Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 9 februari 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Foto: Huidige locatie gemaal Hooipolder aan de Kickertkade

Nieuw gemaal Hooipolder Den Hoorn

Delfland regelt dagelijks het waterpeil in alle sloten, singels en vaarten. Dat doen wij voor droge voeten en voldoende water. Het afvoeren van overtollig regenwater en het aanvoeren van water in tijden van droogte, doen we met behulp van gemalen.

Het gemaal in de Hooipolder in Den Hoorn (Midden-Delfland) is aan het einde van zijn levensduur. Omdat de locatie van het huidige gemaal niet goed bereikbaar is voor onderhoud en de watertoevoer naar het gemaal niet optimaal is, willen wij het vervangen door een nieuw gemaal op een bereikbare locatie in de buurt, waar de watertoevoer beter is. Het nieuwe gemaal draagt bij aan een toekomstbestendige waterhuishouding in de Hooipolder.

Het voorstel voor het nieuwe gemaal ligt op 10 maart 2022 ter besluitvorming voor bij het algemeen bestuur.
Foto: Tom de Rave

Bodemsanering oostelijk deel Broekpolder Vlaardingen

Het college heeft besloten om bij te dragen aan de versnelling van de bodemsanering in de Broekpolder in Vlaardingen.

Met het oog op toekomstige woningbouw is de Broekpolder tussen 1954-1975 opgehoogd met baggerslib uit de Rotterdamse havens. Het slib bleek verontreinigd, waardoor van woningbouw geen sprake kon zijn. Het gebied heeft nu een recreatieve functie.

De waterkwaliteit in de Broekpolder wordt nadelig beïnvloed door de verontreinigingen in de bodem. Eind jaren '90 heeft de gemeente Vlaardingen daarom op aangeven van Delfland een zuivering geplaatst tussen het water van de Broekpolder en het boezemwater. Deze zuivering is bij een zogenaamde herpoldering in eigendom en beheer gekomen bij Delfland.

De zuivering is geen oplossing voor de lange termijn. Voor een gezonde leefomgeving is het van belang dat de grond wordt gesaneerd. Een subsidieregeling van de provincie biedt nu de kans om dit versneld te doen. De gemeente Vlaardingen, Staatsbosbeheer, het Rijksvastgoedbedrijf, de Federatie Broekpolder en Delfland bereiden daarom een project voor om in het oostelijk deel van de Broekpolder de bodem te saneren en het gebied opnieuw in te richten.

Omdat een versnelde sanering goed is voor de waterkwaliteit en de zuiveringsinstallatie na de werkzaamheden naar verwachting op termijn buiten gebruik kan worden gesteld, heeft het college ingestemd met een eenmalige bijdrage van €200.000,-.
Antwoorden zienswijzen Besluit Legger Delfland

Van 8 december 2021 tot en met 19 januari 2022 heeft het ontwerp voor het Besluit Legger Delfland ter inzage gelegen. Daarop heeft Delfland tien zienswijzen ontvangen. In de collegevergadering van 8 februari is de Nota van Beantwoording, de antwoorden op de binnengekomen zienswijzen, besproken door dijkgraaf en hoogheemraden. Het college heeft besloten de Nota van Beantwoording en Besluit Legger Delfland ter vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur.
 
Delfland houdt sloten, dijken en andere waterstaatsweken in goede staat, maar doet dat niet alleen. Daarom houdt Delfland een legger bij. Daarin staat voor alle dijken en sloten en andere waterstaatswerken waar zij liggen en waaraan zij moeten voldoen, wie welk soort onderhoud doet en waar de regels van Delfland gelden.
 
Met het nu voorliggende Besluit Legger Delfland worden:
  • De zeven bestaande leggers vervangen door één Legger Delfland;
  • De regels over onderhoud (uit onder andere de Keur) verplaatst naar de legger en het besluit;
  • De leggerkaart en de leggertekst verbeterd.
Zo wordt het gebruik van de legger makkelijker.
Overig nieuws
Foto: Marit Bouwmeester, Olympisch kampioen zeilen en een van de gezichten van de online campagne.

Online campagne ‘Maak ruimte voor water’ van start
 
Deze week is de online campagne ‘Maak ruimte voor water’ van Delfland van start gegaan. Hiermee wil Delfland met name lokale bestuurders en politici bewegen om meer ruimte te maken voor water in hun gemeente.

Dat is belangrijk want de uitdagingen op het gebied van water zijn groot. Extreem weer, zoals hevige regenval en langdurige droogte zullen ook onze regio in de toekomst vaker treffen, met grote risico’s op overlast door te veel of te weinig water.

Door zijn ligging is het laaggelegen, drukbevolkte en dichtbebouwde gebied van Delfland bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Delfland nodigt (toekomstige) lokale bestuurders en politici graag uit nog meer gebruik te maken van de kennis en expertise van Delfland om de uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat gezamenlijk aan te gaan.

De online campagne bestaat onder andere uit een reeks korte video’s en geschreven verhalen van bekende en minder bekende mensen uit de regio Delfland. Hun gezamenlijke boodschap: Maak ruimte voor water!
Meer informatie: www.hhdelfland.nl/maakruimtevoorwater
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram