Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 24 augustus 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Intentieovereenkomst toekomst AWZI De Groote Lucht 

Het college heeft besloten de Gewijzigde intentieovereenkomst inzake de toekomst afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht te Vlaardingen vast te stellen. 

AWZI De Groote Lucht bereikt binnenkort het einde van haar levensduur en moet worden vervangen door een zuivering die weer 30 tot 40 jaar het afvalwater van de inwoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt.  

Delfland heeft een uitgebreide verkenning gedaan naar grootschalige renovatie op de huidige locatie en nieuwbouw op Vergulde Hand West. Op basis van de bevindingen heeft het Algemeen Bestuur op 15 juli 2022 besloten tot uitwerking van nieuwbouw als voorlopig voorkeursalternatief.  

De gemeenteraad van Vlaardingen heeft in juli 2021 in een motie bezwaren aangegeven tegen nieuwbouw. In een gezamenlijk proces met de gemeente is in het tweede deel van de verkenning in het bijzonder aandacht gegeven aan deze bezwaren. Daarbij is gebleken dat het mogelijk is deze weg te nemen. 

Het college van B&W heeft aangegeven de voorkeur van Delfland voor nieuwbouw daarmee te kunnen en willen ondersteunen en afspraken hierover met Delfland vast te willen leggen in een gewijzigde intentieovereenkomst. Deze overeenkomst is op 16 augustus 2022 door het college van B&W van de gemeente Vlaardingen geaccordeerd. 

Collectief voor schoner water 

Het college heeft besloten het Algemeen Bestuur van Delfland een voorstel voor te leggen om de collectieve zuivering op AWZI Nieuwe Waterweg uit te voeren met een andere techniek. 

Glastuinbouwondernemers zijn verplicht restwater uit hun teelten te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen voor zij het lozen op het riool. In 2027 moeten ook de voedingsstoffen eerst uit het water. Glastuinbouw Nederland heeft Delfland gevraagd deze plicht voor een deel van de glastuinbouw collectief uit te voeren. Delfland zuivert afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven en is hiervoor dus een logische partner. 

Collectief zuiveren is beter en duurzamer dan individuele zuiveringen en is bovendien een mooie gezamenlijke stap naar een circulaire waterketen, waarbij afvalwater wordt hergebruikt in eigen gebied. 

Voor het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten is een extra zuiveringsstap nodig. Die zou worden uitgevoerd met ozon. Bij nabehandeling met ozon wordt bromide in het aangevoerde water omgezet in bromaat. Recent heeft het Rijk bepaald dat bromaat moet worden gezien als zeer zorgwekkende stof. Daarmee is deze techniek voor de collectieve zuivering niet wenselijk en niet haalbaar. Delfland en de aangesloten ondernemers hebben daarom een alternatief uitgewerkt.  

De kosten voor de collectieve zuivering worden gedragen door de ondernemers die zijn aangesloten bij de Water ZuiveringsCoöperatie Westland. Deze neemt naar verwachting deze zomer een besluit over de overeenkomst met Delfland. 

Overig nieuws
Voorbereidingen inwerkingtreding Omgevingswet 

Delfland bereidt zich voor op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. De Omgevingswet bundelt de wetten omtrent de fysieke leefomgeving, zoals de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Tegelijk met de Omgevingswet zal de Waterschapsverordening Delfland in werking treden en worden de Keur Delfland en de Algemene Regels ingetrokken. 
 
De Waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die Delfland stelt binnen zijn beheergebied. Als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening wordt ook een aantal regelingen van Delfland gewijzigd. Hierdoor houden deze regelingen hun volledige werking nadat de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Delfland in werking zijn getreden. Een voorbeeld hiervan is het Delegatiebesluit. 

In het D&H van 23 augustus is besloten de Waterschapsverordening Delfland en de wijzigingen van de regelingen ter besluitvorming voor te leggen aan de VV. 
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram