Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland Bekijk de webversie
Deze nieuwsbrief verschijnt elke twee weken,
na de vergadering van het college.

14 december 2022
Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland
Uit D&H
Waterharmonica in fases aangelegd

Het college heeft ingestemd met het gefaseerd aanleggen van de Waterharmonica in Vlaardingen. Dit in het kader van Nieuw Waterland, het kwaliteitsprogramma van de Blankenburgverbinding en het project S.C.H.O.O.N..  

In het project S.C.H.O.O.N. zou Delfland in tijden van droogte extra gezuiverd water van AWZI De Groote Lucht via de Waterharmonica en de Krabbeplas inzetten in het gebied. Het extra schoon maken van het water zou gebeuren door nabehandeling met ozon. Omdat bromide dat al in het water zit, met de behandeling wordt omgezet in bromaat en bromaat recent is aangemerkt als zeer zorgwekkende stof, is hiervan afgezien.  
Op de huidige zuivering is geen ruimte en capaciteit om het water op een andere manier extra schoon te maken. AWZI De Groote Lucht is aan het einde van zijn levensduur en moet worden vervangen.  

Met de partners in Nieuw Waterland is gekeken wat dit betekent voor de Waterharmonica. Besloten is om deze aan te leggen en alvast te voorzien van stuwen. Als en wanneer de opvolger van AWZI De Groote Lucht extra schoon zoet water kan leveren, wordt de Waterharmonica daarvoor verder geschikt gemaakt.  

De Waterharmonica wordt een mooi groengebied dat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en de biodiversiteit. Het werk start naar verwachting eind 2023. 
Delfland blijft uitvoering klimaatkrachtige maatregelen stimuleren

Overlast door extreme buien en droogte neemt steeds meer toe. Delfland ondervindt hiervan de gevolgen in het dagelijks werk. Daarom stimuleert Klimaatkrachtig Delfland bewoners, bedrijven en instellingen in het gebied om hun omgeving klimaatbestendiger te maken. Net als afgelopen jaren stelt Delfland hiervoor een stimuleringsregeling beschikbaar. Het budget voor 2023 is 290.000 euro.

Impactrijke initiatieven die bijdragen aan het grootschalig opvangen en vasthouden van regenwater kunnen voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking komen. Denk aan een groot groen dak (meer dan 70 m2), een ondergrondse waterberging, een collectief van maatregelen samen met de wijk of een groen-blauw schoolplein. Als we samen de juiste dingen doen en regenwater vasthouden, verminderen we de kans op wateroverlast. 

De stimuleringsregeling is per 1 januari 2023 beschikbaar. Actuele informatie vind je dan op www.hhdelfland.nl/subsidie. Kijk voor tips en inspiratie op www.klimaatkrachtig.nl.
Doorontwikkeling inzet e-DNA-technieken

Het college heeft besloten om de verdere ontwikkeling van e-DNA-technieken te ondersteunen. Dit met als doel beter, sneller en tegen lagere kosten inzicht te krijgen in de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons gebied. 

Sinds 2016 verkent Delfland samen met collega-waterschappen, Rijkswaterstaat en STOWA de inzet van e-DNA technieken. Het onderzoek is in een fase gekomen van opschaling en doorontwikkeling. Hiervoor wordt geld beschikbaar gesteld vanuit het innovatiefonds. 

In de verkenning hebben wij de techniek toegepast op onder meer de zwemplas Delftse Hout en de zwemplas in het Wilhelminapark in Rijswijk. Aankomend jaar gaan wij er ook mee aan de slag in de plassen Wollebrand, Prinsenbos en Madestein. Wij onderzoeken hoe het ecosysteem in elkaar zit en welke factoren bijdragen aan het ontstaan van blauwalg. Met de gegevens die het onderzoek oplevert, kunnen wij beter beoordelen welke maatregelen effectief kunnen zijn in het bestrijden van de blauwalg. 

Wetenschappers van de Radboud Universiteit en de Wageningen Universiteit gaan bijdragen door complexe data om te zetten in bruikbare informatie voor waterbeheer. Samen met STOWA kijken wij hoe deze data kunnen worden ingezet voor de toestandsbepaling van de waterkwaliteit ten behoeve van de KRW. 
Visie op de Delflandse kust

Delfland ontwikkelt een kustvisie voor de lange termijn. De duinen en dijk die de mensen in ons gebied beschermen tegen overstroming vanuit zee voldoen voorlopig nog. Maar Delfland kijkt vooruit en werkt aan plannen om het gebied ook te beschermen bij extreme stijging van de zeespiegel (1 tot 3 meter). Daarvoor is een gezamenlijke strategie nodig die de waterveiligheidseisen bij een sterke zeespiegelstijging afstemt met de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling rond de kust.
 
Samen met belangrijke gebiedspartners is naar de verschillende belangen van de kust gekeken. Met de wetenschap dat de waterkering ruimte nodig heeft om mee te groeien met de zeespiegelstijging, zijn uitgangspunten benoemd voor oplossingsrichtingen voor de veiligheid op lange termijn. Het principe ‘zacht waar het kan (lees zand), hard waar het moet’ blijft behouden. Bij het vervolgonderzoek verwerken we ook KNMI-klimaatscenario’s van 2023. De verenigde vergadering stelt de visie op de Delflandse kust op 2 februari 2023 vast.
Wapenen tegen extreme neerslag

Het klimaat verandert sneller dan eerder werd gedacht. Hoe snel het klimaat verandert en waarmee we precies rekening moeten houden is onzeker. Wat wel zeker is: als we niets doen, neemt de kans op schade door wateroverlast vanuit het watersysteem flink toe, terwijl de ruimte voor oplossingen in ons gebied steeds schaarser wordt door de toename in bevolking en de woningbouwopgave.

De langetermijnstrategie wateroverlast ‘Wapenen tegen extreme neerslag’ biedt een kader en vormt de basis om te komen tot een water-robuuste en klimaatbestendige regio in 2050 en daarna. Het is een startpunt voor de doorontwikkeling van ons beleid voor zowel op korte als langere termijn. Hiermee kunnen we samen met medeoverheden, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de slag om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken!  

Het college legt de langetermijnstrategie wateroverlast “Wapenen tegen extreme neerslag” ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering.  
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.