Copy
Nieuwsbrief algemeen bestuur Delfland
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 17 december 2021

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

50PLUS stemt in met de brief van het college aan Gedeputeerde Staten op hun verzoek een reactie te geven op het voornemen het reglement van bestuur aan te passen om het aantal geborgde zetels van 9 naar 7 terug te brengen.
50PLUS constateert dat de juiste juridische procedure is gevolgd. Verwezen wordt naar de al jaren lopende discussie over het al dan niet afschaffen van de geborgde zetels (een verantwoordelijkheid van de Tweede Kamer), het verkiezingsprogramma van 50PLUS en de jarenlange uitwisseling van standpunten in diverse overleggen. Het is nu eens tijd om actie te ondernemen, ook al is de Tweede kamer nog in beraad.
 
Ook is ingestemd met de aanpassing van de kwijtscheldingsregeling, de verduurzaming van Houtrust en de aanpassingen van het rioolgemaal Morsestraat.
 
Hierbij bedankt 50PLUS iedereen voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Wij wensen u fijne Feestdagen en een voorspoedig 2022
De PvdA is blij dat de VV unaniem heeft ingestemd met een iets ruimere toepassing van de kwijtschelding voor mensen met een klein spaarpotje. Helaas zitten nog veel te veel mensen onder de armoedegrens, en is een regeling als deze nodig. Nu trekken we gelijk op met gemeenten om dit samen efficiënt toe te passen.

Onze fractie is ingenomen met het initiatief van Provinciale Staten, om het aantal geborgde zetels te reduceren tot 7, net zoals in de meeste waterschappen. In het dichtstbevolkte gedeelte van Nederland verdienen inwoners een stevigere stem!

De fractie neemt helaas afscheid van Reinette Kiès, die verhuist naar Wageningen. Dank Reinette voor je inzet, beleidskennis en inzicht. We verwelkomen Sef Teerink, die al sinds de verkiezingen met de fractie meeloopt.

We wensen iedereen fijne feestdagen, en een gezond, veilig en sociaal 2022.

Volg ons op Facebook: http://bit.ly/PvdAHHD
Eerst de Beleidsnota Beperken en Voorkomen Wateroverlast. Maatregelen in het watersysteem mogen de Waterveiligheid niet verslechteren. Met veel geld heeft Delfland samen met gemeenten immers de ABC maatregelen gerealiseerd na de wateroverlasten van 1998, 1999, 2001 en 2004. Onbegrijpelijk dat de VV gisteren besloot dat wij nu voor ecologie terug mogen zakken naar de provinciale normen voor wateroverlast. Een goede tekstaanpassing van het CDA haalde het niet. Wij hebben dan ook tegen dit collegevoorstel gestemd. Duidelijk werd, dat dit college en de meeste VV leden wateroverlast in Delfland alleen maar kennen uit de boekjes.

Gedeputeerde Staten willen op initiatief van de PvdA het aantal zetels voor Ongebouwd en Bedrijven terugbrengen van 4 naar 3. Een onzalig en voorbarig voornemen, omdat ook de Tweede kamer nog gaat spreken over Geborgde Zetels. De reactie van DenH had krachtiger gemoeten, ook over de gemaakte procedurefouten door GS. Wij hebben deze reactie daarom afgewezen.
Kans op overstromen neemt toe na besluit Delfland.
 
Delfland wil de waterkwaliteit verbeteren door aanleg van extra waterplanten en de maaifrequentie te verminderen. De CDA steunt dat maar heeft toch tegen gestemd. In het plan staat namelijk dat hiervoor de robuustheid van het systeem opgegeven mag worden. De kans op natte voeten mag dus groter worden. Delfland is daarmee het enige waterschap dat de waterveiligheid verlaagt voor een ander doel.
 
Het CDA zal nooit akkoord gaan met een groter risico op overstromen. Wij willen dat iedereen droge voeten houdt. Het voorstel staat ook haaks op eerdere maatregelen die Delfland genomen heeft om de wateroverlast te beperken, zoals het ABC-Delfland. Valkenburg laat zien dat je altijd rekening moet houden met onverwachte regenhoeveelheden.
 
Helaas zijn andere fracties zoals VVD, PvdA en Water Natuurlijk wel bereid om de waterveiligheid verder te verlagen.
 
Namens het CDA wensen wij iedereen een goede en droge Kerst toe.
De Partij voor de Dieren wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Wij hopen u allen, ondanks deze bizarre tijden met hier en daar een coronadipje, gezond terug te zien. Bij voorkeur fysiek, want dat maakt alles toch een stuk constructiever en veel gezelliger. 

De PvdD verwelkomt de heer Teerink en mevrouw Bresjer als de plaatsvervangende leden bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Daarnaast willen wij mevrouw Kiès en de heer Van Valkenburg bedanken voor hun inzet voor dit mooie waterschap. 

Wij willen in het bijzonder nog stil staan bij onze eigen fractiegenoot Heleen Jonker. Wij betreuren het enorm dat zij besloten heeft om het voorzitterschap van de commissie BFO te beëindigen. Wij bedanken haar voor haar gedegen, vriendelijke en bovenal respectvolle manier van voorzitten. Alleen zo kun je goed samenwerken en kom je tot goede besluitvorming. 
De fractie heeft aangegeven dat:
  • De oplossing voor de waterberging in Westland moet worden gezocht in het benutten  van waterbassins van glastuinbouwbedrijven. De bestaande bassins moeten op grotere schaal worden ingezet;
  • De maatregelen voor het verbeteren van de ecologie van het watersysteem niet ten koste mag gaan van de water aan- en afvoer. Dit met het oog op de aanscherping van de  landelijke normen;
  • Bij de aanwijzing van nieuwe regionale keringen geen rekening is gehouden met de provinciale normen voor keringen. Een adequate afstemming is vereist;
  • De initiatieven van recreatieve voorzieningen gelijktijdig met de uitvoering van waterprojecten moet worden gerealiseerd. Een klein deel van de investering kan hiervoor beschikbaar worden gesteld;  
  • Het voorgenomen besluit van de Provincie over de wijziging van het aantal geborgde zetels voor het algemeen bestuur zonder waarde is. Dit tegen de achtergrond van de landelijke discussie over de geborgde zetels.
Beperken en voorkomen wateroverlast
De VVD staat voor veiligheid en voor waterkwaliteit. De beleidsnota ‘Beperken en voorkomen wateroverlast’ maakt duidelijk welke zorgplicht Delfland heeft om wateroverlast te voorkomen en waar nodig te beperken. Door het vasthouden, bergen en afvoeren zorgt Delfland ervoor dat het watersysteem op orde is. Tevens kiest Delfland voor een gebiedsgerichte en marktgerichte benadering en hiermee voor een integrale, gebieds- en samenwerkingsgerichte aanpak van wateroverlast.
 
AquaMinerals
Grondstoffen worden schaarser en afvalwater en reststromen daarmee waardevoller, zowel financieel als vanuit het oogpunt van verduurzaming. Samen met 5 andere waterschappen gaat Delfland grondstoffen verkopen via AquaMinerals. Dit brengt schaalvoordelen en de meer mogelijkheid voor innovatie.
 
Karin Bresjer geïnstalleerd als commissielid
Tijdens de vergadering is Karin Bresjer geïnstalleerd als commmissielid namens de VVD. Zij woont in Schiedam. Karin zal komend jaar Willem van Valkenburg opvolgen als fractielid.
 
Tenslotte wenst de VVD-fractie u hele goede feestdagen een gezond 2022!

delfland.vvd.nl
De AWP-Delfland blikt tevreden terug op 2021. We hebben ons nadrukkelijk ingezet om de belangen van onze burgers goed te vertegenwoordigen. Daarom zijn we blij met het besluit tot aanpassing van de kostentoedeling, omdat daarmee een belangrijke stap is gezet naar een betere en eerlijker kostenverdeling.

We verwelkomen de nieuwe plaatsvervangende commissieleden: Mw. Bresjer en Dhr. Teerink.

AWP Delfland vindt de motie 'Zichtbaar sturen op Energie- en Klimaatneutraal 2050' sympathiek maar overbodig. Elk voorstel bevat al een paragraaf 'Duurzaam' en het gedetailleerd beschrijven van energieneutrale alternatieven per investeringsvoorstel zal de administratieve lasten verhogen. En wat te doen met meerjarige programma’s ?
Bovendien is er al één hoogheemraad verantwoordelijk voor de energiestrategie.

Tot slot wensen wij iedereen sterkte in deze moeilijke tijd en een mooie start in 2022.
Dat het een veilig en vrij jaar moge worden !

www.algemenewaterschapspartij.nl
Ondanks het feit dat Corona vaak roet in het eten gooide, zijn er in 2021 goede resultaten geboekt. Dit dankzij de inzet van de medewerkers en het College van Delfland.
 
Terugkijkend vindt Water Natuurlijk het belangrijk dat Delfland extra inspanningen verricht tegen extremere klimaatontwikkelingen. In wezen geldt hetzelfde voor de waterkwaliteit: immers het verbeteren van de waterkwaliteit is zeer urgent. Het participatiekader om inwoners te betrekken bij water en natuur ondersteunen wij van harte. Tevens zijn wij blij met de extra aandacht aan biodiversiteit en de strategie voor de circulaire waterketen. Het college heeft toegezegd om het principe ‘de vervuiler betaalt’  in 2022 meer vorm en inhoud te geven.
 
Voor al deze onderwerpen is het afgelopen jaar een voortvarende aanpak afgesproken om een gezonde leefomgeving voor mens, plant en dier te realiseren: een doel waar Water Natuurlijk zich ook in 2022 voor de volle 100% zal inzetten.
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen   Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube