Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 25 mei 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Samenwerken aan droge voeten in De Lier

Zorgen voor droge voeten bij hevige regenval, dat is een flinke uitdaging. Zeker in bepaalde delen van De Lier. Daarom werken Delfland, gemeente Westland en groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan daar samen om de kans op wateroverlast te verminderen.
 
Rijk Zwaan gaat uitbreiden. Het bedrijf heeft op verzoek van Delfland en de gemeente een bestaande sloot langs het Kralingerpad 10 meter breder gemaakt. Daarnaast graaft Rijk Zwaan extra water op het nieuwe terrein. Daardoor neemt de kans op wateroverlast af, zowel op het bedrijfsterrein als in de Oranjebuurt in De Lier.
 
Dat zijn belangrijke en effectieve maatregelen, maar daarmee is in de Oranjebuurt het probleem nog niet opgelost. De gemeente en Delfland hebben daarom meer projecten in voorbereiding: grote duikers (kokers) onder de N223 en de Burgerdijkseweg waardoor het water in uit de Oranjebuurt sneller wordt afgevoerd en ook de sloot bij het terrein van Staatsbosbeheer wordt verbreed.
Delfland denkt mee in onderzoek Dunea naar nieuwe bronnen drinkwater
 
Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en de druk op de waterkwaliteit, is het niet meer vanzelfsprekend dat wij altijd kunnen beschikken over voldoende zoet water van goede kwaliteit. Dat heeft gevolgen voor de natuur, de land- en tuinbouw en andere van zoet water afhankelijke functies, zoals de levering van goed drinkwater.
 
Drinkwaterbedrijf Dunea onderzoekt in het programma "Drinkwaterbronnen van de toekomst" wat nodig en mogelijk is om ook in de toekomst voldoende drinkwater van goede kwaliteit te blijven leveren.
 
Ook Delfland werkt op verschillende manieren aan een duurzame, toekomstbestendige zoetwatervoorziening. Dunea heeft Delfland uitgenodigd om samen op te trekken.
Door in de verkenning samen te werken, voorkomen wij dat dingen dubbel worden gedaan, dat wij zaken over het hoofd zien of kansen missen.
Innovatie

Waterschappen kijken altijd ver vooruit. Innovatie is essentieel om te kunnen anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen als klimaatverandering en digitalisering. Het jaarverslag van ons innovatiefonds over 2021 geeft een overzicht van alle projecten die in dat jaar uit dit fonds zijn gefinancierd. Voorbeelden zijn:
  • Droogtemonitoring van veendijken met in-situ metingen en satellietbeelden;
  • Proeven met de FATMAN en de WaterQi, twee veelbelovende innovaties om de waterkwaliteit te verbeteren;
  • Het faciliteren van het ontwikkelen, demonsteren en opschalen van innovatieve watervasthoudende maatregelen;
  • Onderzoek naar een duurzamere zuiveringstechniek voor het verwijderen van microverontreinigingen uit afvalwater;
  • De inzet van drones bij toezichts- en handhavingswerkzaamheden.
In totaal gaat het om 31 projecten.
Langetermijnvisie Delflandse kust

De Delflandse kust is op dit moment veilig, maar de zeespiegel stijgt. Het is alleen nog onzeker in welk tempo de zeespiegelstijging verloopt. Daarom stelt Delfland verschillende scenario’s op om tijdig (geen-spijt) maatregelen te nemen die de waterveiligheid én de ruimtelijk-economische ontwikkeling langs de kust ten goede komen. Dat bespaart op lange termijn kosten.

De waterveiligheid in ons drukke en volle gebied kan niet los worden gezien van andere onderwerpen zoals natuurontwikkeling, recreatie, mobiliteit, gebiedsontwikkeling, energietransitie en duurzame zoetwatervoorziening. Daarom betrekken wij naast landelijke kennis en ontwikkelingen van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (onderdeel van het Deltaprogramma) ook de gebiedspartijen bij de ontwikkeling van onze visie.

Zo werken we aan begrip voor elkaars standpunten en weten wij en onze gebiedspartijen we waarmee we op termijn rekening moeten houden.

De belangrijkste opgehaalde waarden voor gebruik van de kuststrook en meest realistische oplossingen om de kust veilig te houden bij 1, 2 en 3 meter zeespiegelstijging leiden tot oplossingsrichtingen. Op basis van de opgedane kennis en inzichten bepalen we voorkeurspaden voor onze visie op de kust van 2050. 
Overig nieuws
Blij met de regen

De minder felle zon en de buien van de afgelopen dagen, zorgen ervoor dat er minder druk staat op de droogte in onze regio. De toegenomen waterafvoer van de grote rivieren helpt ons bovendien om de indringing van zout water in ons watersysteem tegen te gaan. Maar, de waterkwaliteit en de droogtegevoelige dijken blijven een aandachtspunt. We houden het regenwater in de polders zo goed mogelijk vast als buffer voor nieuwe droge perioden.

Uit de dijkinspecties van afgelopen week blijkt dat de droogtegevoelige dijken te lijden hebben gehad onder de droogte en de relatief hoge temperaturen. We hebben enkele kleine scheuren aangetroffen die passen bij een droge periode zoals deze. Alle aandachtspunten zijn geregistreerd, zodat we bij een volgende inspectieronde kunnen zien wat er is veranderd. Zo blijven we grote schade voor en kunnen wij scheuren op tijd repareren waar nodig.

Eind deze week besluiten we of een tweede inspectieronde van de zeer droogtegevoelige dijken nodig is.
Bezoek Tweede Kamerleden aan Harnaschpolder

De zuiveringen van de waterschappen dragen substantieel bij aan een duurzamer Nederland. Door het water schoon te maken, het leveren van groene energie en het terugwinnen van grondstoffen, waaronder zoet water.

Maar het kan nog beter en dat is ook onze ambitie. Wet- en regelgeving staan daarbij soms in de weg. De Kamerleden Erik Haverkort en Fahid Minhas lieten zich op 23 mei door onder andere hoogheemraad Ruud Egas bijpraten over dit onderwerp.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram