Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 8 juli 2022

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Ongebouwd hecht aan een financieel gezond Delfland. Daarom is onze fractie blij met de toezegging, dat er in september een notitie ligt voor een kader hoe om te gaan met leningen en aflossingen in de komende jaren. Wij vinden het urgent dat de hoge schuldenlast afneemt. Dan dalen ook de rentelasten, in 2021 nog 30,4 mln.! Dit moet een positief effect krijgen op de tarieven.

Ook hebben wij afscheid genomen van Hoogheemraad Marcel Belt, die verdergaat als wethouder. Wij feliciteren Marcel met deze uitdaging en bedanken hem voor zijn inzet voor o.a. de kringloop landbouw. Zijn opvolger Marcel Vissers wensen wij succes in zijn nieuwe functie.

Daarnaast willen we Leon Hombergen bedanken voor de samenwerking en zijn jarenlange inzet voor Delfland. Ook voor hem gelukwensen in zijn nieuwe rol als fractievoorzitter in Delft.

De vertrekkende bestuurders ontvingen van ons een mand met streekproducten, een boerenzakdoek en de sticker: #trotsopdeboer!
Het CDA is blij met de investeringen in De Lier bij RijkZwaan en de Oranjebuurt. Hierdoor zullen tientallen huizen van de Oranjebuurt in de toekomst geen wateroverlast meer hebben.

Dankzij de goede samenwerking tussen ambtenaren en bestuurders van Gemeente Westland, Delfland en RijkZwaan wordt het opgelost. Er komen extra duikers onder de weg. Langs het Kralingerpad wordt het water verbreed en extra plasdrasgebiedjes aangelegd. Zo wordt het ook aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars, vindt het CDA. 
De Lierse bewoners zijn afgelopen periode op de hoogte gehouden. Komende jaren gaan gemeente en waterschap kijken hoe bewoners ondanks bodemdaling toch zonder wateroverlast kunnen wonen.
 
Tot slot wenst het CDA de nieuwe hoogheemraad Marcel Vissers veel succes toe de komende maanden. Wij vertrouwen erop dat hij de dossiers waterkwaliteit, zwemwater en recreatie goed voortzet. Hij volgt Marcel Belt op, die wethouder wordt in Leidschendam-Voorburg. 
De fractie heeft aangedrongen op:
  • Onderzoek naar invoering van een wettelijke regeling voor openbare vaarwateren, samen met provincie en stichting Waterrecreatie Nederland. Dit is belangrijk om de doorvaart zeker te stellen en vooral de doorvaarthoogten van bruggen veilig te stellen.
  • Een meer strategische aanpak van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden.
  • Een integrale, gebiedsgerichte aanpak om de verschillende structurele veranderingen op het terrein van stikstof, waterkwaliteit, woningbouw en waterbeheer en energie te realiseren. Deze aanpak te leggen naast het stikstof actieplan van de provincie Zuid-Holland en op basis daarvan de ruimtelijke plannen tegen het licht te houden. 
  • Het nadenken over hoe wateroverlast in De Lier voorkomen kan worden door het creëren van ruimte voor wateropslag. De sloop van gebouwen moet hierbij niet worden uitgesloten.
  • Het betrekken van de aanleg van een tweede kustlijn in het onderzoek naar de bescherming tegen de zeespiegelstijging.
De agenda van de VV bestond vooral uit hamerstukken zoals de kadernota voor de begroting van 2023.  

Tevens hebben we afscheid genomen van Leon Hombergen, fractievoorzitter van de PvdA. Dertien jaar heeft hij deelgenomen aan de VV en zich tomeloos ingezet voor democratie en diversiteit.

We hebben ook afscheid moeten nemen van Marcel Belt. Zijn werk als hoogheemraad werd alom geprezen. Hij wist anderen te inspireren en zette zich met hart en ziel in voor schoon, gezond en levend water, voor biodiversiteit, energieneutraliteit, circulariteit en klimaatneutraliteit.

Als nieuwe leden hebben we Peter Kiela van de PvdA en Anneke Wijbenga van Water Natuurlijk verwelkomd.

Marcel Vissers, lid van Water Natuurlijk, is met grote meerderheid van stemmen benoemd tot hoogheemraad en neemt de portefeuille van Marcel Belt over. Wij feliciteren hem van harte, we weten dat hij zich voor de volle 100% zal inzetten voor een betere leefomgeving.

Iedereen een mooie zomer gewenst!
De verenigde vergadering stond in het teken van een aantal wisselingen zowel in het algemeen bestuur als in het dagelijks bestuur. In de verschillende toespraken werd het collegiale bestuursklimaat en het besturen vanuit een gezamenlijk bestuursakkoord kenmerkend voor de huidige bestuursperiode aangehaald.

De Kadernota 2023 waarin beschreven is hoe Delfland omgaat met interne- en externe ontwikkelingen en inzet op een solide financieel beleid en het realiseren van de ambities uit het bestuursakkoord is als opmaat voor de Begroting 2023 en de Meerjarenraming door de VV vastgesteld.

Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor een kader dat de VV inzicht geeft hoe binnen Delfland om te gaan met langlopende leningen, de door portefeuillehouder Ouwendijk toegezegde notie kan hier een eerste aanzet voor zijn.  
50PLUS wenst Marcel Belt en Leon Hombergen na hun afscheid in de Verenigde Vergadering veel succes toe in hun nieuwe functies. Evenzo geldt dit voor de nieuwe hoogheemraad, Macel Vissers en de nieuwe VV leden hr. P.Kiela en mw.A.Wijbenga.
 
50PLUS is akkoord gegaan met de Kadernota 2023 die is opgesteld t.b.v. de begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2027.

Tevens is ingestemd met voortgangsnotitie informatiebeveiliging en het openbaar maken van hierop betrekking hebbende stukken.
 
Het vaststellen van het investeringsplan ter oplossing van wateroverlastknelpunt 24 in De Lier had eveneens onze instemming.
 
50PLUS wenst iedereen een prettig reces toe.
Donderdag namen we in de verenigde vergadering afscheid van onze fractievoorzitter Leon Hombergen. Hij was sinds 2009 actief bij Delfland en heeft zich met veel enthousiasme ingezet voor een duurzaam en solidair waterschap. Hij is gekozen in de gemeenteraad van Delft en we kijken dan ook uit naar een goede samenwerking in zijn nieuwe rol. Peter Kiela heeft zijn plaats overgenomen en is sinds donderdag lid geworden van de verenigde vergadering. Lobke Zandstra is onze nieuwe fractievoorzitter.

We hebben ingestemd met de kadernota 2023, de nota over kostenverdeling en het voorstel over informatiebeveiliging. Bij het oplossen van het wateroverlastknelpunt in de Oranjebuurt in De Lier gaven we het college het advies om de volgende keer eerder in gesprek te gaan met betrokkenen in de omgeving, zodat de meekoppelkansen, bijvoorbeeld rond recreatief medegebruik, al in het voorstel aan de verenigde vergadering kunnen worden meegenomen.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube