Aanpassen van het waterpeil
Als waterbeheerder stemmen wij het waterpeil in de sloten, vaarten en singels zo goed mogelijk af op het gebruik van het gebied. In een woonwijk houden wij het waterpeil lager dan in een natuurgebied waar weidevogels leven. Wanneer in een gebied de bestemming of inrichting verandert, dan passen we daar het waterpeil daarop aan. Op dit moment is een aantal nieuwe peilbesluiten nodig. 

In Rotterdam en Pijnacker-Nootdorp wordt het waterpeil in 13 gebieden aangepast vanwege ruimtelijke ontwikkelingen. In de gemeente Westland wordt een nieuw peil voorgesteld in verband met de bergingscapaciteit van waterberging de Wollebrand. Voor zes gebieden in gemeenten Westland, Delft, Den Haag en Rijswijk passen wij een correctie toe van een peilgrens zodat onze gegevens overeenkomen met de praktijk.

De voorgestelde peilbesluiten zijn afgestemd met de betrokkenen, voor zover het hun belangen raakt en de ontwerp-peilbesluiten hebben ter inzage gelegen.
Het college heeft nu ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Het algemeen bestuur stelt de peilbesluiten naar verwachting op 24 november 2022 vast.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.