Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 12 januari 2022

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college.

Een mooi en gezond 2022!

Dat wensen wij u en de uwen. Een jaar waarin wij elkaar hopelijk weer vaak gaan ontmoeten, want samenwerking is misschien wel meer gewenst dan ooit tevoren. Wij staan met elkaar voor forse uitdagingen.
 
Wij moeten ons voorbereiden op de zeespiegelstijging en het gebied aanpassen aan extremer weer ten gevolge van klimaatverandering. Daarvoor is veel meer ruimte nodig om water op te vangen en vast te houden. Tegelijkertijd is er een grote woningbouwopgave. Het is belangrijk dat water vanaf het begin op de agenda staat bij ruimtelijke planvorming.
 
Ook op het gebied van schoon water liggen er grote opgaven. Voldoende zoet water van goede kwaliteit is belangrijk voor een gezonde leefomgeving, de biodiversiteit en de basis voor onze drinkwater- en voedselvoorziening. Het is noodzakelijk dat iedereen die daarin een rol heeft er alles aan doet om de doelen voor waterkwaliteit te halen.
 
Het goed schoonmaken van het afvalwater is ook belangrijk voor die waterkwaliteit en voor de volksgezondheid. Dit jaar nemen wij een besluit over de toekomst van onze zuivering De Groote Lucht. In 2028 moet in Vlaardingen een zuivering staan die weer vele decennia het afvalwater van de mensen en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier goed en duurzaam schoonmaakt.
 
Het grootschalig renoveren of nieuwbouwen van een zuivering is een groot en complex project dat vraagt om zorgvuldige afstemming. Wij spreken met de gemeente en de belanghebbenden over de kansen die de zuivering van de toekomst met zich meebrengt, over hun zorgen en hoe wij die kunnen wegnemen.
In maart liggen op basis van onderzoeken, het technische en ruimtelijke ontwerp en de gesprekken alle inzichten op tafel voor oordeelsvorming. Wij willen in de zomer een definitief besluit nemen, zodat er voldoende tijd is voor verdere uitwerking van het ontwerp, (planologische) procedures en uiteindelijk een veilige uitvoering van het project.
 
Zo dragen wij ook in 2022 weer bij aan een veilig, prettig en gezond gebied voor nu en voor de toekomst. Ook bij de Omgevingswet draait het daar om: een veilige en gezonde leefomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling en ideeën van inwoners en ondernemers. Wij zijn hard bezig met de voorbereidingen zodat we er klaar voor zijn wanneer de wet inwerking treedt.
 
Op een goed 2022, op een goede samenwerking!
 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland
Uit D&H
Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland
 
Het college heeft het 'Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland' vastgesteld.
Tijdens de zeer droge zomer van 2018 ontstond er in het beheergebied van Delfland een tekort aan zoetwater. Om zoutindringing tegen te gaan was Delfland genoodzaakt om schutbeperkingen in te stellen voor de binnenvaart en recreatievaart bij de sluizen in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. Door de veranderingen in het klimaat, zullen in de toekomst vaker langere periodes van droogte voorkomen. Wij verwachten dat het instellen van schutbeperkingen dus ook vaker nodig zal zijn.
Daarom heeft Delfland het initiatief genomen om in samenwerking met de belanghebbenden, waaronder de binnenvaart, het ‘Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland’ op te stellen en zijn (operationele) afspraken gemaakt over onder andere de informatievoorziening. Door goede, tijdige afstemming kunnen wij de overlast van schutbeperkingen niet voorkomen, maar wel verminderen en beter werkbaar maken.
 
Het 'Droogteprotocol schutten beheergebied Delfland' ligt nu voor bij betrokken organisaties voor bekrachtiging.
Samenwerken verkenning toekomst De Groote Lucht

Het college heeft ingestemd met het verlengen van de intentieovereenkomst 'Samenwerking aan verkenning toekomstlocaties voor De Groote Lucht' met de gemeente Vlaardingen en verzoekt het college van B&W van Vlaardingen om dit ook te doen.
 
Delfland maakt het afvalwater schoon van 1,2 miljoen huishoudens en 35.000 bedrijven in ons gebied. Dat is belangrijk voor de volksgezondheid en de waterkwaliteit. Om dat goed te kunnen blijven doen, kijken wij in deze bestuursperiode naar de toekomst van onze afvalwaterzuiveringen.
 
Per zuivering wordt in beeld gebracht hoe lang deze in de huidige staat, tegen acceptabele kosten afvalwater kan blijven zuiveren, kan voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die daaraan worden gesteld en aan onze ambities op het gebied van duurzaamheid. Op basis van de onderzoeken worden per zuivering en in onderlinge samenhang toekomstplannen opgesteld.
 
Voor AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen is het einde van de levensduur in zicht. Daarom onderzoeken wij of we de huidige zuivering grootschalig gaan renoveren of een nieuwe zuivering gaan bouwen. Bij deze verkenning werken wij samen met de gemeente Vlaardingen. Hiervoor is in 2021 een intentieovereenkomst afgesloten die eind januari afloopt. Na instemming van de gemeente wordt deze verlengd.
 
De verwachting is dat het algemeen bestuur van Delfland aankomende zomer voorkeur uitspreekt voor nieuwbouw of renovatie. In 2028 moet in Vlaardingen een toekomstbestendige zuivering staan die het afvalwater van de bewoners en bedrijven in Vlaardingen, Schiedam, Maassluis, Maasland en De Lier weer vele decennia goed en duurzaam schoonmaakt.
Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.

Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram