Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 26 januari 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Uit D&H
Zesde Waterbeheerprogramma vastgesteld
 
Het college heeft de zesde editie van het Waterbeheerprogramma (WBP6) vastgesteld. In het WBP6 staat welk werk Delfland in de periode 2022 t/m 2027 oppakt en met welke ontwikkelingen we daarbij te maken hebben. Het WBP6 bevat thema’s als biodiversiteit, duurzaamheid, waterveiligheid en microverontreinigingen, en maatregelen zoals het terugdringen van emissies naar het water bij het thema waterkwaliteit.
 
Het WBP6 is tot stand gekomen met waardevolle input van de interne organisatie en externe stakeholders. Het concept-WBP6 heeft ter inzage gelegen en nu het college het heeft vastgesteld, gaat het voor besluitvorming naar ons algemeen bestuur.
 
Het WBP6 wordt ontsloten via de website van Delfland op een digitaal platform. Daar kunnen bezoekers er eenvoudig doorheen navigeren en de informatie vinden over onze werkzaamheden en ambities voor de komende jaren.

Bekijk hier alvast de preview van het WBP6.       
Muskusratten tot aan de landgrens terugdringen
 
Muskusratten zijn schadelijk voor onze dijken en oevers: zijn maken er holen en gangen in waardoor deze verzwakken. De dieren horen van oudsher niet thuis in Nederland en hebben hier nauwelijks natuurlijke vijanden. De bestrijding van muskus- en beverratten is een wettelijke taak van de waterschappen. Zonder ingrijpen komt de (water)veiligheid in gevaar.  
 
Daarbij werken de waterschappen nauw samen. In regionale samenwerkingsverbanden vangen we de muskusratten weg. In 2019 hebben de waterschappen besloten om met vereende krachten de populatie muskusratten in een periode van 10 tot 15 jaar terug te dringen tot aan de landgrens. De inzet van extra bestrijders, speurhonden, drones en het analyseren van watermonsters moet de komende jaren voor een daling zorgen.
 
Alle waterschappen dragen financieel bij aan het beheer langs het grensgebied. Het college van Delfland stemt in met dit landelijke voorstel. Zo werken wij samen aan veilige dijken.
Betrouwbaar en duurzaam slib verwerken

Delfland zuivert het afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 35.000 bedrijven in het gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Bij het zuiveren van dat afvalwater ontstaat jaarlijks meer dan 80.000 ton slib. Het is belangrijk dat dat op een goede en duurzame manier wordt verwerkt. Nu en in de toekomst. Daarvoor is Delfland deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009, die namens acht waterschappen aandeelhouder is in slibverwerker HVC.
 
De GR Slibverwerking en HVC hebben een toekomststrategie uitgewerkt voor de jaren tot 2050. Deze richt zich op het behoud van voldoende slibverwerkingscapaciteit, het daarbij winnen van energie en terugwinnen van grondstoffen. Daarmee draagt de strategie bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Delfland.
 
Het college van Delfland heeft ingestemd met vaststelling van de strategie tot 2050 en de uitgewerkte eerste fase: de meerjarenstrategie 2022-2028.
Samenwerking Crisisbeheersing Overstromingen Randstad
 
De kans op een grootschalige overstroming van de Randstad is gering. Maar als het gebeurt, dan is de impact zeer groot. Daarom moeten wij er goed op zijn voorbereid.
 
Delfland neemt deel aan de Samenwerking Crisisbeheersing Overstroming Randstad. Hierin werken achttien organisaties samen om de crisisbeheersing van een (dreigende) overstroming van de Randstad bovenregionaal voor te bereiden.
 
De samenwerking en het doel daarvan zijn vastgelegd in een convenant. Het convenant is nu geactualiseerd: er zijn wijzigingen in het beoogde effect, de doelen en de samenwerkingsstructuur. D&H heeft besloten de samenwerking voort te zetten en het geactualiseerde convenant aan te gaan.
Antwoorden zienswijzen waterschapsverordening

Van 11 mei tot en met 22 juni 2021 heeft de waterschapsverordening van Delfland ter inzage gelegen. Daarop heeft Delfland vijf zienswijzen ontvangen. In de vergadering van 25 januari is de Nota van Beantwoording, de antwoorden op de binnengekomen zienswijzen, besproken door dijkgraaf en hoogheemraden. Het college heeft besloten de Nota van Beantwoording en de waterschapsverordening ter vaststelling door te geleiden naar het algemeen bestuur.
 
In de waterschapsverordening staan regels van Delfland om de waterbelangen te beschermen. Met de waterschapsverordening wordt bepaald of voor een activiteit een vergunning nodig is of dat de activiteit zonder vergunning mag worden uitgevoerd. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervangt de waterschapsverordening de Keur en Algemene Regels.
Copyright © 2022 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram