Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 30 september 2022

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Het CDA is blij dat de gestegen energiekosten worden opgevangen door besparingen en door een deel uit de zuiveringsreserve te halen. De stijging voor het komend jaar baart het CDA wel zorgen. Het mag niet zo zijn dat de hogere kosten zonder meer doorvertaald worden naar inwoners en bedrijven. Delfland zal dus eerst zelf minder energie moeten gaan gebruiken en keuzes maken voor besparingen, alvorens eventueel de tarieven te laten stijgen.

Wij hebben unaniem een (voorlopig) besluit genomen voor nieuwbouw van de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen. Het CDA hoopt dat snel overeenstemming met de gemeente Vlaardingen komt. Daarbij moet ook geluisterd worden naar de omwonenden.

De Rekeningcommissie heeft het baggerbeleid onderzocht. Zij adviseert om  behalve doorstroming ook waterkwaliteit, biodiversiteit, recreatie en afzet van bagger op te nemen. Het CDA is het hier zeer mee eens en voorziet dat dit leidt tot meer integraal beleid en kostenbesparing.
  • Door middel van een voorstel (motie) de regels in de waterverordening Delfland over de aanleg van gebouwen en het bouwrijp maken aangescherpt. Dit om bodem en water sturend te laten zijn. Daarbij verwezen naar de recente oproep van de Deltacommissaris. Het voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen.
  • Bij het voorstel tot de bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie De Groote Lucht te Vlaardingen aangedrongen op een brede maatschappelijke afstemming. De gemeente Vlaardingen moet van meet af aan interactief worden betrokken bij de besluiten van Delfland. Ook de gemeente Vlaardingen zal Delfland direct bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten moeten betrekken.
  • Pleidooi gehouden om ook de bestaande tuinbouwbassins in te zetten voor de opvang van de afvoer van regenwater. Hiermee wordt de totale opvangcapaciteit voor tuinbouwgebieden aanzienlijk vergroot.
  • Verzocht om de hulp aan het buitenland te intensiveren om de watersnood te lenigen 
Het begon met een mededeling over het baggerbeleid-rapport van de Rekening Commissie. Water Natuurlijk heeft hiervoor vaak aandacht gevraagd: voor ecologisch baggeren; uitsluitend buiten het broedseizoen baggeren; met technische vragen en met agendering van dit onderwerp voor de Rekening Commissie. Waardering voor haar werk.
Nu is het college aan zet om met een beter baggerbeleid te komen.
 
Belangrijke juridische kaders zoals de Waterverordening stonden op de agenda. Dit als voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Zorgen over (compensatie bij)   verhardingsactiviteiten zijn door Water Natuurlijk geuit in de commissie. CU/SGP dienden hierover een motie in, die breed werd gedeeld en door de portefeuillehouder is omarmd. Simpelweg: eerder compenseren.
 
Over de toekomst AWZI De Groote Lucht is ingestemd met het voorkeursalternatief en het gevraagde krediet. Wel vraagt Water Natuurlijk (blijvend) aandacht voor de kwaliteit van het effluent en voor duurzaamheid.
 
De Bestuursrapportage 2022 vond waardering. Er is goed gepresteerd!
Wij feliciteren Harry Claassen met zijn installatie tot plaatsvervangend commissielid voor 50PLUS in Delfland.
 
50PLUS heeft ingestemd met de waterschap verordening waarin regels voor de fysieke leefomgeving zijn ingesteld. Deze verordening wordt tegelijk met de Omgevingswet van kracht. Om e.e.a. aan te scherpen is door de CU/SGP mede door ons ingediende motie ingediend om de verdere “verdozing” (verharding) op ongebouwd terrein in de toekomst verder te regelen. Deze motie is unaniem aangenomen.
 
Eveneens is ingestemd met verdere ontwikkeling van nieuwbouw van de AWZI in Vlaardingen en hiervoor een ontwerpkrediet beschikbaar te stellen. We verwachten dat verdere onderhandelingen met de gemeente positief zullen uitpakken. Voor het tot nu toe bereikte onderhandelingsresultaat heeft 50PLUS haar waardering uitgesproken.
 
Ingestemd is met de Burap 2022. Door de hogere kosten van zuivering en andere factoren is er een verslechtering van het exploitatie resultaat ontstaan van € 11,4 mln. dat moest worden gedekt. De toekomst zal naar verwachting nog meer problemen geven.
Tijdens de Verenigde Vergadering hebben wij aandacht gevraagd voor zorgvuldigheid bij het toestaan van aantasting van de primaire keringen. Daarover moet de Verenigde Vergadering altijd geïnformeerd worden voordat Delfland toestemming verleent. Zo kunnen wij rekening houden met de versnelde klimaatverandering. Wij zien dan ook uit naar geactualiseerd beleid in de nieuwe kustnota. Wij hebben ingestemd met de nieuwe waterschapsverordening.

Wij hebben ons positief uitgesproken over de plannen voor een nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen. Wij zijn blij met de keuze voor nieuwbouw en de met Vlaardingen overeengekomen aanpak, maar realiseren ons dat er nog veel stappen gezet moeten worden voordat er echt een schop de grond in kan.

Wij hebben ingestemd met de Bestuursrapportage 2022. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de stijging van de energielasten voor de afvalwaterzuivering en wat dit voor de belastingen in 2023 zal betekenen. Deze moeten ook voor mensen met een kleine beurs te dragen blijven.
Ongebouwd heeft aandacht gevraagd voor de nieuwe waterberging van 60.000 m3 in het Molenvlietpark tussen Rijswijk en Den Haag. Bij wateroverlast kan hier tijdelijk water uit de Vliet worden geborgen met meer veiligheid voor o.a. Delft, Pijnacker en Ypenburg. De berging in het park is klaar, maar de inlaat vanuit de Vliet nog niet. Wij willen meer zichtbare communicatie over de grote inzet van Delfland.

We hebben ingestemd met het ontwerpkrediet en de grondverwerving voor nieuwbouw van De Groote Lucht in Vlaardingen en we zijn blij met dit unaniem genomen VV besluit. Wel hebben we onze zorgen geuit voor een dergelijke financiële opgave in deze onzekere tijden.

In april 2020 heeft agrariër en oud waterschapper dhr. Doelman ingesproken over de compensatieregeling rond baggeren. Dit was aanleiding voor de Rekeningcommissie om een breder onderzoek te laten uitvoeren naar het baggerproces. Dat heeft geleid tot aanbevelingen voor aangepast beleid en uitvoering. 
De Partij voor de Dieren heeft ingestemd met de Waterschapsverordening en de Invoeringsverordening Waterschapsverordening. Met de Waterschapsverordening is Delfland klaar voor de invoering van de Omgevingswet. Complex en hierdoor ook beleidsarm. Complimenten aan de organisatie voor de uitwerking. Een wet met nogal een roerige geschiedenis, waarbij wij als partij toch ernstige zorgen maken over de bescherming van onze natuur, dieren en water. 
 
Onze fractie heeft ook ingestemd met het voorkeursalternatief AWZI De Groote Lucht. Nieuwbouw levert t.o.v. renovatie zoveel voordelen op met betrekking tot waterkwaliteit, duurzaamheid en energie. Passend binnen onze stevige ambities. Samen met de CU-SGP hebben we wel zorgen geuit over het proces. Graag hadden wij, gezien de grote impact op de inwoners van Vlaardingen, dat de besluitvorming meer in de tijd op elkaar was afgestemd. 
 
Complimenten ook aan de rekeningcommissie over het rapport “Baggerbeleid” en de voortvarendheid van het college om hiermee aan de slag te gaan. 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube