Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 11 maart 2022

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

Eens per 6 jaar wordt het Waterbeheerprogramma vastgesteld. Dit is een samenvatting van alle activiteiten die Delfland de komende jaren gaat doen. Dit keer heeft Delfland voor een andere opzet gekozen met drie lagen en alle thema’s via een website inzichtelijk gemaakt. Het CDA heeft benadrukt dat het WBP6 gebruikt moet worden om het waterbewustzijn te verbeteren onder inwoners, jongeren, bedrijven en andere overheden. 

Daarnaast zullen we keuzes moeten maken wat we gaan doen, waarbij (water)veiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en voedselvoorziening prioriteit moeten krijgen. Dat is ook alleen mogelijk door samen te werken met gemeenten, inwoners en bedrijven.

Ook Delfland wil geen Russisch gas meer gaan gebruiken en zal versneld overstappen op duurzamere energiebronnen en inzetten op gebruik van eigen groen gas uit de waterzuiveringen. 
De PvdA heeft gevraagd het contract met Gazprom te beëindigen: dat gebeurt eind 2022. Ondertussen wordt de ontwikkeling van de eigen groen gas-productie versneld en de energieneutraliteit van Delfland verhoogd. 

Het waterbeheerprogramma 2022-2027 was voor ons aanleiding het waterbeheer op langere termijn aan de orde te stellen. Maatschappelijk draagvlak en aansluiting bij veranderlijke omstandigheden vragen om aanpasbaarheid terwijl toch de richtinggevende betekenis consistent moet blijven. Daarover hebben we nu afspraken gemaakt. Bij beleidswijzigingen zal de relatie met dit programma worden bijgehouden in het register en wordt hierover jaarlijks aan de VV gerapporteerd. Dan gaat het o.a. over waterkwaliteit, klimaatadaptatie en veiligheid. Herijking van het programma volgt eens per twee jaar.

Per motie verzochten we het college om tijdens het broedseizoen niet te baggeren en de baggerachterstanden in te halen tussen september en april. Voor de komende zomer zal hiertoe een meerjarenplanning aan de VV worden overlegd.     

Facebook PvdA
50PLUS feliciteert mw. Bresjer met haar benoeming en toelating tot lid van de Verenigde Vergadering.
 
Ingestemd is met het Waterbeheerprogramma 2022-2027 (WBPG6). Met de daarbij behorende voorlichtingsmiddelen kan iedereen nagaan welke werken we als Delfland aanpakken.
 
De motie, mede door 50PLUS ingediend, om tijdens het broedseizoen voorzichtig te baggeren is aangenomen.
De motie om sportvissers die bij een vereniging zijn aangesloten nu al te verplichten geen lood te gebruiken haalde het helaas niet, hoewel iedereen het nut hiervan in zag. Het landelijke beleid wordt verder afgewacht.
 
50PLUS heeft ernstige kritiek geuit op het aanschaffen van nieuwe telefoons e.d. De ondersteuning duurt maar 3 jaar en de batterijen lopen snel leeg. Kortom, niet erg duurzaam. Uiteindelijk wel voorgestemd want we zitten in de fuik van de leverancier.
De VV heeft het Waterbeheerprogramma 2022-2027 unaniem vastgesteld. Het WBP6 is een indrukwekkend raamwerk van alle beleidsactiviteiten binnen Delfland. Een mooi papieren en digitaal visitekaartje van Delfland. 
 
De PvdD is tegen het baggeren in het broedseizoen. Helaas moet Delfland vanwege achterstanden ook in 2022 in dit seizoen baggeren. Een motie die oproept om het baggerproces beter te plannen heeft daarom onze steun. Inclusief de mitigerende maatregelen om de natuur extra te beschermen gedurende het baggerproces. 
 
De PvdD heeft een motie tegen vissen met vislood en andere zeer zorgwekkende stoffen ingediend. Ondanks steun van AWPD, CU-SGP, Categorie Ongebouwd, PvdA en 50Plus heeft de motie het net niet gehaald. Bij een digitale VV of een voltallige VV had de uitkomst ook anders kunnen zijn! Delfland moet echt als waterkwaliteitsbeheerder zo snel mogelijk een halt roepen tegen deze stoffen. 
 
De PvdD stemde tegen het besluit “Solidariteitsfinanciering muskusratten”. Doden van muskusratten vinden wij onacceptabel. 
De fractie heeft aangegeven dat:
  • Het gebruik van lood bij het vissen per direct moet worden verboden door bijvoorbeeld de verpachting van visrechten en de afgifte van visvergunningen. 
  • Het contract met Gazprom (staatsbedrijf van Rusland ) met onmiddellijke ingang moet worden verbroken. Dit in afstemming met de Unie van Waterschappen. 
  • De organisatie van het dijkleger nieuw leven moet worden ingeblazen, zodat de controle van waterwerken kan worden geïntensiveerd. 
Daarnaast is aangedrongen op:
  • Heldere communicatie rond de prioritering van maatregelen in het waterbeheerprogramma n.a.v. het VN-rapport waaruit blijkt dat de impact van klimaatverandering en weersextremen groter is dan tot nu toe gedacht.
  • Het permanent betrekken van het overleg met de gemeente Vlaardingen en de omwonenden rond waterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht in de keuze rond nieuwbouw of restauratie.
  • Blijvende aandacht voor de bescherming van de weidevogels in Midden-Delfland.  
Waterbeheerprogramma 
Het nieuwe Waterbeheerprogramma is in de Verenigde Vergadering van 10 maart unaniem door het algemeen bestuur vastgesteld. Dit Waterbeheerprogramma is voor de periode 2022-2027.
Fadime Örgü: “Super trots op het waterbeheerprogramma dat voor ons ligt. Dit waterbeheerprogramma is geen nieuw beleid. In dit programma wordt er een route uitgestippeld hoe bestaand beleid wordt uitgevoerd en wat de toekomstige plannen zijn”. 
 
Delfland werkt samen met zijn partners en heeft een boekje en website gemaakt voor professionals waarin thema’s en maatregelen zijn weergegeven. Fadime Örgü: “Wateroverlast voorkomen, werken aan schoon water, voldoende water in droge periodes, leefbare omgeving door in te zetten op biodiversiteit, circulaire economie, energietransitie, water om te wonen, werken en recreëren zijn belangrijke thema’s in dit waterbeheerprogramma. Meer dan in de vorige waterbeheerprogramma’s is er nu aandacht voor klimaatverandering en duurzaamheid. 
 
In geval van wijzigingen heeft het college toegezegd de wijzigen voor te leggen aan de Verenigde Vergadering. 
André Faber werd benoemd als plaatsvervangend commissielid voor de AWPD. We zijn blij met deze aanwinst en wensen André een mooie tijd toe.

Het waterbeheerprogramma had op punten wat specifieker en ambitieuzer gemogen maar we zijn blij  met dit mooie plan.

We ondersteunen van harte de modernisering van de elektronische devices voor het personeel maar vinden het onbegrijpelijk dat Delfland bij een mega-deal van €150.000,- aan telefoons en tablets een bedrag van €30.000,- méér betaald dan consumenten in de elektronicazaak twee straten verder.

Sinds 1960 worden er geen loden drinkwaterleidingen meer toegepast en ook in elektronica zijn loodverbindingen wettelijk verboden i.v.m. de giftige impact op het milieu. Daarom steunde de AWP de motie om bij de verlenging van de verhuring van visrecht per 2023 in het huurcontract een loodverbod op te nemen. Een duidelijk signaal en steun in de rug van alle sportvissers die de natuur een warm hart toedragen. 
Water Natuurlijk heeft van harte ingestemd met het nieuwe Waterbeheerprogramma, waarin de ambities van Delfland duidelijk zijn opgenomen. We hebben aandacht gevraagd voor het actueel houden en onze waardering uitgesproken voor mensen die met hun zienswijzen bijdragen aan ons beleid.

Baggeren is noodzakelijk om het watersysteem op orde te houden. Dat moet met zo weinig mogelijk schade voor de natuur. Daarom hebben we met andere fracties een motie ingediend om baggeren tijdens het broedseizoen zoveel mogelijk te vermijden, en daartoe een goede meerjarenplanning te maken. We zijn blij dat deze oproep met instemming van het college is aangenomen.

Water Natuurlijk wil dat de sportvisserij zo snel mogelijk loodvrij wordt. We steunen het college dat de effectiefste weg daarheen het voortvarend voortzetten van de Green Deal met ministeries, Natuurmonumenten en de sportvisserijsector is. Eenzijdige stappen die deze samenwerking ondergraven, en daarmee een loodvrije sportvisserij juist niet dichterbij brengen, steunen we niet. 
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube