Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 3 juni 2022

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

In levende lijve bijeenkomen als Verenigde Vergadering is duidelijk te prefereren boven het digitaal vergaderen. Zo hebben we de zorg over de slechte kwaliteit van het oppervlaktewater goed kunnen delen met de insprekers namens Natuurmonumenten en de Milieufederatie.

Aan de concrete opvang van Oekraïense vluchtelingen kan Delfland weinig bijdragen, maar vond toch een manier om de nood te verzachten door organisatorische hulp te bieden. Dat heeft ons verheugd.
Na vaststelling van nieuwe normen voor bromaatlozingen in het oppervlakte water zijn de plannen voor de zoetwaterfabriek en het project S.C.H.O.O.N. voor de Krabbeplas opgeschort. We hopen dat er eind dit jaar duidelijkheid komt over alternatieven in de zuiveringstechniek en dat de nieuwe afvalwaterzuivering de Groote Lucht daartoe uitkomst kan bieden.

Fractievoorzitter Leon Hombergen kondigde zijn vertrek aan uit het Algemeen Bestuur van Delfland. Hij is gekozen in de gemeenteraad van Delft en gaat daar voor de PvdA aan de slag.
50PLUS is akkoord gegaan met de onderbreking van het project S.C.H.O.O.N. vanwege bromaat door de strengere normen die hiervoor zijn gaan gelden. Het beschikbare budget hiervoor blijft beschikbaar doch zal in de toekomst worden gekoppeld aan de Nieuwbouw van de AWZI De Groote Lucht. Het deelproject Waterharmonica zal voor zover mogelijk doorgang vinden.

Eveneens is 50PLUS akkoord gegaan met de vaststelling van de jaarrekening 2021 en het verdelen van de overschotten aan de verschillende reserves. Het totaal voordelig exploitatieresultaat bedroeg € 9.847.618.

De schuldpositie van Delfland wordt hiermee eveneens verbeterd.
PvdD is blij met de inspanningen van Delfland van de afgelopen jaren op het gebied van het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is structureel geld voor extra handhaving in de glastuinbouw en meer aandacht voor de cruciale rol die het waterschap speelt voor de ecologie. Echter, kijkend naar de chemische waterkwaliteit kleurt het gebied van Delfland nog steeds alarmerend rood.
 
Het is goed dat Delfland nu ook beleid opstelt voor overig water: als je in 80% van de wateren niets doet, dan ga je de KRW-doelen in de aangewezen 20% van de wateren nooit halen. Maar het is een risico om hier alleen te volstaan met een inspanningsverplichting. Dit lijkt juridisch misschien voldoende, maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat is niet of het juridisch voldoet, maar of het ecologisch voldoet.
 
Het huidige stuk ademt nog te veel het oude tempo en bevat veel goede, maar te vrijblijvende ambities.
De fractie heeft zich ingezet voor het behoud van de geborgde (gereserveerde) zetels voor het waterschapsbestuur. Regelmatig is overleg gevoerd met de Tweede Kamerfractie van de CU. Op basis daarvan is door de Kamer een amendement aangenomen om de geborgde zetels slechts deels af te schaffen.
Daarnaast is aangedrongen op:
  • Het inzetten van het financieel overschot voor de opbouw van reserves voor toekomstige investeringen in zuiveringsinstallaties en aanpassingen van waterwerken (anticiperend op de gevolgen van klimaatverandering). Zo zou een forse verhoging van de belastingtarieven voorkomen kunnen worden.
  • Het feit dat het doek niet mag vallen voor de Zoetwaterfabriek nu door het Rijk stengere lozingsnormen zijn opgelegd. 
  • De waterkwaliteitsdoelen voor de kleine wateren niet door de Europese Commissie zijn opgelegd en dit duidelijk in het stroomgebiedsbeheerprogramma wordt onderstreept.
  • Aandacht voor het cultureel erfgoed van het waterschap bij realisatie van plannen voor recreatieve voorzieningen in samenhang met de uitvoering van waterwerken.
AWP-Delfland luisterde instemmend naar de insprekers van Natuurmonumenten en Milieufederatie. Fijn dat dat zij de door AWPD aangevoerde urgentie om de waterkwaliteit sneller te verbeteren onderstreepten.

Met het tijdelijk stopzetten van het project S.C.H.O.O.N. stemde AWP-Delfland in. Geen troep in het water. Maar dit mag niet leiden tot afstel zodat we medicijnresten blijven lozen. AWP-Delfland wil Krabbeplas tussentijds doorspoelen met oppervlaktewater.

AWP-Delfland diende een motie in om op het verkiezingsbudget Waterschapsverkiezingen 2023 van in totaal 2,0 mln. per fractie €5.000,= campagnebudget vrij te maken. Doel is de komende waterschapsverkiezingen wat kleurrijker te laten verlopen door partijen zelf publieksvoorlichting te laten verzorgen zodat de kiezer ook weet WAT er te kiezen valt.

Veel fracties waren enthousiast omdat dit initiatief perfect past binnen het motto ‘Samen aan de slag voor water’.

De fracties van VVD, CDA, CU/SGP, ‘ongebouwd’ en ‘bedrijven’  waren gek genoeg tegen dit sympathieke voorstel zodat het helaas werd  afgewezen.
Vanaf nu wordt er gewerkt aan de kwaliteit van al ons water en niet alleen aan de 20% die onder de Europese Kaderrichtlijn Water valt. En dat is hard nodig. Daar zijn de insprekers van Natuurmonumenten en de Zuid Hollandse Milieufederatie het van harte mee eens. Zowel gemeenten, als de provincie, als de natuurorganisaties als Delfland en vooral ook de glastuinbouw moeten samenwerken om de kwaliteit van het water in ons gebied flink te verbeteren.

Een ander onderwerp wat WN aan het hart gaat is het mogelijk maken van recreatie in, op en langs het water als het niet ten koste gaat van waterveiligheid en natuur. Eendrachtig werd de visie daarop goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de jaarstukken van 2021.
Vandaag werd voor het eerst in twee jaar weer vergaderd in de VV-zaal. De vergaderopstelling is aangepast zodat het debat beter gevoerd kan worden. 
 
In Delfland worden steeds meer huizen aan het water gebouwd en het aantal boten neemt toe. Dat leidt soms tot ongewenste situaties en het CDA heeft daarom gevraagd onderzoek te doen om samen met gemeenten een uniforme vaarregistratie in te voeren. Dan kan de voorlichting worden verbeterd en overlast worden tegengegaan.
 
Vanwege het verbod op Bromaat is de zoetwaterfabriek in Vlaardingen uitgesteld. Het CDA vindt dit jammer want de zoetwaterfabriek is samen met de waterharmonica een hele goede stap om afvalwater geschikt te maken voor doorspoeling van Delfland in plaats van op zee te lozen. De zoetwaterfabriek wordt nu opgenomen in de plannen voor de Groote Lucht. Het CDA heeft benadrukt hier vaart mee te maken en dat er niet sprake mag zijn van afstel.
De verenigde vergadering heeft de jaarstukken 2021 vastgesteld en haar waardering uitgesproken over de stukken en het advies van de rekeningcommissie. De schuldenpositie van Delfland is weliswaar verbeterd in het afgelopen jaar, maar dient in het licht van de omvangrijke toekomstige investeringen, waaronder zuivering De Groote Lucht, ook in 2022 verder te worden verlaagd. In dit kader hebben wij het college aandacht gevraagd voor invulling van de eerdere (2021) motie “Financieel evenwicht lange termijn”.  
 
Wij hebben ingestemd met de onderbreking van het project S.C.H.O.O.N en zien uit naar de uitkomst van het onderzoek voor inpassing van dit project in het project Toekomst AWZI Groote Lucht, waarmee de eerder gestelde doelen van S.C.H.O.O.N alsnog kunnen worden gerealiseerd.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube