Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 22 december 2021

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken, na de vergadering van het college. 

Uit D&H
Ontwerpvisie Recreatief Medegebruik Delfland

Het college heeft de Ontwerpvisie Recreatief Medegebruik Delfland vastgesteld en vrijgegeven voor terinzagelegging.

In ons sterk verstedelijkte beheergebied zijn goede plekken om te recreëren heel belangrijk. Het water en de oevers zijn daarvoor aantrekkelijk en mensen zoeken het water dan ook graag op om bijvoorbeeld te varen, vissen, zwemmen of schaatsen. Vanwege die sterke verbinding met het water is recreatie een relevant thema voor Delfland.

Als waterschap vinden we het belangrijk dat mensen kunnen genieten van het water en al het mooie dat het water en de waternatuur te bieden hebben. Wij staan positief tegenover recreatief medegebruik van het watersysteem en zetten ons in om recreatie op, in en om het water waar mogelijk, te faciliteren.

Delfland heeft nog geen vastgesteld beleid voor recreatief medegebruik. Daarom is het in de praktijk niet altijd duidelijk hoe we ernaar kijken en hoe verschillende onderwerpen op het gebied van recreatief medegebruik samenhangen. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen, is nu een visie opgesteld.

De Ontwerpvisie Recreatief Medegebruik Delfland wordt ter inzage gelegd. Daarna volgt een traject om het definitieve stuk bestuurlijk vast te stellen.                                                
Water- en Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Het college heeft kennisgenomen van het Water- en Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg voor de periode 2022-2027. Op basis hiervan en van de strategische uitvoeringsagenda die eerder is vastgesteld, bouwen de gemeente, het hoogheemraadschap van Rijnland en Delfland de komende jaren samen voort aan een duurzaam, schoon, gezond, aantrekkelijk en robuust watersysteem voor Leidschendam-Voorburg en aan een goed functionerende, toekomstbestendige afvalwaterketen. Het plan is op 10 november 2021 vastgesteld door het college van de gemeente.
Nieuwe overeenkomst vaarwegbeheer provincie Zuid-Holland

Het college heeft ingestemd met de geactualiseerde vaarwegovereenkomst met de provincie Zuid-Holland.

Als vaarwegbeheerder onderhoudt de provincie een deel van het watersysteem van Delfland. Anderzijds draagt Delfland met beheer en onderhoud van een aantal waterkeringen bij aan het vaarwegbeheer van de provincie. Tussen de provincie en Delfland zijn derhalve kosten te verrekenen. Daarvoor is in 2016 voor het eerst een overeenkomst 'vaarwegbeheer' opgesteld. De huidige overeenkomst is voor de periode tot en met 2024.
Overig nieuws

Delfland blij met coalitieakkoord

Op 16 december presenteerde het nieuwe kabinet het coalitieakkoord. Hierin is opgenomen dat water en bodem sturend worden in de ruimtelijke planvorming en dat waterschappen hierbij eerder worden betrokken. Ook wordt flink geïnvesteerd in het verminderen van de uitstoot van stikstof en het verbeteren van de kwaliteit van water, bodem, klimaat en biodiversiteit. Het coalitieakkoord laat ook zien hoe urgent en belangrijk nieuwe vormen van energie zijn, zoals aquathermie en groen gas.

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur nodigt Delfland de nieuwe bestuurders actief uit om nog meer gebruik te maken van onze kennis en expertise om de uitdagingen op het gebied van waterbeheer en klimaat aan te gaan. Lees onze reactie op het coalitieakkoord in dit bericht: : https://bit.ly/3q8ZiCN

Copyright © 2021 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.
 

Vanaf 2022 versturen wij onze nieuwsbrieven niet meer via Mailchimp maar vanaf onze eigen website. Vanwege de privacywetgeving melden wij u dat uw gegevens over gaan naar een nieuw systeem. Wilt u de nieuwsbrieven blijven ontvangen, dan hoeft u niks te doen. Uitschrijven kan altijd via ‘Afmelden nieuwsbrief’ hieronder.


Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen 
Twitter Twitter
Facebook Facebook
YouTube YouTube
Website Website
Instagram Instagram