Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 8 juni 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Delfland zet de koers uit voor 2023

Het college heeft de ambities en opgaven voor het komende jaar verwoord in de Kadernota 2023. De organisatie staat voor een stevige uitdaging. Het is en wordt steeds belangrijker dat water een prominente rol krijgt in gebiedsprocessen zodat wij, samen met partners in het gebied kunnen blijven zorgen voor droge voeten en schoon en voldoende water.
 
De wereld om ons heen is sterk in verandering en de onzekerheden zijn groot. Ondanks de inflatie, schaarste van grondstoffen, krapte op de arbeidsmarkt en een verhoogd risico van cyberaanvallen ligt Delfland goed op koers.
Het college zet onverminderd in op transities en opgaven als klimaatverandering, bodemdaling, woningbouwopgave, energietransitie en Europees beleid.
 
Lasten blijven gelijk
De afgelopen jaren is hiervoor een solide financiële basis gelegd. Ook in 2023 wil het college de lasten voor burgers en bedrijven gelijk houden, zoals afgesproken in het bestuursakkoord. Tegelijkertijd doen zich door externe ontwikkelingen onzekerheden voor die daarop van invloed kunnen zijn in de komende jaren.
 
Het college legt de kadernota op 7 juli aanstaande ter besluitvorming voor aan de verenigde vergadering.
Delfland ondersteunt gebiedsvisie Broekpolder

In het noordwesten van de gemeente Vlaardingen ligt de Broekpolder. Een groen recreatiegebied van ca. 420 ha groot dat intensief wordt gebruikt door bewoners van Vlaardingen en omgeving.
 
Om het gebied te behouden voor toekomstige generaties is een gebiedsvisie gemaakt. Deze is opgesteld door de Stichting Federatie Broekpolder in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit medewerkers van de gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer en Delfland.
 
Delfland deelt het belang voor een gezonde en natuurlijke Broekpolder voor de inwoners nu en in de toekomst en ondersteunt de gebiedsvisie. Hierin wordt water de drager genoemd van de ecologische en recreatieve functies. Bij de ondersteuning vraagt het college aan de gemeente Vlaardingen om blijvende aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit en om rekening te houden met het veranderende klimaat: hevige buien en lange periodes droogte vragen om ruimte voor waterberging in de Broekpolder.
 
Op 24 februari 2022 is de gebiedsvisie vastgesteld door de gemeente Vlaardingen en op 11 maart 2022 heeft ook de Stichting Federatie Broekpolder haar goedkeuring gegeven. Het besluit van Delfland om de gebiedsvisie te ondersteunen wordt opgenomen in de definitieve versie van de gebiedsvisie.
 
Voortgang regionale waterkeringen in beeld
 
Stevige duinen en dijken zorgen ervoor dat ons gebied niet onder water loopt. Het zijn belangrijke waterkeringen die de inwoners van ons gebied en hun bezittingen beschermen. In het Nationaal Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt over het op orde houden van deze keringen. In 2030 moet ten minste 95% van de regionale keringen aan de norm voldoen. Delfland rapporteert hierover jaarlijks aan de provincie Zuid-Holland.
 
Binnen ons gebied beheren wij 438 kilometer regionale waterkeringen. Het toetsen en waar nodig verbeteren van de waterkeringen is een forse taak waarmee wij structureel bezig zijn.
 
De veiligheidsnormen voor deze keringen zijn vastgesteld door de provincie Zuid-Holland. Door bodemdaling en zeespiegelstijging hebben wij niet alleen nu, maar ook in de toekomst een forse opgave.
Door die opgave goed in kaart te brengen, kunnen wij bepalen welke middelen we nodig hebben om de waterveiligheid van ons gebied te blijven borgen; er moet nog 60 kilometer op orde worden gebracht. Het college heeft kennisgenomen van de voortgang van het toetsen, ophogen en verbeteren van de regionale keringen bij Delfland.
 
Ook de komende jaren worden dus nog veel keringen opgehoogd en versterkt. De volgorde van het werk bepaalt Delfland op basis van urgentie. Ook worden kansen benut om mee te liften met andere werkzaamheden van Delfland of andere overheden of instanties.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram